Srijeda , 28 Listopad 2020

FLAG natječaj mjera 1.1

Na temelju članka 24. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN br. 27/2019 i 77/2020 ) i Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. – 2020., Lokalna akcijska skupina u ribarstvu „Lostura“ objavljuje 17. kolovoza 2020. godine, FLAG Natječaj za provedbu aktivnosti u okviru Mjere 1.1. Skraćivanje lanaca opskrbe.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 1.1. iznosi 808.679,83 EUR u protuvrijednosti u kunama. Najniža ukupna vrijednost projekta iznosi 10.000,00 EUR dok najviši ukupna vrijednost javne potpore iznosi 808.679,83 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, komunalnim poduzećima, ustanovama u javnom vlasništvu, zadrugama, udrugama te fizičkim i pravnim osobama u rangu mikro ili malog poduzeća sa sjedištem unutar obuhvata ribarstvenog područja LAGUR-a Lostura, što uključuje Općine Pakoštane, Pašman, Tkon i Sv. Filip i Jakov te Grad Biograd na Moru.

Prihvatljive aktivnosti su:

1. Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje objekata u svrhu maloprodaje proizvoda ribarstva i akvakulture
2. Nabava i/ili opremanje mobilnih ribarnica (vozila, prikolice i sl.)
3. Nabava i/ili opremanje montažnih ribarnica (kontejnerskog tipa, mobilne kamene kućice i sl.)
4. Nabava i/ili opremanje mobilnih objekata brze prehrane („Fast food“) proizvoda ribarstva i akvakulture
5. Izrada projektne dokumentacije (opći troškovi)

Potencijalni prijavitelji mogu postaviti pitanja do najkasnije deset (10) kalendarskih dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave na e-poštu lagur.lostura@gmail.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAGUR-a „Lostura“ www.flag-lostura.hr.

Stručna služba LAGUR-a održati će informativnu radionicu za sve potencijalne prijavitelje, koja će se održati:

19.08.2020. godine u Biogradu na Moru u prostorijama LAGUR-a Lostura (Šetalište kneza Branimira 32) s početkom u 12:00 sati.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 1.1. traje od 20. kolovoza 2020. godine do 10. listopada 2020. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

TEKST NATJEČAJA:

 Tekst FLAG natječaja M1.1.Skraćivanje lanca opskrbe

OBRASCI:

Obrazac 1.A. Prijavni obrazac
Obrazac 1.B. Lista troškova
Obrazac 2. Poslovni-plan
Obrazac 3. Zaposlenici
Obrazac 4.A. Zahtjev za isplatu
Obrazac 4.B. Izjava o izdacima
Obrazac 5. Izvještaj o napretku
Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti
Obrazac 8. Zahtjev za odobrenje promjena
Obrazac 9. Izjava-razvrstavanje poduzetnika s obzirom na veličinu
Obrazac 10. Sažetak prikupljenih ponuda
Obrazac 11 – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
 

PRILOZI:

Prilog I Kriteriji odabira za Mjeru 1.1
Prilog II Popis dokumentacije uz prijavu projekta
Prilog III Popis dokumentacije uz ZZI
Prilog IV Vodič za veličinu poduzeća
Prilog V Pravila i upute za provedbu nabave i prikupljanje ponuda
Prilog VI Uputa za čuvanje dokumentacije
Prilog VII Popis dokumentacije uz Zahtjev za odobrenje promjena operacije
Prilog VIII Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe
Prilog IX Priručnik za korisnike Operativnog-programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020_kontrola na terenu
Prilog X Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu-EKPRRiR
Prilog XI Popis proizvoda ribarstva i akvakulture
 

_____________________________________________________________________________________

1. IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 1.1. “SKRAĆIVANJE LANACA OPSKRBE”

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Lostura 08.10.2020. godine objavljuje IZMJENU FLAG natječaja za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe”.

Upravni Odbor FLAG-a Lostura na svojoj 19. sjednici održanoj 08.10. 2020. godine donio je Odluku o izmjeni FLAG natječaja za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe” koji je objavljen 17.08. 2020. godine. Izmjene Natječaja odnose se na produljenje roka za podnošenje prijava projekata na FLAG natječaj.

Novi rok za podnošenje prijava projekata je 10.11. 2020. godine.

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA
Tekst FLAG natječaja M1.1._v 08.10.2020
ODLUKA UPRAVNOG ODBORA
Odluka o izmjeni FLAG natječaja M.1.1