Subota , 23 Siječanj 2021

Novosti

Odluka o raspodjeli kvote preostale nakon sezone ribolova plivaricom tunolovkom u 2018. godini

gettyimages 559327827_16x9

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1776 Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) u vezi s člankom 5. stavka 10. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, br. 8/18 i 49/18), ministar poljoprivrede donosi ODLUKU O RASPODJELI KVOTE PREOSTALE NAKON SEZONE ... Read More »

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« za razdoblje 2017. – 2020.

akvakultura-ribe-880x495

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1753 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017) i članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/2017), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU« ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020. I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom ... Read More »

Izmjena natječaja u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«

objava obavijest

Klasa: 324-01/15-01/2414 Urbroj: 525-13/1081-18-32 od 26. IX. 2018.    (303) Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017.-2020. (Narodne novine broj 77/2018), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje IZMJENU NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«. 1. ... Read More »

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

timthumb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1710 Na temelju članka 12. stavaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2018/120 od 23. siječnja 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama ... Read More »

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

pravilnik_i_natjecaj_za_dodjelu_potpora_u_okviru_mjere_i_9_privremeni_prestanak_ribolovnih_aktivnosti_okruzujucim_mrezama_plivaricama_srde_large

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1711 Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom okružujućim mrežama plivaricama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/846, urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU ... Read More »

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. »Inovacije«

OP za pomorstvo i ribarstvo_BOJA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1655 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.1. »INOVACIJE« I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore ... Read More »