Srijeda , 30 studeni 2022

2. FLAG natječaj mjera 1.2

Na temelju članka 24. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu („Narodne novine“ broj 27/2019) i Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. – 2020., Lokalna akcijska skupina u ribarstvu „Lostura“ objavljuje 19. prosinca 2019. godine, FLAG Natječaj za provedbu aktivnosti u okviru Mjere 1.2. Potrošnja ribe u vrtićima verzija 1.0.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 1.2. iznosi 87.606,98 EUR u protuvrijednosti u kunama. Najniži iznos potpore po projektu iznosi 1.347,80 EUR dok najviši iznos potpore po projektu iznosi 29.202,33 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet potpore iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja (dječji vrtići) sa sjedištem unutar obuhvata ribarstvenog područja LAGUR-a Lostura, što uključuje Općine Pakoštane, Pašman, Tkon i Sv. Filip i Jakov te Grad Biograd na Moru.

Kako bi operacija bila prihvatljiva mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) Aktivnosti odnosno projekt se mora provoditi na području obuhvata ribarstvenog područja FLAG-a „Lostura“

b) Ulaganje temeljem prihvatljivih aktivnosti rezultira povećanjem broja radnih mjesta i/ili očuvanjem postojećih radnih mjesta

c) Prihvatljive aktivnosti odnosno projekti ne smiju biti financirane drugim javnim izdacima. Iznimno, u slučaju kada se aktivnost ili projekt u okviru LRSR uz potporu na temelju ovog FLAG-natječaja financira i drugim javnim izdacima, ukupni intenzitet potpore ne smije biti veći od intenziteta potpore utvrđenoga za taj projekt/operaciju sukladno točki 8. ovoga Natječaja i člancima 8. i 22. Pravilnika o provedbi LRSR.

Potencijalni prijavitelji mogu postaviti pitanja do najkasnije deset (10) kalendarskih dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave na e-poštu lagur.lostura@gmail.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAGUR-a „Lostura“ www.flag-lostura.hr.

Stručna služba LAGUR-a održati će informativnu radionicu za sve potencijalne prijavitelje, koja će se održati:

09.01.2020. godine u Biogradu na Moru u prostorijama LAGUR-a Lostura (Šetalište kneza Branimira 32) s početkom u 11:00 sati

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 1.2. traje od 13. siječnja 2020. godine do 13. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

TEKST NATJEČAJA:
Tekst FLAG natjecaja M1.2
 
OBRASCI:
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu
Obrazac 1.B. Zahtjev za potporu Lista troškova
Obrazac 2. Opis projekta
Obrazac 3. Zaposlenici
Obrazac 4. Zahtjev za odobrenje promjena
Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu
Obrazac 5.B. Izjava o izdacima
Obrazac 6. Izvjestaj o napretku
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Obrazac 8. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti
 
PRILOZI:
Prilog I Kriterij odabira 1.2
Prilog II Popis-dokumentacije uz ZZP
Prilog III Popis dokumentacije uz ZZI
Prilog IV Popis proizvoda ribarstva i akvakulture
Prilog V Pravila i upute za provedbu nabave nositelj projekta
Prilog VI Upute-za-čuvanje-dokumentacije-2019
Prilog VII Popis-dokumentacije_Zahtjev-za-odobrenje-promjena-operacije-2019
Prilog VIII Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-promidžbe-2019
 
_____________________________________________________________________________

OBAVIJEST O IZMJENI ADRESE SJEDIŠTA FLAG-A LOSTURA

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Lostura“ 05. veljače 2021. godine godine objavljuje IZMJENU ADRESE SJEDIŠTA.

Ovim putem Vas obavještavamo o promjeni adrese sjedišta FLAG-a Lostura s lokacije Šetalište kneza Branimira 32, 23210 Biograd na Moru, na novu lokaciju – Bukovačka ulica 23, 23210 Biograd na Moru.

Nastavno na prethodno u budućem razdoblju svu prethodno navedenu dokumentaciju  šaljete na novu adresu.