Novosti

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

KLASA: 324-01/17-01/3

URBROJ: 2198/1-14/1-17-10

Zadar, 31. srpnja 2017. godine

 

Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, temeljem članka 4. Programa za ostvarivanje potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu (,,Službeni glasnik Zadarske županije” broj 13/17) objavljuje

JAVNI POZIV 

za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu

Dodjela potpora odnosno provođenje i sufinanciranje projekata provodi se kroz sljedeće mjere i aktivnosti:

1. Potpore za pripremu projektne dokumentacije u ribarstvu i marikulturi

1.1. Tehnička dokumentacija:

– idejno rješenje

– idejni projekt

– glavni projekt

– izvedbeni projekt

1.2. Financijska dokumentacija

– poslovni plan

– investicijska studija

1.3. Konzultantske usluge kod pripreme prijavne dokumentacije za EU fondove

2. Potpore za razvoj ribarstva i marikulture

2.1. Nabava proizvedene dugotrajne imovine potrebne za obavljanje ribarske djelatnosti (vrijednost proizvedene dugotrajne imovine mora biti najmanje 3.000,00 kuna)

– plutače

– oznake

– lanci

– oprema za sidrenje

– HTZ oprema (zaštitna radna odjeća i obuća)

– Ronilačka oprema

– Plutajući objekti

– Manipulativna oprema za rad na uzgajalištu

– Radni strojevi

2.2. Projekti promidžbe i marketinške pripreme ribarskih proizvoda:

– izrada i tisak promidžbenog materijala

–  izrada nove web stranice

– promotivne kampanje prilikom stavljanja u promet novih ili redizajniranja postojećih proizvoda

– promocija na domaćem i/ili inozemnom tržištu

– izgradnja vizualnog identiteta proizvoda-brenda, dizajn etikete, ambalaže

– savjetodavne i druge intelektualne usluge

– analiza proizvoda prije stavljanja proizvoda na tržište

– ekološka certifikacija

2.3. Uvođenje sustava analize opasnosti kontrolnih točaka (HACCP sustava) u objekte uključene u uzgoj i/ili preradu morskih organizama

2.4. Edukacija i stručno osposobljavanje za zanimanja u ribarstvu

2.5. Organizacija stručnih skupova, edukacija, radionica i znanstveno istraživačkih projekata

2.6. Organiziranje manifestacija i događanja čiji je cilj promidžba i trženje ribarskih proizvoda i podizanje javne svijesti o održivosti proizvoda ribarstva i marikulture

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Popis dokumentacije nalazi se u Obrascu Zahtjeva za prijavu potpore.

KRITERIJ I VISINA POTPORA

Sufinanciranje je ograničeno do 50% ukupnih dokumentiranih troškova. Najveći pojedinačni iznos do 20.000,00 kn po korisniku.

Sufinancirati se mogu troškovi nastali i plaćeni od 02. rujna 2016. godine do 01. rujna 2017. godine.

PRIHVATLJIVI TRAŽITELJI ZA DODJELU POTPORA

Potpora se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama iz ranga mikro poduzeća (manje od 10 zaposlenika, godišnji promet manji od 20.000.000,00 EUR) koje ovlaštenici povlastice za uzgoj ribe te ostalih morskih organizama te imaju prebivalište/sjedište na području Zadarske županije (u daljnjem tekstu: Tražitelj):

OPĆI UVJETI

Tražitelj potpore mora ispuniti sljedeće uvjete:

 • Predmet dodjele potpore more se obavljati na području Zadarske županije
 • Tražitelj nema nepodmirenih obveza prema državi i Zadarskoj županiji
 • Tražitelj mora financirati troškove koji su predmet ovog Programa
 • Tražitelju ne smije biti blokiran poslovni račun zadnji mjesec od predaje zahtjeva za potporom
 • U Obrascu – Zahtjev za prijavu potrebno kod Opisa predmeta sufinanciranja/ projekta detaljnije obrazložiti predmet sufinanciranja, dok kod Predmeta sufinanciranja označiti predmet sufinanciranja i traženi iznos.
 • Svi priloženi računi moraju imati potvrdu o plaćanju
 • Cijeli iznos računa mora biti plaćen, inače se račun ne uvažava
 • Račun mora biti izdan i plaćen na ime obrta/zadruge/trgovačkog društva
 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak
 • Minimalni iznos pojedinačnog računa mora biti veći od 100,00 kn s PDV-om
 • Tražitelj potpore može se prijaviti na dvije mjere za koje je maksimalni iznos koji se može odobriti 30.000,00 kn
 • Ako se podnositelj zahtjeva prijavi dva puta na istu mjeru uzet će se u obzir datum zaprimanja zadnjeg zahtjeva
 • Ekološki certificiranim proizvođačima za trošak ekološke certifikacije se sufinancira dodatnih 20% na ukupan iznos dobivene potpore
 • Konzultantske usluge kod pripreme projektne dokumentacije za prijavu na EU fondove mora izvršiti ovlašteni konzultant registriran za obavljanje navedene djelatnosti. Prihvatljiv trošak je trošak konzultantskih usluga koje su plaćene na temelju ugovora sa konzultantom. Iznos iz ugovora mora biti u cijelosti plaćen
 • Tehničku dokumentaciju mora izraditi ovlašteni inženjer ili ovlašteni arhitekt. Izjava ovlaštenog arhitekta i tisak gore naveden dokumentacije se ne uzimaju kao prihvatljiv trošak

ROK, NAČIN I MJESTO PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rok za podnošenje Zahtjeva počinje danom objave Javnog poziva, a traje do 01. rujna 2017. godine. Potpore se odobravaju po redoslijedu zaprimanja, do utroška sredstava planiranih u proračunu Županije, a najkasnije do 31. prosinca 2017. godine

Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se isključivo na prijavnim obrascima koji se nalaze na web stranici Zadarske županije, www.zadarska-županija.hr ili se mogu preuzeti Upravnom odjelu za poljoprivredu.

Zahtjev za sufinanciranjem te sva potrebna dokumentacija dostavlja se ISKLJUČIVO na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, B. Petranovića 8, 23 000 Zadar s naznakom Potpore o ribarstvu i marikulturi za 2017. godinu, poštom ili neposrednom predajom u pisarnicu.

NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA SE NEĆE RAZMATRATI.

PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI POTPORA

Administrativnu obradu prijave te tehničku obradu Zahtjeva, uz ovlaštenje da od Tražitelja zatraži pojašnjenje ili uređenje Zahtjeva, odredi ili zatraži dodatne priloge te kontroli utroška potpore na terenu obavlja Upravni odjel za poljoprivredu Zadarske županije.

Povjerenstvo za odobravanje potpora će nakon razmatranja i ocjena Zahtjeva koji ispunjavaju formalne uvjete najkasnije u daljnjem roku od 30 dana izraditi prijedlog odluke o odobravanju potpora te ga dostaviti županu na nadležno odlučivanje.

Pravo na prigovor na Odluku o odobrenju potpora se može podnijeti isključivo na proceduralnu povredu natječajnog postupka, dok se ne može podnijeti na sadržaj odluke o neodobravanju sredstava ili visini sredstava.

U slučaju nenamjenskog korištenja sredstava korisnik je dužan iznos nenamjenskih utrošenih sredstava vratiti Zadarskoj županiji i neće se imati pravo prijaviti na natječaj za ostvarivanje potpora navedenih pet godina.

DODATNE INFORMACIJE

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektronskim putem slanjem upita na adresi elektroničke pošte: poljoprivreda@zadarska-zupanija.hr.

Tekst javnog poziva objavljen je na mrežnoj stranici Zadarske županije www-zadarska-zupanija.hr, a obavijest o objavi Javnog poziva u dnevnom tisku.

 

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

DOKUMENTI:

Javni_poziv_za_potpore_iz_podrucja_ribarstva_i_marikulture

Izjava_o_koristenim_potporama_male_vrijednosti

Obrazac-ZZ-2017-MR1

Obrazac-ZZ-2017-MR2

IZVOR: https://zadarska-zupanija.hr/index.php/natjecaji-i-javna-nabava/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji

Back to top button