3. FLAG natječaj mjera 1.1

Na temelju članka 24. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN br. 27/2019 i 77/2020 ) i Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. – 2020., Lokalna akcijska skupina u ribarstvu „Lostura“ objavljuje 17. kolovoza 2020. godine, FLAG Natječaj za provedbu aktivnosti u okviru Mjere 1.1. Skraćivanje lanaca opskrbe verzija 1.0.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 1.1. iznosi 808.679,83 EUR u protuvrijednosti u kunama. Najniža ukupna vrijednost projekta iznosi 10.000,00 EUR dok najviši ukupna vrijednost javne potpore iznosi 808.679,83 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, komunalnim poduzećima, ustanovama u javnom vlasništvu, zadrugama, udrugama te fizičkim i pravnim osobama u rangu mikro ili malog poduzeća sa sjedištem unutar obuhvata ribarstvenog područja LAGUR-a Lostura, što uključuje Općine Pakoštane, Pašman, Tkon i Sv. Filip i Jakov te Grad Biograd na Moru.

Prihvatljive aktivnosti su:

1. Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje objekata u svrhu maloprodaje proizvoda ribarstva i akvakulture
2. Nabava i/ili opremanje mobilnih ribarnica (vozila, prikolice i sl.)
3. Nabava i/ili opremanje montažnih ribarnica (kontejnerskog tipa, mobilne kamene kućice i sl.)
4. Nabava i/ili opremanje mobilnih objekata brze prehrane („Fast food“) proizvoda ribarstva i akvakulture
5. Izrada projektne dokumentacije (opći troškovi)

Potencijalni prijavitelji mogu postaviti pitanja do najkasnije deset (10) kalendarskih dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave na e-poštu lagur.lostura@gmail.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAGUR-a „Lostura“: www.flag-lostura.hr

Stručna služba LAGUR-a održati će informativnu radionicu za sve potencijalne prijavitelje, koja će se održati:

19.08.2020. godine u Biogradu na Moru u prostorijama LAGUR-a Lostura (Šetalište kneza Branimira 32) s početkom u 12:00 sati.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 1.1. traje od 20. kolovoza 2020. godine do 10. listopada 2020. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

TEKST NATJEČAJA:

OBRASCI:

PRILOZI:


1. IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 1.1. “SKRAĆIVANJE LANACA OPSKRBE”

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Lostura 08.10.2020. godine objavljuje IZMJENU FLAG natječaja za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe”.

Upravni Odbor FLAG-a Lostura na svojoj 19. sjednici održanoj 08.10. 2020. godine donio je Odluku o izmjeni FLAG natječaja za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe” koji je objavljen 17.08. 2020. godine. Izmjene Natječaja odnose se na produljenje roka za podnošenje prijava projekata na FLAG natječaj.

Novi rok za podnošenje prijava projekata je 10.11. 2020. godine.

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA


OBAVIJEST O IZMJENI ADRESE SJEDIŠTA FLAG-A LOSTURA

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Lostura“ 05. veljače 2021. godine godine objavljuje IZMJENU ADRESE SJEDIŠTA.

Ovim putem Vas obavještavamo o promjeni adrese sjedišta FLAG-a Lostura s lokacije Šetalište kneza Branimira 32, 23210 Biograd na Moru, na novu lokaciju – Bukovačka ulica 23, 23210 Biograd na Moru.

Nastavno na prethodno u budućem razdoblju svu prethodno navedenu dokumentaciju  šaljete na novu adresu.


OBJAVA REZULTATA ODABIRA PROJEKATA 

Sukladno točki 4.5. LAGUR natječaja M.1.1. “Skraćivanje lanaca opskrbe”, nakon završetka postupka odabira projekata po LAGUR natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a Lostura, dana 15. ožujka 2021. godine objavljuju se rezultati odabira projekata.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura je na sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih na 3. LAGUR natječaj za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe“.

Na natječaj je pristiglo ukupno 3 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekta donesene su Odluke o odabiru projekata za 3 projekta.

Odobreni projekti mogu se pregledati na niže navedenoj poveznici.


2. IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 1.1. “SKRAĆIVANJE LANACA OPSKRBE”

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Lostura 13.09.2022. godine objavljuje IZMJENU FLAG natječaja za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe”.

Upravni Odbor FLAG-a Lostura na svojoj 29. sjednici održanoj 13.09. 2022. godine donio je Odluku o izmjeni FLAG natječaja za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe” koji je objavljen 17.08. 2020. godine. Izmjene Natječaja odnose se na produženje krajnjeg roka za završetak provedbe projekata, odnosno krajnjeg roka za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu te produženje razdoblja provedbe projekta.

Novi rok za završetak provedbe projekta odnosno novi rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu je 31.10. 2023. godine.

Novo razdoblje provedbe projekta je najviše 30 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane Upravljačkog tijela te završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu, a najkasnije do 31.10.2023. godine.

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA


3. IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 1.1. “SKRAĆIVANJE LANACA OPSKRBE”

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Lostura 21.02.2023. godine objavljuje IZMJENU FLAG natječaja za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe”.

Upravni Odbor FLAG-a Lostura na svojoj 31. sjednici održanoj 16.02. 2023. godine donio je Odluku o izmjeni obrazaca FLAG natječaja za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe” koji je objavljen 17.08. 2020. godine.

Predmetna izmjena odnosi se na prilagodbu obrazaca Zahtjeva za isplatu slijedom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Izmijenjeni obrasci za Zahtjev za isplatu i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalaze se u prilogu.

IZMIJENJENI OBRASCI

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA


4. IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 1.1. “SKRAĆIVANJE LANACA OPSKRBE”

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Lostura 20.06.2023. godine objavljuje IZMJENU FLAG natječaja za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe”.

Upravni Odbor FLAG-a Lostura na svojoj 33. sjednici održanoj 19.06. 2022. godine donio je Odluku o izmjeni FLAG natječaja za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe” koji je objavljen 17.08. 2020. godine. Izmjene Natječaja odnose se na tekst natječaja u dijelu povećanja raspoloživih sredstava te u dijelu produženja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata, odnosno krajnjeg roka za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu te produženje razdoblja provedbe projekta.

Povećan je ukupan iznos raspoloživih sredstava sa „808.679,31 EUR“ na „1.149.471,48 EUR“.

Novi rok za završetak provedbe projekta odnosno novi rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu je 01.12.2023. godine.

Novo razdoblje provedbe projekta je najviše 32 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane Upravljačkog tijela te završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu, a najkasnije do 01.12.2023. godine.

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA


5. IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 1.1. “SKRAĆIVANJE LANACA OPSKRBE”

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Lostura 30.10.2023. godine objavljuje IZMJENU FLAG natječaja za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe”.

Upravni Odbor FLAG-a Lostura na svojoj 34. sjednici održanoj 30.10. 2023. godine donio je Odluku o izmjeni FLAG natječaja za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe” koji je objavljen 17.08. 2020. godine. Izmjene Natječaja odnose se na produženje krajnjeg roka za završetak provedbe projekata, odnosno krajnjeg roka za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu te produženje razdoblja provedbe projekta.

Novi rok za završetak provedbe projekta odnosno novi rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu je 31.12. 2023. godine.

Novo razdoblje provedbe projekta je najviše 33 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane Upravljačkog tijela te završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA


6. IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 1.1. “SKRAĆIVANJE LANACA OPSKRBE”

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Lostura 22.12.2023. godine objavljuje IZMJENU FLAG natječaja za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe”.

Upravni Odbor FLAG-a Lostura na svojoj 36. sjednici održanoj 22.12. 2023. godine donio je Odluku o izmjeni FLAG natječaja za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe” koji je objavljen 17.08. 2020. godine. Izmjene Natječaja odnose se na produženje krajnjeg roka za završetak provedbe projekata, odnosno krajnjeg roka za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu.

Novi rok za završetak provedbe projekta odnosno novi rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu je 31.01.2024. godine.

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA

Back to top button