Novosti

Objavljena 3 pravilnika Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020

U narodnim novinama br. 94 objavljena su tri pravilnika Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2017. godine

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_94_2182.html

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« za 2017. godinu

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_94_2183.html

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_94_2184.html

 

Back to top button