Novosti

IZMJENA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU«

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu mijenja se sa 31. prosinca 2017. godine na 01. travnja 2017. godine.

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2367

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« (»Narodne novine«, broj 22/16 i 108/16), u članku 18. stavku 2. riječi: »31. prosinca 2017. godine« zamjenjuju se riječima: »1. travnja 2018. godine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/16-01/277

Urbroj: 525-13/1081-17-12

Zagreb, 9. listopada 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

 

Back to top button