Novosti

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Detalnjije na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_38_730.html

Back to top button