Novosti

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

972

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 1., 7. i 9. i članka 13. stavka 2., a u vezi s člankom 35. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2018. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE
(THUNNUS THYNNUS)

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 8/18.) u članku 4. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka za dodijeljenu Državnu kvotu u 2018. godini ne plaća se naknada.«.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Ukoliko se ukupna izlovna godišnja kvota iz gospodarskog ribolova za plivarice tunolovke ne iskoristi do kraja ribolovne sezone za navedeni ribolovni alat, ostatak izlovne kvote ili njegov dio može se preraspodijeliti na udičarske alate u gospodarskom i/ili na sportski ribolov i/ili na rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka i/ili na prilov i/ili na ribolov u znanstvene svrhe u tekućoj kalendarskoj godini.«.

Članak 3.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a. koji glasi:

»Članak 8.a.

Ribolov u znanstvene svrhe

Dio državne kvote dodijeljen za obavljanje ribolova u znanstvene svrhe može se koristiti za potrebe znanstvenih istraživanja za čiju je provedbu sklopljen ugovor s Ministarstvom.«.

Članak 4.

Tablica u Prilogu 1. mijenja se i glasi:

KATEGORIJA RIBOLOVA POTKATEGORIJA PORIJEKLO KVOTE UKUPNO (t)
DRŽAVNA KVOTA (t) TRAJNA INDIVIDUALNA KVOTA (t)
GOSPODARSKI RIBOLOV PLIVARICE TUNOLOVKE 331,84 367 698,84
UDIČARSKI ALATI 52,5 7,5 60
PRILOV 2 0 2
NEGOSPODARSKI RIBOLOV ŠPORTSKI RIBOLOV 3 0 3
REKREACIJSKI RIBOLOV ZA TROFEJNE PRIMJERKE 8 0 8
RIBOLOV U ZNANSTVENE SVRHE 8 0 8
UKUPNO 405,34 374,5 779,84

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/63

Urbroj: 525-13/1282-18-3

Zagreb, 8. svibnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Back to top button