Novosti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

974

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17.), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/847, urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OBALNIM MREŽAMA POTEGAČAMA

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama (»Narodne novine«, broj 30/2018) u članku 16. riječi »osim članaka 1. – 8. i članka 15. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. lipnja 2018. godine« zamjenjuju se riječima »osim članaka 1. – 8., članka 9. stavka 1. i članka 15. koji stupaju na snagu 1. rujna 2018. godine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/24

Urbroj: 525-13/1282-18-3

Zagreb, 25. svibnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Back to top button