Novosti

NATJEČAJ – za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«

Klasa: 324-01/15-01/2414

Urbroj: 525-13/1081-18-26 od 1. VIII. 2018.    (259)

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017. – 2020. (Narodne novine 39/2017), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«.

1. PREDMET NATJEČAJA

(1) Predmet natječaja su aktivnosti vođenja komunikacijske i promotivne kampanje u obrazovnim ustanovama na nacionalnoj razini radi podizanja svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi odnosno aktivnosti promocije proizvoda ribarstva i akvakulture sukladno članku 3. stavku 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017. – 2020. (Narodne novine 39/2017) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(2) Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (https://euribarstvo.hr/).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

(1) Prihvatljivi korisnik u okviru natječaja je zajednički korisnik iz članka 3. stavka 2. Pravilnika.

(2) Korisnik iz podtočke 1. ove točke mora biti javnopravno državno tijelo ustrojeno zakonom koje je obavlja upravne i druge poslove u području ribarstva na nacionalnoj razini, uključujući poslove provedbe i koordinacije mjera održivog ribarstva i akvakulture.

3. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su:

a) troškovi nabave i distribucije prerađenih proizvoda ribarstva i akvakulture,

b) troškovi izrade i distribucije informativnih i promotivnih materijala.

(2) Troškovi iz podtočke 1. točke se moraju odnositi na aktivnosti iz članka 4. stavka 1. točke f) Pravilnika te biti izravno povezani s aktivnostima iz točke 1. podtočke 1. ovoga natječaja, a što je korisnik dužan opisati u Zahtjevu za potporu.

(3) Prihvatljivi troškovi iz podtočke 1. ove točke su troškovi nastali od 1. lipnja 2018. godine, a koji mogu biti potvrđeni kontrolom na terenu iz članka 20. Pravilnika.

(4) Neprihvatljivi troškovi u okviru natječaja su troškovi propisani člankom 6. Pravilnika.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 300.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 225.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 75.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(2) Intenzitet javne potpore iznosi 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova u skladu s člankom 9. stavkom 3. Pravilnika.

5. OPRAVDANOST VISINE TROŠKOVA

Za potrebe članka 8. stavka 14. Pravilnika, korisnik je dužan postupati sukladno Prilogu I. ovoga natječaja.

6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Zahtjev za potporu se podnosi po korisniku.

(2) Korisnik podnosi zahtjev za potporu na obrascu zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana prilogom zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac zahtjeva za potporu i popis obvezne dokumentacije je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr).

(4) Obrazac zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – ne otvarati«.

(5) Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga natječaja u Narodnim novinama, a traje do 1. listopada 2018. godine.

7. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr), u skladu s člancima 17. i 18. Pravilnika.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac zahtjeva za isplatu obavezan priložiti svu dokumentaciju koja će korisniku biti propisana prilogom zahtjeva za isplatu i/ili u odluci o dodjeli sredstava.

(3) Obrazac zahtjeva za isplatu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – ne otvarati«.

(4) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu je 31. prosinca 2018. godine.

Prilog I.
PRAVILA I UPUTE ZA PROVEDBU NABAVE

1.1. Nabava procijenjene vrijednosti jednake ili iznad pragova za primjenu Zakona o javnoj nabavi

Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave i ako predmet nabave ima procijenjenu vrijednost jednaku ili veću od pragova iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koji su predmet potpore primijeniti odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Korisnik je prilikom podnošenja zahtjeva za potporu dužan provesti pripremne aktivnosti za provedbu postupka javne nabave na temelju kojih će Upravljačko tijelo izvršiti administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova i utvrditi najviši iznos potpore. U tu svrhu, korisnik je dužan uz zahtjev za potporu dostaviti dokumentaciju koja je propisana prilogom zahtjevu za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Provjeru provedenog postupka javne nabave te konačno utvrđivanje prihvatljivih troškova u odnosu na provedeni postupak obavlja Upravljačko tijelo u okviru kontrole zahtjeva za isplatu te na temelju istog donosi odluku o isplati. U tu svrhu, korisnik je dužan uz zahtjev za isplatu dokumentaciju koja će se propisati prilogom zahtjeva za isplatu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/) i/ili Odlukom o dodjeli sredstava.

Odlukom o isplati se ne može dodijeliti veći iznos potpore od iznosa dodijeljenog Odlukom o dodjeli sredstava.

1.2. Nabava procijenjene vrijednosti ispod pragova za primjenu Zakona o javnoj nabavi

Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave i ako predmet nabave ima procijenjenu vrijednost ispod pragova iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi, dužan je za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koji su predmet potpore provesti postupak jednostavne nabave prema pravilima, uvjetima i postupcima utvrđenima općim aktom korisnika kao naručitelja, a koji se donosi u skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi.

Korisnik je prilikom podnošenja zahtjeva za potporu dužan provesti pripremne aktivnosti za provedbu postupka jednostavne nabave na temelju kojih će Upravljačko tijelo izvršiti administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova i utvrditi najviši iznos potpore. U tu svrhu, korisnik je dužan uz zahtjev za potporu dostaviti dokumentaciju koja je propisana prilogom zahtjevu za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Provjeru provedenog postupka jednostavne nabave te konačno utvrđivanje prihvatljivih troškova u odnosu na provedeni postupak obavlja Upravljačko tijelo u okviru kontrole zahtjeva za isplatu te na temelju istog donosi odluku o isplati. U tu svrhu, korisnik je dužan uz zahtjev za isplatu dokumentaciju koja će se propisati prilogom Zahtjeva za isplatu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/) i/ili Odlukom o dodjeli sredstava.

Odlukom o isplati se ne može dodijeliti veći iznos potpore od iznosa dodijeljenog odlukom o dodjeli sredstava.

Ministarstvo poljoprivrede

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8255828.html

 

Back to top button