Novosti

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1710

Na temelju članka 12. stavaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2018/120 od 23. siječnja 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 27, 31. 1. 2018.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM
PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« br. 71/17., 94/17., 127/17., 30/18., 39/18. i 62/18.) u članku 4. stavku 2. dodaju se točke d) – f):

»d) od 30. rujna u 12:00 sati do 31. listopada u 12:00 sati

e) od 31. listopada u 12:00 sati do 30. studenoga u 12:00 sati

f) od 30. studenoga u 12:00 sati do 31. prosinca u 12:00 sati.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/33
Urbroj: 525-13/0340-18-14
Zagreb, 24. rujna 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_87_1710.html

Back to top button