Novosti

Zakon o izmjenama zakona o akvakulturi

HRVATSKI SABOR

2145

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AKVAKULTURI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o akvakulturi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/154

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 5. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O AKVAKULTURI

Članak 1.

U Zakonu o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17.) u članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Savjetodavnu djelatnost u području akvakulture, osim Ministarstva, mogu obavljati i fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje takve djelatnosti sukladno posebnim propisima.«.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavci 6. – 12. postaju stavci 4. – 10.

Članak 2.

U članku 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Osnovno stručno osposobljavanje za obavljanje djelatnosti akvakulture prema Programu stručnog osposobljavanja obavlja Ministarstvo o čemu izdaje potvrdu.«.

U stavku 5. riječi: »Savjetodavna služba« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/218

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Back to top button