Novosti

Objavljen natječaj za dodjelu potpore za zamjenu motora

Klasa: 406-01/19-01/57

Urbroj: 525-06/1643-19-1 od 2. V. 2019.    (113)

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora« (Narodne novine broj 38/19), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«.

1. PREDMET NATJEČAJA

(1) Predmet ovoga natječaja su ulaganja u zamjenu motora u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora« (Narodne novine broj 38/19) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(2) Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva (https://euribarstvo.hr/).

(3) Potpora na temelju Pravilnika i ovoga natječaja se može dodijeliti samo za plovila koja pripadaju segmentu flote za koji je u izvješću o ribolovnom kapacitetu iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 utvrđeno da je ribolovni kapacitet uravnotežen s obzirom na ribolovne mogućnosti koje su dostupne u tom segmentu u skladu s člankom 3. stavkom 2. Pravilnika.

(4) Segmenti iz podtočke 3. ove točke navedeni su u Prilogu I. ovoga natječaja koji je njegov sastavni dio.

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici navedeni u članku 3. stavku 4. Pravilnika koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

3. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 7. stavkom 1. Pravilnika.

(2) Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi nastali od 1. siječnja 2019. godine, izuzevši troškove koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu s člankom 20. Pravilnika i uzimajući u obzir članak 4. stavak 1. točku i) Pravilnika.

(3) Neprihvatljivi troškovi u okviru natječaja su troškovi propisani člankom 8. Pravilnika.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 2.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(2) Intenzitet javne potpore iznosi 30 posto ukupnih prihvatljivih troškova sukladno članku 95. stavku 1. i Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014 te uzimajući u obzir Provedbenu Uredbu komisije (EU) br. 772/2014 od 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L209, 16. 7. 2014.).

(3) Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu na temelju ovoga natječaja iznosi 50.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

5. OPRAVDANOST VISINE TROŠKOVA

Za potrebe članka 5. stavka 15. Pravilnika, korisnik je dužan postupati sukladno Prilogu II. ovoga natječaja.

6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Zahtjev za potporu se podnosi po ribarskom plovilu.

(2) Korisnik za isto ribarsko plovilo može podnijeti samo jedan Zahtjev za potporu, u skladu s člankom 9. stavkom 7. Pravilnika.

(3) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

(4) Obrazac Zahtjeva za potporu i popis obvezne dokumentacije je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(5) Obrazac Zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora – ne otvarati«.

(6) Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga natječa­ja u Narodnim novinama, a traje do 14. kolovoza 2019. godine.

7. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca Zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/), u skladu s člancima 17. i 18. Pravilnika.

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac Zahtjeva za isplatu obavezan priložiti svu dokumentaciju koja će korisniku biti propisana prilogom Zahtjeva za isplatu i/ili u Odluci o dodjeli sredstava.

(3) Obrazac Zahtjeva za isplatu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera I.21. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora – ne otvarati«.

(4) Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 1. svibnja 2020. godine.

PRILOG I.
Popis segmenata ribarske flote

Na temelju Izvješća o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribarske flote Republike Hrvatske za 2017. godinu, u skladu s člankom 3. stavkom 2. Pravilnika i točkom 1. podtočkom 3. ovoga natječaja, prihvatljiva je zamjena motora za ribarska plovila koja pripadaju segmentima kako slijedi:

Segment flote Alati za određivanje segmenta
Kategorija alata Kategorija dužine (preko svega) Naziv segmenta
DFN < 6 m Plovila s mrežama stajaćicama Jednostruke mreže stajačice, trostruke jednopodne mreže stajačice, trostruke dvopodne mreže stajačice
≥ 6 < 12 m
≥ 12 < 18 m
DRB ≥ 6 < 12 m Plovila s dredžama Dredža kunjkara, dredža rampon, hidraulična mreža – vongolara
≥ 12 < 18 m
≥ 18 < 24 m
DTS < 6 m Pridnene koćarice i/ili plovila s pridnenom potegačom Pridnena povlačna mreža – koća, potegača girarica – zimska trata, potegača migavica
≥ 6 < 12 m
≥ 12 < 18 m
≥ 18 < 24 m
≥ 24 < 40 m
FPO < 6 m Plovila s vršama i/ili drugim klopkama Vrše za lov ribe, vrše za lov krupnih rakova, vrše za lov škampa
HOK ≥ 6 < 12 m Plovila s udičarskim alatima Povrazi (odmet, kančenica, tunje samice, povraz s kukom), stajaći parangal, plutajući parangal
≥ 12 < 18 m
MGP ≥ 6 < 12 m Plovila samo s polivalentnim aktivnim alatima Polivalentni aktivni alati
≥ 12 < 18 m
PGO < 6 m Plovila s drugim pasivnim alatima Stajaći kogol – trata za lov jegulje, stajaći jednokrilni kogol za ulov gavuna, trapula za lov velikog morskog crva
≥ 6 < 12 m

Pripadnost ribarskog plovila određenom segmentu flote određuje se prema podacima iz službenih evidencija Uprave ribarstva, a segment flote odnosi se na skupinu plovila iste dužinske kategorije (duljina preko svega) s istim dominantnim ribolovnim alatom tijekom 2017. godine, tj. godine na koju se odnosi Izvješće o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribarske flote Republike Hrvatske.

PRILOG II.
Pravila i upute za provedbu nabave

Korisnici koji nisu obveznici provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi te korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi u slučajevima kada predmet nabave ima procijenjenu vrijednost manju od pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi i za koje nije potrebno provoditi postupke javne nabave (jednostavna nabava), obvezni su provesti postupak na način opisan u nastavku te dostaviti dokumentaciju propisanu prilogom Zahtjevu za potporu.

POSTUPCI PRIKUPLJANJA PONUDA

U svrhu osiguranja opravdanosti visine troškova korisnik je obvezan prikupiti i odabrati ponude za prihvatljive troškove vodeći se načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti.

Prije podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan prikupiti najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaki predmet nabave čija vrijednost je jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno u slučaju kada je trošak nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu i/ili objave Natječaja, korisnik je uz račun za taj trošak, dužan prikupiti dodatne dvije (2) sadržajno usporedive ponude.

Za svaki predmet nabave čija je vrijednost do 35.000,00 kuna (bez PDV-a) korisnik je dužan prikupiti jednu (1) ponudu ili dostaviti račun za trošak nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu i/ili objave ovoga natječaja.

U slučaju izravnog prikupljanja ponuda, ponude se prikupljaju putem Upita za ponudu koji korisnik šalje prema najmanje tri ponuditelja ako na tržištu postoje tri potencijalna ponuditelja/proizvođača u opsegu obuhvaćenim upitom za ponudu. U slučaju nemogućnosti ispunjavanja uvjeta o kojima je riječ (npr. zbog specifičnosti tehnologije proizvodnje korištene od strane podnositelja zahtjeva), korisnik se obvezuje priložit detaljno i dokumentirano obrazloženje i dokaze da je proveo istraživanje tržišta te da na tržištu ne postoje tri potencijalna ponuditelja/proizvođača.

Upit za ponudu treba sadržavati najmanje sljedeće elemente:

1. naziv korisnika

2. podatke o korisniku i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

3. opis predmeta nabave (tehnička specifikacija/troškovnik). Predmet nabave mora se opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu. Opis predmeta nabave sadržava tehničke specifikacije te se, ako je potrebno, nadopunjava nacrtima, projektnom dokumentacijom, crtežima, modelima, uzorcima i slično.

U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabave i slično).

Kod funkcionalnog opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabave u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu.

Kod određivanja vrijednosti predmeta nabave iznosi se zbrajaju kada ih realizira jedan ponuditelj, bez obzira na njihovu prirodu (oprema, rad ili usluge), u okviru jedne operacije.

4. način dostave ponuda

5. rok dostave ponuda

6. mjesto izvršenja.

Korisnik je između ponuda koje su pristigle kao odgovor na upit za ponude, obvezan izabrati ponudu s najnižom cijenom, a koja zadovoljava sve uvjete navedene u upitu za ponudu. Iznimno korisnik ne mora odabrati ponudu s najnižom cijenom, ako za to postoji valjani razlog o čemu će korisnik napisati obrazloženje u Sažetku izbora najpovoljnije ponude. U slučaju da korisnik ne navede obrazloženje s razlozima odabira ponude koja nema najnižu cijenu ili u slučaju da razlozi navedeni u obrazloženju nisu opravdani, iznos prihvatljivog troška će se umanjiti sukladno iznosu ponude s najnižom cijenom.

Nakon što prikupi ponude korisnik je dužan izraditi sažetak izbora ponuda koji mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

a. popis ponuda, s nazivima ponuditelja i oznakom ponuda koje su zaprimljene od strane korisnika u odgovoru na Upit za ponude za svaki predmet nabave.

b specifikaciju podataka iz pojedinih ponuda koje su dokaz ispunjenja uvjeta iz upita za ponudu. Kod ponuda za građevinske radove specifikaciju podataka je potrebno napraviti prema rekapitulaciji troškova.

c. informaciju o odabranoj ponudi zajedno s obrazloženjem izbora.

Kod procesa prikupljanja ponuda putem AGRONETA korisnik je obavezan koristiti Uputu za prikupljanje ponuda i provođenja postupka jednostavne nabave koja je dostupna na sa mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) ili Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/). Korisnik je dužan osigurati prikupljanje najmanje tri sadržajno usporedive ponude za svaki predmet nabave čija vrijednost je jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

PRAVILA I OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je u obvezi prikupiti ponude poštujući principe zdravog financijskog upravljanja. Iznos potpore može se umanjiti ako se utvrdi da su cijene za robu, radove ili usluge u odabranim ponudama veće od prosječnih cijena istih ili sličnih roba, radova i usluga koje se mogu naći na tržištu.

Korisnik je dužan osigurati nepostojanje sukoba interesa u postupcima koje provodi, tj. korisnik ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima niti ponuditelji smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za predmetno ulaganje. Korisnik je u obavezi za svaku nabavu dostaviti Izjavu o nepostojanju sukoba interesa te Izjavu o nepostojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju u slučaju predmeta nabave čija je vrijednost jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjega klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ako se radi o ponuditelju iz inozemstva). Na zahtjev Agencije za plaćanja, korisnik je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

Ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezano uz dostavljenu dokumentaciju prikupljanja ponuda, Agencija za plaćanja može tijekom postupka administrativne kontrole korisniku izdati zahtjev za obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za O/I). Korisniku se zahtjevi za O/I dostavljaju elektroničkim putem na e-adresu navedenu u zahtjevu za potporu. Korisnik je u obvezi dostaviti dokumentaciju traženu putem Zahtjeva za O/I elektroničkom poštom, u roku od deset radnih dana od dana slanja zahtjeva za O/I od strane Agencije za plaćanja, na e-adresu Agencije za plaćanja navedenu na zahtjevu za O/I.

Za nepravovremene/nepotpune/neprihvatljive odgovore korisnika na temelju zahtjeva za O/I, Agencija za plaćanja zadržava pravo odbijanja troška što u konačnici može rezultirati odbijanjem zahtjeva za potporu.

Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da dostavljena dokumentacija nije vjerodostojna, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između korisnika i ponuditelja te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju, zadržava se pravo odbijanja troška što u konačnici može rezultirati odbijanjem zahtjeva za potporu.

Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) za strane dobavljače, odnosno u hrvatskim kunama (kn) za domaće dobavljače. Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i dokazi o vlasništvu (ako budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, osim odabrane ponude/plaćenog računa u slučaju kada je korisnik započeo s provedbom operacije prije podnošenja Zahtjeva za potporu i/ili prije objave natječaja. U tom slučaju samo naknadno prikupljene dodatne dvije ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u originalnom obliku koji u slučaju ponuda podrazumijeva tiskani ili elektronički oblik, a u slučaju računa tiskani oblik, ovisno o obliku u kojem ponuditelj/dobavljač u okviru svoga poslovanja navedeni dokument izdaje.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8274007.html

Back to top button