Novosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1729

Na temelju članka 56. stavka 2. podstavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019) i članka 27. stavka 2. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/2017) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIZNAVANJU ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, UDRUŽENJA ORGANIZACIJA I MEĐUSTRUKOVNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Pravilniku o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija (»Narodne novine«, 112/2018) u članku 3. stavku 1. alineji prvoj iza zareza dodaju se riječi koje glase:

»u ribarstvu, odnosno 3 proizvođača u akvakulturi,«.

Članak 2.

(1) U članku 5. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju priznavanja organizacije proizvođača u akvakulturi na području županije, dostatna gospodarska aktivnost članova organizacije mora iznositi najmanje 40% od ukupne količine i vrijednosti proizvodnje u akvakulturi na uzgajalištima koja se nalaze na području županije za koju se traži priznavanje.«

(2) Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

U Prilogu I. tablica 2. Podaci vezani za priznavanje zamjenjuje se novom tablicom koja se tiska uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/50
Urbroj: 525-13/0721-19-12
Zagreb, 12. kolovoza 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG I

2. PODACI VEZANI ZA PRIZNAVANJE

Područje za koje se traži priznavanje

(zaokružiti)

A. država

B. županija (samo za akvakulturu)

C. iskrcajno mjesto

Ako je područje priznavanje država, priznavanje se traži

A.1. za ukupno iskrcane i prodane količine i vrste – 4% od ukupnih količina i 10.000.000,00 kn od ukupne vrijednosti

A.2. za vrste ili skupine vrsta – 15% od ukupne količine iskrcaja na nivou države

Ako se priznavanje traži za vrstu ili skupine vrsta potrebno je upisati vrstu ili vrste ili skupine vrsta
Ako je područje priznavanja županija (samo za akvakulturu) potrebno je upisati lokacije uzgajališta u županiji za koju se traži priznavanje
Ako je područje priznavanja iskrcajno mjesto potrebno je upisati za koje ili koja iskrcajna mjesta se traži

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_84_1729.html

 

Back to top button