Novosti

Objavljen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

U Narodnim novinama broj 64/2023 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

Pravilniku o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (Narodne novine, br. 122/2017, 12/2018, 54/2018, 69/2020, 125/2020 i 87/2021) se briše dio o najmanjim veličinama riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati, zadržavati na plovilu i iskrcavati, budući da se te odredbe prebacuju u novi Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete. Također se briše i prilog koji prikazuje grafički prikaz mjerenja veličina riba i drugih morskih organizama.

Nadalje, preciznije se definiraju pojmovi vezani za lov na veliku ribu pa izmijenjeni članak 2. glasi:

“1. Lov na veliku ribu – oblik športskog ribolova na moru koji se obavlja udičarskim alatima za veliku ribu i koji se smije obavljati samo uz posjedovanje dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu

2. Udičarski alati za veliku ribu – ribolovni alati odmet, kančenica i povlačni povraz (panula) koje uz osnovu, predvez, udice i spojnice sačinjava i ribolovni štap s rolom, a nosivost štapa odnosno nosivost role je 13,446 kg (30 lb) ili više.”

U članku 5. su iznosi naknada za pojedine vrste dozvola preračunati u eure, ali su visine naknada jednake kao i prošle godine.

U članku 8. se mijenja opis alata za lov velike ribe, pa je navedeno da samo udica ne smije biti od nehrđajućeg materijala, dok je trenutno na snazi pravilo da niti metalni dijelovi koji služe za spajanje osnova ili predveza (vrtilice, kopče i sl.) ne smiju biti od nehrđajućeg materijala.

Članak 8a se mijenja i glasi:

“U športskom i rekreacijskom ribolovu plavoperajne tune, dugokrile tune i igluna dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti, tako da se riba mora pustiti prije izvlačenja na plovilo.”

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Izvor: https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57124

Back to top button