Novosti

FLAG natječaj mjera 2.1. Razvoj ribolovnog turizma

Na temelju članka 24. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN br. 27/2019 i 77/2020 ) i Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. – 2020., Lokalna akcijska skupina u ribarstvu „Lostura“ objavljuje 03. veljače 2022. godine, FLAG Natječaj za provedbu aktivnosti u okviru M.2.1. Razvoj ribolovnog turizma, verzija 1.0.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 2.1. iznosi 427.431,98 kn. Najniža vrijednost potpore iznosi 75.000,00 kn dok najviša vrijednost potpore iznosi 427.431,98 kn.

Natječaj je namijenjen fizičkim i pravnim osobama u rangu mikro ili malog poduzeća (vlasnici ribarskog plovila koje je predmet ulaganja ili ovlaštenici povlastice isključivo uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila koje je predmet ulaganja) sa sjedištem unutar obuhvata ribarstvenog područja LAGUR-a Lostura, što uključuje Općine Pakoštane, Pašman, Tkon i Sv. Filip i Jakov te Grad Biograd na Moru.

Prihvatljive aktivnosti su:

  1. Ulaganja u ne-ribolovnu opremu na ribarskim plovilima za potrebe ribolovnog turizma
  2. Ulaganja u marketinške aktivnosti (dizajn, lektoriranje, logo, izrada foto i video materijala i sl.)
  3. Izrada projektne dokumentacije (opći troškovi)

Potencijalni prijavitelji mogu postaviti pitanja do najkasnije deset (10) kalendarskih dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave na e-poštu lagur.lostura@gmail.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAGUR-a „Lostura“ www.flag-lostura.hr.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 2.1. traje od 08. veljače 2022. godine do 08. ožujka 2022. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

TEKST NATJEČAJA:

Tekst FLAG natječaja M2.1.

OBRASCI:

Obrazac 1.A. Prijavni obrazac
Obrazac 1.B. Lista troškova
Obrazac 2. Poslovni-plan
Obrazac 3. Zaposlenici
Obrazac 4.A. Zahtjev za isplatu
Obrazac 4.B. Izjava o izdacima
Obrazac 5. Izvještaj o napretku
Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke strukture
Obrazac 8. Zahtjev za odobrenje promjena
Obrazac 9. Izjava-razvrstavanje poduzetnika s obzirom na veličinu
Obrazac 10. Sažetak prikupljenih ponuda
Obrazac 11. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

PRILOZI:

Prilog I Kriteriji odabira za Mjeru 2.1
Prilog II Popis dokumentacije uz prijavu projekta
Prilog III Popis dokumentacije uz ZZI
Prilog IV Vodič za veličinu poduzeća
Prilog V Pravila i upute za provedbu nabave i prikupljanje ponuda
Prilog VI Uputa za čuvanje dokumentacije
Prilog VII Popis dokumentacije uz Zahtjev za odobrenje promjena operacije
Prilog VIII Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe
Prilog IX Priručnik za korisnike Operativnog-programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020_kontrola na terenu
Prilog X Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu-EKPRRiR
Prilog XI Popis proizvoda ribarstva i akvakulture

Back to top button