Novosti

Obavijest! Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama – koćama rujan/listopad 2017. godina

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2017. godini („Narodne novine“, broj 90/17), kojim se u članku 2. propisuje zabrana obavljanja ribolova pridnenim povlačnim mrežama – koćama u razdoblju od 16. rujna 2017. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2017. godine u 24:00 sata na području ribolovnih zona C, D i E (osim podzone E2 i dijela podzone E1).

Za navedeno je razdoblje moguće sufinanciranje u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. Kako bi financiranje bilo moguće jedan od osnovnih uvjeta je da ovlaštenik povlastice, ribarskim plovilom koje sudjeluje u privremenoj obustavi, ima ostvareno ukupno 120 ribolovnih dana tijekom zadnje dvije godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu, od čega najmanje deset posto ribolovne aktivnosti ili 60 ribolovnih dana ostvarenih u dijelu koćarskog ribolova u ribolovnim zonama C, D i E ukupno tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije podnošenja Zahtjeva za potporu u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom tijekom istoga razdoblja. Nadalje, da bi ostvarili pravo na potporu, članovi posade ribarskog plovila moraju biti zaposleni kod ovlaštenika, u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka i za vrijeme trajanja privremene obustave, ali ne dovodeći u pitanje uvjet da za vrijeme trajanja privremene obustave ne smiju obavljati druge poslove, te se članovima posade za razdoblje privremene obustave isplaćuje naknada plaće sukladno članku 95. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14).

Molimo da svi zainteresirani korisnici o interesu za sudjelovanjem u provedbi predmetne mjere obavijeste Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva na e-adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili pisanim putem, najkasnije do početka privremene obustave, odnosno do 16. rujna 2017. godine.

Također je iznimno važno napomenuti kako, u odnosu na dosadašnji način podnošenja Zahtjeva za potporu u okviru provedbe mjere privremene obustave, vrijedi sljedeće:

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 16. rujna 2017. i traje do 15. listopada 2017. godine.

Korisnici Zahtjev za potporu podnose na obrascu Zahtjev za potporu koji će biti dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/) i u područnim jedinicama Uprave ribarstva te prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu obavezno prilažu i dokumentaciju propisanu Prilogom I. Zahtjeva za potporu koja je njegov sastavni dio.

Važno je napomenuti i da korisnici tijekom perioda privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Također, korisnici čije plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji, dužni su obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom navedene obustave najkasnije do 16. rujna 2017. godine.

Napominjemo da svi oni koji su obuhvaćeni ovim ograničenjem (ribolovne zone C, D i E), ali ne žele sudjelovati u dodjeli predmetne naknade, imaju pravo obavljati ribolov u nekoj od drugih zona koje imaju upisane u povlastici, ali u tom slučaju neće moći ostvariti pravo na naknadu.

Svi spomenuti zahtjevi i obavijesti dostavljaju se na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili putem preporučene pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb.

IZVOR: https://euribarstvo.hr/novosti/obavijest-privremeni-prestanak-ribolovnih-aktivnosti-pridnenim-povlacnim-mrezama-kocama/

Back to top button