1. FLAG natječaj mjera 3.2.

Na temelju članka 24. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu („Narodne novine“ broj 27/2019) i Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. – 2020., Lokalna akcijska skupina u ribarstvu „Lostura“ objavljuje 08. kolovoza 2019. godine, FLAG Natječaj za provedbu aktivnosti u okviru Mjere 3.2. Ribarske manifestacije i aktivno sudjelovanje turista u pripremi hrane verzija 1.0.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 3.2. iznosi 121.301,97 EUR u protuvrijednosti u kunama. Najniži iznos potpore po projektu iznosi 1.000,00 EUR dok najviši iznos potpore po projektu iznosi 26.955,99 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet potpore iznosi 50 % ukupnih prihvatljivih troškova u okviru operacije, odnosno 100% ako je podnositelj javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa ili je podnositelj zadruga, organizacija civilnog društva, udruga, ustanova u javnom vlasništvu ili komunalno poduzeće (ukoliko nije javnopravno tijelo) ili u slučaju kada postoji više partnera koji provode zajednički projekt te se time udovoljava kriteriju „zajedničkog korisnika“ za dodjeljivanje većeg intenziteta potpore.

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, komunalnim poduzećima ili ustanovama u javnom vlasništvu, organizacijama civilnog društva/udruga i zadruga sa sjedištem unutar obuhvata ribarstvenog područja LAGUR-a Lostura, što uključuje Općine Pakoštane, Pašman, Tkon i Sv. Filip i Jakov te Grad Biograd na Moru.

Kako bi operacija bila prihvatljiva mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a)  Aktivnosti odnosno projekt se mora provoditi na području obuhvata ribarstvenog područja FLAG-a „Lostura“

b)  Manifestacije se mogu održavati samo na javnim površinama unutar ribarstvenog područja FLAG-a.

Potencijalni prijavitelji mogu postaviti pitanja do najkasnije deset (10) kalendarskih dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave na e-poštu lagur.lostura@gmail.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAGUR-a „Lostura“: www.flag-lostura.hr

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 3.2. traje od 09. kolovoza 2019. godine od 12:00 sati do 19. rujna 2019. godine do 12:00 sati.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

TEKST NATJEČAJA:

OBRASCI:

PRILOZI:


OBAVIJEST O IZMJENI ADRESE SJEDIŠTA FLAG-A LOSTURA

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Lostura“ 05. veljače 2021. godine godine objavljuje IZMJENU ADRESE SJEDIŠTA.

Ovim putem Vas obavještavamo o promjeni adrese sjedišta FLAG-a Lostura s lokacije Šetalište kneza Branimira 32, 23210 Biograd na Moru, na novu lokaciju – Bukovačka ulica 23, 23210 Biograd na Moru.

Nastavno na prethodno u budućem razdoblju svu prethodno navedenu dokumentaciju  šaljete na novu adresu.

Back to top button