Novosti

NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«

Klasa: 324-01/17-01/490

Urbroj: 525-13/1081-17-5 od 8. XII. 2017.    (19)

Na temelju članka 9. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova« (Narodne novine broj 84/2017 i 121/2017), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«.

1. PREDMET NATJEČAJA

(1) Predmet ovoga natječaja su ulaganja s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova« (Narodne novine broj 84/2017 i 121/2017) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(2) Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (https://euribarstvo.hr/).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici navedeni u članku 3. stavku 2. Pravilnika koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

3. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 4. Pravilnika.

(2) Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi nastali od 1. rujna 2017. godine, izuzevši troškove koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu s člankom 19. Pravilnika.

(3) Neprihvatljivi troškovi u okviru natječaja su troškovi propisani člankom 5. Pravilnika.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 3.333.360,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 2.500.020,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 833.340,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(2) Intenzitet javne potpore se utvrđuje u skladu s člankom 8. stavkom 2. Pravilnika te Prilogom I. natječaja.

(3) Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 100.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

5. OPRAVDANOST VISINE TROŠKOVA

Za potrebe članka 7. stavka 14. Pravilnika, korisnik je dužan postupati sukladno Prilogu III. ovoga natječaja.

6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Zahtjev za potporu se podnosi po korisniku.

(2) Jedan korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu na temelju ovoga natječaja.

(3) Korisnik podnosi zahtjev za potporu na obrascu zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga natječaja.

(4) Obrazac zahtjeva za potporu je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(5) Zahtjev za potporu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija za koju nije drugačije navedeno u Prilogu II. ovoga natječaja, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova – ne otvarati«.

(6) Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga natječaja u Narodnim novinama, a traje do 31. ožujka 2018. godine.

7. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca Zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/), u skladu s člancima 16. i 17. Pravilnika.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac zahtjeva za isplatu obavezan priložiti svu dokumentaciju koja će korisniku biti propisana u odluci o dodjeli sredstava.

(3) Zahtjev za isplatu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i pripadajuća dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera I.22. Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova – ne otvarati«.

(4) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu je 1. travnja 2019. godine.

PRILOG I.
INTENZITET JAVNE POTPORE

Osnovni intenzitet

Na temelju članka 95. stavka 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L149, 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014), intenzitet potpore iznosi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova u okviru operacije.

Povećanje/smanjenje intenziteta

Iznimno, u slučaju kada je ispunjen jedan ili više kriterija iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 508/2014, za operaciju se može ostvariti povećanje odnosno smanjenje intenziteta javne potpore za određeni broj postotnih bodova, kako slijedi:

Kriterij Povećanje/smanjenje Broj postotnih bodova Intenzitet javne potpore (%)

Operacija je vezana uz mali priobalni ribolov

Pojašnjenje: operacija se odnosi na ulaganje u ribarsko plovilo u seg­mentu malog priobalnog ribolova*

Povećanje 30 80

Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

Pojašnjenje: aktivnost se provodi na navedenim otocima ili je sjedište/prebivalište korisnika na tim otocima

Povećanje 35 85

Operaciju provodi ribarska zadruga

Pojašnjenje: korisnik je zadruga priznata po posebnim propisima

Povećanje 10 60

Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija

Pojašnjenje: korisnik je organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija priznata po posebnim propisima

Povećanje 25 75

Operaciju provodi poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća

Pojašnjenje: korisnik je veliko poduzeće, tj. poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (SL L 124 od 20. svibnja 2003.)

Smanjenje 20 30

* Na temelju članka 3. stavka 2. točke 14. Uredbe (EU) br. 508/2014, mali priobalni ribolov je ribolov kojeg obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate iz popisa u tablici 3. Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice (SL L5, 9. 1. 2004.) te njene izmjene, tj. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 741/2014 оd 8. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 26/2004 o registru ribarske flote Zajednice (SL L200, 9. 7. 2014.)

Primjena u slučaju više povećanja/smanjenja odnosno i povećanja i smanjenja

Na temelju Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 772/2014 od 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L209, 16. 7. 2014.), ako ista operacija udovoljava više kriterija iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 508/2014, isti se primjenjuju kako slijedi:

– ako je na istu operaciju primjenjivo više povećanja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće povećanje;

– ako je na istu operaciju primjenjivo više smanjenja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće smanjenje;

– ako je na operaciju primjenjivo jedno dodatno povećanje postotnih bodova ili više njih i istodobno jedno dodatno smanjenje postotnih bodova ili više njih, primjenjuje se samo najveće smanjenje.

PRILOG II.
Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu

MJERA I.22. »DODANA VRIJEDNOST, KVALITETA PROIZVODA I KORIŠTENJE NEŽELJENOG ULOVA«
OPĆA DOKUMENTACIJA (ZA SVE KORISNIKE)
1.

Potpisan i ovjeren obrazac zahtjeva za potporu i Listu troškova.

Pojašnjenje:

Pojašnjenje: Korisnik preuzima zahtjev za potporu i listu troškova s mrežne stranice Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/), popunjava ih u elektroničkom obliku, ovjerava potpisom i ako je primjenjivo pečatom, te dostavlja kao original u tiskanom obliku te na CD-u/DVD-u (u skladu s uputama u obrascu)

2.

Potvrda o izvršenim financijskim obvezama prema Državnom proračunu Republike Hrvatske, na dan ishođenja potvrde, koju izdaje nadležni područni ured Porezne uprave Ministarstva financija ne starija od trideset (30) dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu odnosno potpunog zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje: Dokument se dostavlja kao original u tiskanom obliku

3.

BON-2/SOL-2 podaci o solventnosti ne stariji od trideset (30) dana na dan podnošenja zahtjeva za potporu odnosno potpunog Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje: Korisnik mora priložiti BON-2/SOL-2 podatke o solventnosti, izdane od svih banaka u kojima ima otvoren račun i koji se nalaze na popisu u Izvatku iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata. Račun korisnika ne smije biti blokiran u trenutku ishođenja podataka.

Pojašnjenje: Dokument se dostavlja kao original u tiskanom obliku

4.

Izjava – Razvrstavanje poduzetnika s obzirom na veličinu

Pojašnjenje: Obrazac Izjave je obavezno ispuniti sukladno definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (Službeni list Europske unije L124 od 20. svibnja 2003.), te uputama i pojašnjenjima navedenim u obrascu.

Obrazac se preuzima s mrežne stranice Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/), ispunjava u elektroničkom obliku, ovjerava i dostavlja kao original u tiskanom obliku.

5.

Dozvola za plovidbu brodice/svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu.

Pojašnjenje:

Korisnik mora imati važeću dozvolu za plovidbu brodice odnosno važeću svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, a u svrhu dokazivanja da je plovilo u funkciji

Dokument se dostavlja kao preslika u tiskanom obliku.

6. Nabava/utvrđivanje opravdanosti visine troškova
6.1.

Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi:

1. Poziv na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

2. Dokumentacija o nabavi te sva moguća dodatna dokumentacija sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo);

3. Odluka naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave;

4. Certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja koji je sudjelovao u postupku javne nabave;

5. Izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi za sve koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

6. Popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije o nabavi;

7. Poziv na pregovaranje (u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

8. Zahtjev za prikupljanje ponuda (u slučaju da su predmet nabave usluge iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

9. Poziv na natječaj (u slučaju natječaja) s dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

10. Zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja s dokazima o zaprimanju/dostavi (ako je primjenjivo);

11. Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena dokumentacije o nabavi i/ili Poziva na nadmetanje);

12. Svi dokazi zaprimanja dokumentacije od strane gospodarskih subjekata/ponuditelja (npr. dokaz zaprimanja poziva na pregovaranje, dokaz zaprimanja poziva na natječaj, dokaz zaprimanja Odluke o odabiru) (ako je primjenjivo)

13. Upisnik o zaprimanju odvojenih dijelova ponuda;

14. Upisnik o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda

15. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda;

16. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

17. Odluka o odabiru s dokazom o dostavi Odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

18. Sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

19. Sve zaprimljene ponude;

20. Obavijest o sklopljenim ugovorima/Obavijest o rezultatima natječaja iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina;

21. Žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo)

Pojašnjenje: dokumentacija se dostavlja na CD-u/DVD-u uz popratni dopis na kojem moraju biti navedeni najmanje sljedeći podaci:

– opći podaci korisnika (npr. naziv, adresa, kontakt podatke, osobu za kontakt i sl.)

– procijenjeni iznos (ako je korisnik proveo više postupaka javne nabave potrebno navesti procijenjeni iznos za svaku nabavu pojedinačno)

– postupak javne nabave (ako je korisnik proveo više postupaka javne nabave potrebno navesti sve postupke javne nabave)

– vrsta ugovora (ako je korisnik proveo više postupaka javne nabave potrebno navesti vrste ugovora koje je sklopio)

– broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenom listu Europske unije (ako je primjenjivo)

6.2.

Korisnici koji nisu obveznici provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi te korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, ali u slučaju jednostavne nabave:

A. Za predmete nabave vrijednosti do 35.000,00 kuna (bez PDV-a):

1. Jedna originalna ponuda za svaki predmet nabave manji od 35.000,00 kuna (bez PDV-a), u tiskanom ili elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u.

2. Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pojašnjenje: Kod određivanja vrijednosti predmeta nabave iznosi se zbrajaju kada ih realizira jedan ponuditelj, bez obzira na njihovu prirodu (oprema, rad ili usluge), u okviru jedne operacije, te u slučaju kada jedan ponuditelj daje više ponuda čija je zbirna vrijednost jednaka ili veća od 35.000,00 kuna (bez PDV-a), primjenjuju se odredbe za predmete nabave vrijednosti jednake ili veće od 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

Korisnik preuzima obrazac Izjave iz podtočke 2. ove točke sa mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) ili Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/) popunjava ga, ovjerava i dostavlja kao izvornik u tiskanom obliku.

Sva dokumentacija u okviru točke mora biti dostavljena u izvornom obliku ili presliku s potvrdom javnog bilježnika da preslika odgovara izvorniku.

B. Za predmete nabave vrijednosti veće od 35.000,00 kuna (bez PDV-a):

Korisnik može proces prikupljanja ponuda provesti u izravnoj komunikaciji s ponuditeljima ili preko AGRONET sustava.

• U slučaju izravnog prikupljanja ponuda potrebno je dostaviti:

1. Upit za ponudu s priloženom tehničkom specifikacijom/troškovnikom za svaku priloženu ponudu, potpisan i ovjeren od ponuditelja.

2. Tri originalne ponude za svaki predmet nabave u vrijednosti jednakoj ili višoj od 35.000,00 kuna (bez PDV-a), u tiskanom ili elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u.

3. Sažetak izbora ponuda za svaki predmet nabave koji mora sadržavati elemente definirane Prilogom III. ovoga natječaja

4. Izjavu o nepostojanju sukoba interesa

5. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju

Pojašnjenje: Korisnik preuzima obrasce Izjava iz podtočki 4. i 5. ove točke sa mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) ili Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/), popunjava ih, ovjerava i dostavlja kao izvornik u tiskanom obliku.

Sva dokumentacija u okviru točke mora biti dostavljena u izvornom obliku ili presliku s potvrdom javnog bilježnika da preslika odgovara izvorniku.

• U slučaju prikupljanja ponuda preko AGRONET sustava

U ovom slučaju je potrebno slijediti uputu za prikupljanje ponuda i provođenja postupka jednostavne nabave preko AGRONET sustava koja je dostupna na sa mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) ili upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/), u svrhu prikupljanja tri ponude neovisnih ponuditelja za svaki predmet nabave u vrijednosti jednakoj ili višoj od 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

Korisnik je uz zahtjev za potporu dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Sažetak izbora ponuda za svaki predmet nabave koji mora sadržavati elemente definirane Prilogom III. ovoga natječaja

2. Izjavu o nepostojanju sukoba interesa

3. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju

Pojašnjenje: Korisnik preuzima obrasce Izjava iz podtočki 2. i 3. ove točke sa mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) ili Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/), popunjava ih, ovjerava i dostavlja kao izvornik u tiskanom obliku.

Sva dokumentacija u okviru točke mora biti dostavljena u izvornom obliku ili presliku s potvrdom javnog bilježnika da preslika odgovara izvorniku.

DODATNA DOKUMENTACIJA
7.

Suglasnost(i) svih suvlasnika ribarskog plovila o provedbi ulaganja koja su predmet potpore

Pojašnjenje:

Dostavlja se u slučaju ulaganja u ribarsko plovilo i to:

– kada zahtjev za potporu podnosi vlasnik plovila, a nije jedini vlasnik

– kada zahtjev za potporu podnosi ovlaštenik povlastice, a koji nije ujedno i vlasnik ribarskog plovila.

U ostalim slučajevima ovaj dokument nije potrebno dostaviti.

Dokument(i) se dostavlja(ju) kao original, ovjeren(i) od javnog bilježnika i ne smiju biti stariji od trideset (30) dana na dan podnošenja zahtjeva za potporu.

8.

Uvjerenje o prebivalištu na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo, izdano od nadležne policijske uprave/postaje sa navedenim prebivalištem, ne starije od trideset (30) dana na dan podnošenja zahtjeva za potporu odnosno potpunog zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje: Dokument se dostavlja isključivo ako je korisnik fizička osoba koja ima prebivalište na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo te ispunjava kriterij za povećanje intenziteta potpore sukladno Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014,

Ako se tijekom administrativne obrade ukaže potreba za dostavom dodatnih podataka ili dokumentacije, tijela iz članka 10. stavka 1. Pravilnika imaju pravo od korisnika zahtijevati dostavu istih.

PRILOG III.
Pravila i upute za provedbu nabave

Korisnici koji nisu obveznici provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi te korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi u slučajevima kada predmet nabave ima procijenjenu vrijednost manju od pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi i za koje nije potrebno provoditi postupke javne nabave (jednostavna nabava), obvezni su provesti postupak na način opisan u nastavku te dostaviti dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga natječaja.

POSTUPCI PRIKUPLJANJA PONUDA

U svrhu osiguranja opravdanosti visine troškova korisnik je obvezan prikupiti i odabrati ponude za prihvatljive troškove vodeći se načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti.

Prije podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan prikupiti najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaki predmet nabave čija vrijednost je jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

Za svaki predmet nabave čija je vrijednost do 35.000,00 kuna (bez PDV-a) korisnik je dužan prikupiti jednu (1) ponudu.

U slučaju izravnog prikupljanja ponuda, ponude se prikupljaju putem Upita za ponudu koji korisnik šalje prema najmanje tri (3) ponuditelja ako na tržištu postoje tri potencijalna ponuditelja u opsegu obuhvaćenim upitom za ponudu. U slučaju nemogućnosti ispunjavanja uvjeta o kojima je riječ (npr. zbog specifičnosti tehnologije proizvodnje korištene od strane podnositelja zahtjeva), korisnik se obvezuje priložit detaljno i dokumentirano obrazloženje.

Upit za ponudu treba sadržavati najmanje sljedeće elemente:

1. Naziv korisnika

2. Podatke o korisniku i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

3. Opis predmeta nabave (tehnička specifikacija/troškovnik). Predmet nabave mora se opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu. Opis predmeta nabave sadržava tehničke specifikacije te se, ako je potrebno, nadopunjava nacrtima, projektnom dokumentacijom, crtežima, modelima, uzorcima i slično.

U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabave i slično).

Kod funkcionalnog opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabave u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu.

Kod određivanja vrijednosti predmeta nabave iznosi se zbrajaju kada ih realizira jedan ponuditelj, bez obzira na njihovu prirodu (oprema, rad ili usluge), u okviru jedne operacije.

4. Način dostave ponuda

5. Rok dostave ponuda

6. Mjesto izvršenja.

Korisnik je između ponuda koje su pristigle kao odgovor na upit za ponude, obvezan izabrati ponudu s najnižom cijenom, a koja zadovoljava sve uvjete navedene u upitu za ponudu.

Iznimno korisnik ne mora odabrati ponudu s najnižom cijenom, ako za to postoje valjani razlog o čemu će korisnik napisati obrazloženje u Sažetku izbora najpovoljnije ponude. U slučaju da korisnik ne navede obrazloženje s razlozima odabira ponude koja nema najnižu cijenu ili u slučaju da razlozi navedeni u obrazloženju nisu opravdani, iznos prihvatljivog troška će se umanjiti sukladno iznosu ponude s najnižom cijenom.

Nakon što prikupi ponude korisnik je dužan izraditi sažetak izbora ponuda koji mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

b. popis ponuda, s nazivima ponuditelja i oznakom ponuda koje su zaprimljene od strane korisnika u odgovoru na Upit za ponude za svaki predmet nabave.

c. specifikaciju podataka iz pojedinih ponuda koje su dokaz ispunjenja uvjeta iz upita za ponudu. Kod ponuda za građevinske radove specifikaciju podataka je potrebno napraviti prema rekapitulaciji troškova.

d. informaciju o odabranoj ponudi zajedno s obrazloženjem izbora.

Kod procesa prikupljanja ponuda putem AGRONETA korisnik je obavezan koristiti Uputu za prikupljanje ponuda i provođenja postupka jednostavne nabave koja je dostup­na na sa mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) ili Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

PRAVILA I OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je u obvezi prikupiti ponude poštujući principe zdravog financijskog upravljanja. Iznos potpore može se umanjiti ako se utvrdi da su cijene za robu, radove ili usluge u odabranim ponudama veće od prosječnih cijena istih ili sličnih roba, radova i usluga koje se mogu naći na tržištu.

Korisnik je dužan osigurati nepostojanje sukoba interesa u postupcima koje provodi, tj. korisnik ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima niti ponuditelji smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za predmetno ulaganje. Korisnik je u obavezi za svaku nabavu dostaviti Izjavu o nepostojanju sukoba interesa te Izjavu o nepostojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju u slučaju predmeta nabave čija je vrijednost jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjega klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ako se radi o ponuditelju iz inozemstva). Na zahtjev Agencije za plaćanja, korisnik je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da dostavljena dokumentacija nije vjerodostojna, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između korisnika i ponuditelja te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju, zadržava se pravo odbijanja troška.

Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) za strane dobavljače, odnosno u hrvatskim kunama (kn) za domaće dobavljače.

Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i dokazi o vlasništvu (ako budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja zahtjeva za potporu.

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u originalnom obliku.

Ministarstvo poljoprivrede

 

Back to top button