Novosti

Objavljen Pravilnik o dozvoli za akvakulturu

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

358

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOZVOLI ZA AKVAKULTURU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole za akvakulturu (u daljnjem tekstu: zahtjev)

2. sadržaj dozvole za akvakulturu (u daljnjem tekstu: dozvola)

3. sadržaj zahtjeva za upis promjene podataka u dozvoli (u daljnjem tekstu: zahtjev za upis promjene)

4. sadržaj i način vođenja Registra dozvola u akvakulturi (u daljnjem tekstu: Registar).

Zahtjev

Članak 2.

(1) Pravna ili fizička osoba podnosi zahtjev Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Zahtjev će se smatrati potpunim ako sadrži sljedeću priloženu dokumentaciju i podatke:

1. podatke o podnositelju zahtjeva (naziv, matični broj subjekta/obrta, OIB subjekta/vlasnika obrta, sjedište pravne ili fizičke osobe, kontakt podaci),

2. presliku odgovarajućih akata sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji,

3. presliku odgovarajućih akata sukladno posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode,

4. hrvatski i znanstveni naziv vodenih organizama koji će se uzgajati,

5. presliku ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture sukladno posebnom propisu o pomorskom dobru u slučaju obavljanja uzgoja na pomorskom dobru, ili

6. presliku odgovarajućih akata kojima se ostvaruje pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti akvakulture sukladno posebnom propisu o poljoprivrednom zemljištu, u slučaju uzgoja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, ili

7. presliku odgovarajućeg akta kojima se ostvaruje pravo korištenja kopnenih voda za potrebe obavljanja djelatnosti akvakulture sukladno posebnom propisu o vodama, odnosno posebnom propisu o poljoprivrednom zemljištu.

(3) U slučaju zahtjeva za izdavanje jedne dozvole sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17) osim dokumentacije i podataka iz stavka 2. ovoga članka potrebno je dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju izrađenu u postupcima ishođenja akata iz članka 9. stavka 1. točaka 2. i 3. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17) koja dokazuje da više dijelova koncesioniranog pomorskog dobra predstavljaju jedinstvenu tehnološku cjelinu.

(4) U slučaju zahtjeva za izdavanje jedne dozvole sukladno članku 10. stavku 4. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17) osim dokumentacije i podataka iz stavka 2. ovoga članka potrebno je dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju izrađenu u postupcima ishođenja akata iz članka 9. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17) koja dokazuje da dijelovi uzgajališta predstavljaju jedinstvenu tehnološku cjelinu.

(5) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

Sadržaj dozvole

Članak 3.

Dozvola uz ostalo sadrži:

1. podatke o nositelju dozvole (naziv, matični broj subjekta/obrta, OIB subjekta/vlasnika obrta, sjedište pravne ili fizičke osobe),

2. podatke o uzgajalištu/uzgajalištima na koje je izdana dozvola (naziv lokacije/područja, jedinica područne (regionalne) samouprave, površina, pozicija izražena u HTRS96/TM koordinatama, i/ili adresa, i/ili katastarska čestica),

3. popis vrsta vodenih organizama koji se uzgajaju (hrvatski i znanstveni naziv),

4. datum isteka dozvole,

5. redni broj upisa u Registar.

Sadržaj zahtjeva za upis promjene

Članak 4.

Zahtjev za upis promjene u dozvolu uz ostalo sadrži:

1. redni broj upisa u Registar dozvole na koju se odnosi tražena promjena,

2. opis promjene uz obrazloženje,

3. presliku odgovarajućih akata na kojima se promjena temelji.

Registar

Članak 5.

Ministarstvo u Registar upisuje sljedeće podatke:

1. redni broj i datum upisa u Registar,

2. klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izdavanja, datum isteka dozvole,

3. podatke o nositelju dozvole (naziv, matični broj subjekta/obrta, OIB subjekta/vlasnika obrta, sjedište pravne ili fizičke osobe),

4. podatke o uzgajalištu/uzgajalištima na koje je izdana dozvola (naziv lokacije/područja, jedinica područne (regionalne) samouprave, površina, pozicija izražena u HTRS96/TM koordinatama, i/ili adresa, i/ili katastarska čestica),

5. podatke o vrsti uzgojnog medija (morska voda, kopnene vode),

6. podatke o vrstama vodenih organizama upisanih u dozvolu (hrvatski i znanstveni naziv),

7. podatke o dozvoljenoj godišnjoj količini uzgoja,

8. podatke o promjenama podataka u dozvoli (opis promjene, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum rješenja o promjeni podataka u dozvoli),

9. podatke o ukidanju dozvole (klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum rješenja o ukidanju),

10. napomenu.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 76/11) i odredbe članaka 2. do 7a. Pravilnika o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/09

Urbroj: 525-13/0336-18-3

Zagreb, 5. veljače 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_17_358.html

Back to top button