Novosti

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

595

Na temelju članka 17. stavka 10., članka 18. stavka 11. i članka 25. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica (»Narodne novine«, br. 116/17.) članak 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka do 15. travnja 2018. godine dozvoljava se prijenos prava upisa svih mreža potegača na plovila veće veličine u GT i/ili veće snage porivnog stroja u kW pod uvjetom da je plovilo na koje se vrši prijenos maksimalne duljine preko svega 12 metara, a snage porivnog stroja najviše 85 kW. Kod okružujućih mreža plivarica – palamidara, ciplarica, igličara i oližnica, do 15. travnja 2018. godine dozvoljava se prijenos prava upisa na veće plovilo pod uvjetom da plovilo na koje se alat prenosi nije dulje od 15 metara preko svega. Prijenos prava upisa dredža na plovila veće veličine u GT i/ili veće snage porivnog stroja u kW dozvoljava se do 1. srpnja 2018. godine.

Članak 2.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10.a koji glasi:

(1) Vlasnicima plovila će se odobriti i izvršiti upis ribolovnog alata »plivarica lokardara« samo radi zamjene za pojedine aktivne ribolovne alate, skupine ribolovnih alata ili načina ribolova i njihova brisanja iz povlastice za gospodarski ribolov na moru, i to za:

– »plivaricu srdelaru« – »pridnenu povlačnu mrežu koću« – skupinu malih plivarica (oližnica, igličara, palamidara i ciplarica) upisanih u povlastici izuzev onog alata iz skupine malih plivarica za koje je izdano Odobrenje sukladno posebnom propisu

– skupinu obalnih mreža potegača (oližnica, igličara, migavica, girarica, srdelara i šabakun) upisanih u povlastici izuzev onog alata iz skupine obalnih mreža potegača za koje je izdano Odobrenje sukladno posebnom propisu

– tramatu i

– koćicu.

(2) Pod aktivnim ribolovnim alatom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se:

– Za plivaricu srdelaru – da je izdano Odobrenje sukladno Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« br. 101/14, 125/14, 140/14, 147/14, 2/15, 37/15, 44/15, 134/15, 94/16, 31/16 i 123/16.)

– Za pridnenu povlačnu mrežu koću – da je za izdano Odobrenje sukladno Pravilniku o obavljanju gospodraskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (»Narodne novine« br. 101/14, 118/14, 125/14, 2/15, 37/15 i 47/15 i 134/15)

– Za skupinu malih plivarica (oližnica, igličara, palamidara i ciplarica) – da ukupan broj ribolovnih dana obavljan ribolovnim alatima iz skupine alata koji se brišu, upisanih u povlasticu iznosi minimalno 20 u bilo kojem uzastopnom petogodišnjem razdoblju počevši od 1. siječnja 2008. godine do 31. prosinca 2016. godine

– Za skupinu obalnih mreža potegača (oližnica, igličara, migavica, girarica, srdelara i šabakun) – da ukupan broj ribolovnih dana obavljan ribolovnim alatima iz skupine alata koji se brišu, upisanih u povlasticu iznosi minimalno 20 u bilo kojem uzastopnom petogodišnjem razdoblju počevši od 1. siječnja 2008. godine do 31. prosinca 2016. godine

– Za tramatu – da broj ribolovnih dana obavljan ovim načinom ribolova iznosi minimalno 20 u bilo kojem uzastopnom petogodišnjem razdoblju počevši od 1. siječnja 2008. godine do 31. prosinca 2016. godine;

– Za koćicu – da je ribolovnim alatom obavljan ribolov minimalno 75 ribolovnih dana u razdoblju 1. siječnja 2008. godine do 30. lipnja 2013. godine.

(3) Prijenos prava upisa ribolovnog alata »plivarica lokardara« iz jedne povlastice u drugu povlasticu dozvoljen je isključivo u slučaju zamjene plovila u povlastici istog vlasnika i u slučaju prijenosa povlastice u cijelosti s jednog vlasnika na drugog vlasnika sukladno odredbama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica.«

Članak 3.

U članku 13. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: »i članak 11. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom (»Narodne novine« br. 116/15.).«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/56

Urbroj: 525-13/1282-18-3

Zagreb, 8. ožujka 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Back to top button