Novosti

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O POSTUPKU VAGANJA PROIZVODA RIBARSTVA, EVIDENCIJE VAGANJA TE POSTUPKU I UVJETIMA ODOBRAVANJA VAGANJA NA RIBARSKIM PLOVILIMA I U ODOBRENIM OBJEKTIMA

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/2017 i 130/2017) ministar poljoprivrede donosi

 

 

 

PRAVILNIK O POSTUPKU VAGANJA PROIZVODA RIBARSTVA, EVIDENCIJE VAGANJA TE POSTUPKU I UVJETIMA ODOBRAVANJA VAGANJA NA RIBARSKIM PLOVILIMA I U ODOBRENIM OBJEKTIMA

 

 

 Područje primjene

0

 Članak 1.

 

 1. Ovim Pravilnikom propisuje se postupak vaganja proizvoda ribarstva i evidencije vaganja  te postupak i uvjeti odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima.

 2. Ovaj Pravilnik primjenjuje se na Korisnike portala i proizvode ribarstva ulovljene u  gospodarskom ribolovu na moru.

 3. Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na proizvode ribarstva u svrhu daljnjeg uzgoja te na proizvode ribarstva porijeklom iz uzgoja.

 

0

Pojmovnik

0

Članak 2.

 

Za potrebe ovoga Pravilnika, osim pojmova određenih Zakonom o morskom ribarstvu(»Narodne novine«, br. 62/2017 i 130/2017), pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje :

 

 1. Odgovorna osoba za vaganje – zapovjednik plovila ukoliko se vaganje obavlja na ribarskom plovilu ili osoba imenovana od strane registriranog prvog kupca zadužena za dostavu evidencije vaganja ministarstvu;

 2. Portal gospodarskog ribarstva – internetski portal gospodarskog ribarstva koji je dio Geoinformacijskog sustava ribarstva (u daljnjem tekstu: GISR) te predstavlja mjesto pristupa informacijama o ulovu, transportu, vaganju i prodaji proizvoda ribarstva,  dostupan na internetskoj stranici http://www.ribarstvo.hr/pgr (u daljnjem tekstu: portal).

 3. Korisnik odobrenog objekta – pravna ili fizička, odnosno tvrtka ili obrt upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanja s hranom životinjskog podrijetla, Odjeljak VIII – Proizvodi ribarstva, kako je regulirano posebnim propisom o hrani.

 4. Korisnici portala – ribari, prvi kupci i prijevoznici proizvoda ribarstva;

 5. Reprezentativni uzorak – dio ulova koji sadržava sve odlike ukupnog ulova;

 6. Standardizirane kašete – kutije za skladištenje i prijevoz proizvoda ribarstva jednake zapremine.

 

0

Opći uvjeti za vaganje 

0

Članak 3.

 

 1. Samo proizvodi ribarstva sortirani po vrstama mogu se stavljati na tržište za prehranu ljudi.

 2. Vaganje se obavlja na iskrcajnom mjestu.

 3. Izuzev od stavka 2. ovog članka, vaganje se može obaviti  na ribarskom plovilu ili u odobrenom objektu uz posjedovanje rješenja o odobrenju vaganja.

 4. Za ulove namijenjene prvoj prodaji izvan teritorija Republike Hrvatske vaganje je obavezno na iskrcajnom mjestu.

 5. Vaganje na ribarskom plovilu obavlja se prije iskrcaja proizvoda ribarstva, a vaganje na iskrcajnom mjestu obavlja se neposredno nakon iskrcaja.

 6. Za točnost i evidentiranje vaganja odgovoran je prvi kupac, osim u slučaju vaganja na ribarskom plovilu kada je odgovoran zapovjednik plovila.

 7. Za vrste ulovljene okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (u daljnjem tekstu: plivaricom srdelarom) dozvoljeno je vaganje na plovilu, na iskrcajnom mjestu i u odobrenom objektu na temelju uzorka.

 8. Za vrste ulovljene pridnenom povlačnom mrežom – koćom (u daljnjem tekstu: koćom) dozvoljeno je vaganje sortiranog ulova na plovilu, na iskrcajnom mjestu i u odobrenom objektu na temelju uzorka.

 9. Za ulove ostalim ribolovnim alatima obaveza je vaganja cjelokupnog ulova na iskrcajnom mjestu ili u odobrenom objektu.

 10. Ukoliko se važu zamrznuti proizvodi ribarstva, vrijednost tare izračunava se sukladno metodologiji za izračun prosječne neto mase kašeta ili blokova smrznutih proizvoda ribarstva iz Priloga XVIII. stavka 4. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 (SL L 112, 30.4.2011.).

 11. Veličina uzorka za vaganje sortiranog ulova iz stavaka 7. i 8. ovog članka ovisi o stupnju rizika pojedine vrste.

 12. Stupnjevi rizika prema vrstama proizvoda ribarstva ulovljenih plivaricom srdelarom ili koćom nalaze se u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

   

 

0

Posebni uvjeti za vaganje na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima

0

Članak 4.

 

 1. Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru plivaricom srdelarom i koćom koji žele vagati ulov na ribarskom plovilu moraju podnijeti Zahtjev za odobrenjem vaganja.

 2. Korisnici odobrenih objekata koji žele vagati proizvode ribarstva prije prve prodaje u odobrenom objektu moraju ministarstvu podnijeti Zahtjev za odobrenjem vaganja koji se smatra podnesenim u okviru Zahtjeva za registraciju prvih kupaca korisnika odobrenih objekata, sukladno pravilniku koji uređuje prvu prodaju proizvoda ribarstva.

 3. Zahtjev za odobrenje vaganja iz stavka 1. ovog članka popunjava se na Portalu gospodarskog ribarstva (u daljnjem tekstu: portal) te se ispisuje i potpisan podnosi Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

 4. Zahtjev za odobrenjem vaganja sadrži najmanje sljedeće podatke:

  naziv tvrtke ili obrta ovlaštenika povlastice

  adresa (ulica, kućni broj, broj pošta i mjesto),

  osobni identifikacijski broj (OIB),

  kontakt podaci (e-mail tel, mob),

  CFR broj plovila,
  serijski broj vaga.

 5. Ministarstvo će na temelju podnesenog Zahtjeva za odobrenjem vaganja izvršiti provjeru podataka u GISR-u te trgovačkim i obrtnim registrima.

 6. Za Zahtjeve koji udovolje propisanim uvjetima, Ministarstvo će donijeti rješenje o odobrenju vaganja za ribarsko plovilo ili odobreni objekt te će odgovornoj osobi podnositelja Zahtjeva za odobrenje vaganja omogućiti pristup modulu vaganja na portalu radi dostave evidencije vaganja.  

 7. Postupak ispunjavanja i opis podataka potrebnih za dostavu Zahtjeva za odobrenjem vaganja nalazi se u uputama na portalu.

 

0

Vaganje ulova plivarice srdelare

0

Članak 5.

 

 1. Vaganje ulova obavljanog plivaricom srdelarom namijenjenog stavljanju na tržište za prehranu ljudi obavlja se nakon sortiranja ulova pri čemu je dozvoljeno izvagati ulov koristeći metodu uzorka, odnosno odabranu veličinu uzorka prema broju kašeta s obzirom na stupanj rizika.

 2. Sortiranje i vaganje ulova iz stavka 1. ovog Pravilnika dozvoljeno je i nakon procesa smrzavanja u odobrenom objektu.

 3. Procedura vaganja sortiranog ulova je sljedeća:

 •  izdvoji se propisani uzorak odnosno najmanji broj kašeta u skladu s Prilogom 2. ovog Pravilnika,
 •  izračuna se prosječna težina pojedine vrste u jednoj standardiziranoj kašeti,
 •  prosječna težina pojedine vrste se pomnoži s brojem kašeta te vrste.  

4. Iznimno od stavka 1. ovog članka dozvoljeno je vaganje nesortiranog ulova plivarice srdelare pohranjenog u kašetama i/ili u pokretnim i/ili nepokretnim spremnicima (npr. izotermičnim sanducima, plastičnim posudama ili brodskim skladištima – tankovima). Procedura vaganje nesortiranog ulova je sljedeća:  

a) standardizirane kašete:

 •  izdvoji se propisani uzorak odnosno propisani broj kašeta u skladu s Prilogom 3. ovog Pravilnika,
 •  izračuna se prosječna težina jedne kašete u uzorku te se prosjek pomnoži s ukupnim brojem kašeta čime se izračuna ukupna težina,
 •  uzorak se sortira,
 •  vaganjem svake vrste određuje se postotak svake pojedine vrste u ulovu,
 •  postotci pojedine vrste se primjenjuju na cjelokupni ulov čime se računa težina svake vrste. 

b) pokretni ili nepokretni spremnici:

 •  izvaže se cjelokupni ulov;
 •  ukoliko se vaganje obavlja na ribarskom plovilu, evidentira se količina ulova u svakom izotermičnom sanduku ili u brodskom skladištu;
 •  izdvoji se propisani uzorak odnosno propisana količina proizvoda ribarstva u skladu s Prilogom 4. ovog Pravilnika,
 •  ako se važe na ribarskom plovilu uzorak se uzima iz početka, sredine i završetka crpljenja ribe iz mreže,
 •  uzorak se sortira;
 •  vaganjem svake vrste određuje se postotak svake pojedine vrste u ulovu,
 •  postotci pojedine vrste se primjenjuju na cjelokupni ulov čime se računa težina svake vrste. 

c) ako se dio ulova nalazi se u standardiziranim kašetama, a dio u pokretnim ili nepokretnim spremnicima, za svaki dio ulova obavit će se vaganje na temelju metode uzorka kako je propisano u ovom članku.

 

5. Uzorak pomoću kojeg je obavljeno vaganje nesortiranog ulova plivarice srdelare namijenjenog prehrani tuna u uzgojnim kavezima mora biti dostupan tijelima koja obavljaju kontrolu prilikom kontrole vaganja na iskrcajnom mjestu, do završetka hranjenja tune ulovom na koji se odnosi uzorak ako se dohrana obavlja istog dana kada je obavljen ulov te s istim plovilom koje je obavilo ulov.

6. Metoda uzorka, odnosno veličina uzorka prema broju kašeta s obzirom na stupanj rizika nalazi se u Prilozima 3. i 4. ovog Pravilnika koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

7. Rezultat vaganja svake vrste iz ulova plivarice srdelare svake vrste unosi se u evidenciju vaganja, prodajni list, iskrcajnu deklaraciju i po potrebi, u transportni dokument.

 

0

Vaganje ulova pridnene povlačne mreže koće  

0

Članak 6.

 

 1. Vaganje ulova obavljenog koćom obavlja se nakon sortiranja ulova pri čemu je dozvoljeno izvagati ulov koristeći metodu uzorka, odnosno veličinu uzorka prema broju kašeta s obzirom na stupanj rizika.

 2. Procedura vaganja ulova koćom je sljedeća:

 •  izdvoji se propisani uzorak odnosno najmanji broj kašeta u skladu s Prilogom 2. ovog Pravilnika,
 •  izračuna se prosječna težina pojedine vrste u jednoj standardiziranoj kašeti,
 •  prosječna težina pojedine vrste se pomnoži s brojem kašeta te vrste čime se izračuna ukupna težina pojedine vrste.

3. Metoda uzorka, odnosno veličina uzorka prema broju kašeta s obzirom na stupanj rizika nalazi se u Prilozima 3. i 4. ovog Pravilnika koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

4. Rezultat vaganja svake vrste iz ulova pridnene povlačne mreže koće svake vrste unosi se u evidenciju vaganja, prodajni list, iskrcajnu deklaraciju i po potrebi, u transportni dokument.

 

0

Vaganje u odobrenim objektima

0

Članak 7.

 

 1. Vaganje u odobrenim objektima može obavljati samo korisnik odobrenog objekta kojem je izdano rješenje o registraciji prvog kupca sukladno propisu koji uređuje prvu prodaju proizvoda ribarstva. 

 2. Korisnici odobrenih objekata – registrirani prvi kupci moraju osigurati da se vaganje dovrši unutar 24 sata od vremena istovara proizvoda ribarstva u odobreni objekt.

 3. U slučaju da se vaganje obavlja na tekućoj traci, brojač mora biti namješten na način da registrira ukupnu izvaganu količinu, pri čemu brojač mora biti na vidljivom mjestu odakle se u isto vrijeme može pratiti kretanje trake.

 4. Za proizvode ribarstva namijenjene ishrani tuna u uzgojnim kavezima, dozvoljava se vaganje nesortirane male plave ribe u skladu s člankom 5. stavcima 4. i 5. ovoga Pravilnika.

 5. Ako se za proizvode ribarstva nakon vaganja ne obavlja prva prodaja, korisnik odobrenog objekta mora elektronički ispuniti i dostaviti ministarstvu Potvrdu o preuzimanju proizvoda ribarstva u skladu s posebnim propisom koji definira prvu prodaju i preuzimanje proizvoda ribarstva.

 

0

Evidencija vaganja

0

Članak 8.

 

 1. Osobe odgovorne za vaganje proizvoda ribarstva vode evidenciju vaganja na portalu gospodarskog ribarstva u elektroničkom obliku.

 2. Svaka evidencija vaganja mora sadržavati sljedeće informacije: 

 • CFR broj plovila, vanjski identifikacijski broj i naziv plovila s kojeg su iskrcani proizvodi ribarstva i s kojeg potječe vagana količina;
 • broj očevidnika ili izvješća o ulovu;
 • mjesto i datum iskrcaja;
 • FAO-va troslovna šifra za svaku vrstu uz trgovački i znanstveni naziv svake vrste,
 • odgovarajuće zemljopisno područje na kojem je ostvaren ulov;
 • izvagane količine proizvoda ribarstva svake vrste, izražene kao masa proizvoda u kilogramima i raščlanjene po načinu prezentiranja proizvoda,
 • za sve proizvode ribarstva na koje se primjenjuju tržišni standardi, pojedinačna veličina ili masa, klasa, način prezentiranja i svježina, prema potrebi ,
 • broj LOT-a,
 • namjena,
 • prema potrebi, odredište proizvoda ribarstva povučenih s tržišta (prijenos, korištenje za ishranu životinja, za preradu u brašno za ishranu životinja, za mamce, ili za neprehrambene svrhe);
 • odobreni broj objekta, ako je primjenjivo
 • ime i prezime te osobni identifikacijski broj (OIB) osobe odgovorne za vaganje,
 • serijski broj vage, i
 • datum vaganja u obliku GGGGMMDD, pri čemu je GGGG godina, MM mjesec, a DD dan.

3. Evidencija vaganja se ispunjava elektronički na portalu odmah nakon završetka vaganja pojedine iskrcane količine ulova, a najkasnije do 23:59 po lokalnom vremenu na dan kada je završeno vaganje.

4. Podaci iz evidencije vaganja koriste se za popunjavanje iskrcajnih deklaracija, transportnih dokumenata, prodajnih listova i potvrda o preuzimanju.

5. Postupak ispunjavanja i slanja evidencije vaganja te opis podataka potrebnih za ispunjavanje evidencije vaganja nalaze se u uputama na portalu.

 

 

 

0

Kontrola vaganja 

0

Članak 9.    

 

 1. Za vaganje proizvoda ribarstva odgovorni su registrirani prvi kupci proizvoda ribarstva.

 2. Osobe odgovorne za vaganje proizvoda ribarstva vode evidenciju umjeravanja sistema za vaganje.

 3. Kontrola vaganja proizvoda ribarstva izvaganih na ribarskom plovilu i na iskrcajnom mjestu provodi se na iskrcajnom mjestu na način da se kontroliraju:

 • podaci navedeni u evidenciji vaganja,
 • minimalne veličine, ako je primjenjivo,
 • dostava iskrcajne deklaracije.

4. Kontrola vaganja proizvoda ribarstva u odobrenom objektu kojem je odobreno vaganje,  provodi se na način da se, uz podatke navedene u stavku 2. ovog članka, dodatno kontrolira:

 

 • dostava potvrde o preuzimanju ako je primjenjivo,
 • potvrđivanje podataka o prevezenim proizvodima ribarstva u odnosu na podatke iz prethodne obavijesti koju je u skladu sa člankom 17. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (SL L 343/1) dostavio zapovjednik ribarskog plovila, 
 • cjelovitost plombi i podatke o plombama ako je primjenjivo, odnosno ako je plomba stavljena sukladno propisu koji definira način dostave transportnog dokumenta, 
 • dostava podataka vezanih za sljedivost kako je definirano člankom 58. Uredbe 17. Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (SL L 343/1).

5. Tijekom svake kontrole potrebno je kontrolirati minimalno 5% ukupnih količina izvaganih u odobrenom objektu u zadnja 3 mjeseca.

6. Jednom u dvije godine provjerit će se evidencija umjerenosti sistema za vaganje.

 

0

Prijelazne i završne odredbe 

0

Članak 10. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

 

Klasa:

 

Urbroj:

 

 

 

Ministar

 

Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

 

0

Prilog 1.

 

Stupnjevi rizika za svaku pojedinačnu vrstu ulovljenu plivaricom srdelarom ili koćom

 

Stupanj rizika

Naziv vrste

FAO alpha-3 code

Vrlo visok

Inćun

ANE

Srdela

PIL

Oslić

HKE

Škamp

NEP

Kozice

DPS

Trlje blatarice i trlje kamenjarke

MUT, MUR

Visok

Plavica

VMA

Arbun, muzgavci

PAC,OCM

Srdela golema

SAA

Skuša

MAC

Papalina

SPR

Srednji

Šarun

JAX

Lignja

SQR

Hobotnica

OCC

Niski

Psi

DGX

Pišmolj

WHG

Vrlo niski

Ostale vrste

 

 

 

0

Prilog 2.

 

Veličina uzorka za vaganje sortiranog ulova pohranjenog u standardiziranim kašetama

 

Broj kašeta iste vrste

Najmanji broj kašeta svake vrste koje treba izvagati za potrebe kontrole ovisno o stupnju rizika

Vrlo niski

niski

srednji

visok

Vrlo visok

0 – 25

1

1

1

3

2

25 – 50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100 – 200

2

4

5

6

7

Svakih sljedećih 100

1

1

2

3

4

  

0

Prilog 3.

0

Veličina uzorka za vaganje nesortiranog ulova plivarice srdelare pohranjenog u standardiziranim kašetama

 

Ukupan broj kašeta nesortirane male plave ribe u ulovu

Broj kašeta uzorka  potrebnog za utvrđivanje ukupne količine i sastava ulova  te za potrebe kontrole
0- 150 5
150-700 15
Više od 700 30

 

0

Prilog 4.

 

0

Veličina uzorka za vaganje nesortiranog ulova plivarice srdelare pohranjenog u pokretnim i/ili nepokretnim spremnicima

 

Ukupna procijenjena količina ribe u kilogramima

Težina uzorka potrebnog za vaganje u kg

Do 1000

30

1000 do 5000

100

5000 i više

200

Back to top button