Novosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

758

Na temelju članka 12. stavaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2017/127 od 20. siječnja 2017. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2017. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 24, 28. 1. 2017.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 71/17., 94/17., 127/17. i 30/18.) u članku 4. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 2.

U članku 6.a. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ribolov plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 1. svibnja 2018. godine u 00:00 sati do 15. svibnja 2018. godine u 24:00 sata.

(4) Tijekom razdoblja od 16. svibnja 2018. godine u 00:00 sata do 31. svibnja 2018. godine u 24:00 sata svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom – srdelarom smije ostvariti ukupno najviše pet ribolovnih dana.«.

Članak 3.

(1) U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ribarskim plovilima duljine između 12 m i 18 m u područjima iz stavka 1. točaka b) i d) ovoga članka dozvoljava se ribolov uz uvjete iz članka 9.a. ovoga Pravilnika.«.

(2) Stavak 3. briše se.

Članak 4.

(1) U članku 9. stavak 1. do točke a) mijenja se i glasi:

»(1) Plovilima duljim od 12 metara preko svega zabranjuje se ribolov plivaricom srdelarom do 31. prosinca 2018. godine u 12:00 sati u dijelovima unutarnjeg ribolovnog mora kako slijedi:«.

(2) Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ribarskim plovilima duljine između 12 m i 18 m u područjima iz stavka 1. točaka a), c), d), e) i g) ovoga članka dozvoljava se ribolov uz uvjete iz članka 9.a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 5.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9.a. koji glasi:

»Članak 9.a.

Ribarskim plovilima koja tijekom kalendarske godine obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom sukladno odredbama članka 8. stavka 2. i članka 9. stavka 3. ukupni godišnji ulov ne smije premašiti 300 tona po plovilu, od čega godišnji ulov po plovilu u područjima navedenim u članku 8. stavku 2. i članku 9. stavku 3. ovoga Pravilnika ne smije premašiti 180 tona.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/33

Urbroj: 525-13/1282-18-10

Zagreb, 23. travnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Back to top button