Novosti

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

753

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 3., 7., 9., te članka 13. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RIBOLOVU IGLUNA (XIPHIAS GLADIUS)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite igluna ovim Pravilnikom propisuju se odredbe koje se odnose na ulov igluna, kao i prateću kontrolu i nadzor, te uključuju sljedeće:

– obavljanje ribolova, dozvoljene ribolovne alate i ribolovnu opremu

– način raspolaganja državnom kvotom i uvjete za dodjelu iste

– minimalnu ulovnu veličinu i prezentaciju ulova

– upravljanje kapacitetom ribolovne flote za ulov

– obavljanje športskog i rekreacijskog ribolova igluna

– uzorkovanje

– luke određene za iskrcaj.

DEFINICIJE

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

»Olimpijski način iskorištenja kvote« temelji se na principu dodjele kvote za grupu plovila koja koriste određeni alat i jednakopravno sudjeluju u ribolovu do dostizanja postavljenog ograničenja ulova po plovilu ili do iskorištenja ukupne kvote dodijeljene toj grupi plovila, što god nastupi prije

»Ribolovni dan« je bilo koje neprekinuto razdoblje do 24 sata od polaska do povratka u luku u kojem je zabilježen ribolovni napor plutajućim parangalom.

ALATI I OPREMA ZA ULOV IGLUNA

Članak 3.

Ciljani gospodarski ribolov igluna smije se obavljati samo uz uporabu odmeta, panule i plutajućeg parangala.

DRŽAVNA KVOTA

Članak 4.

(1) Državna kvota podrazumijeva ukupnu ulovnu kvotu dodijeljenu Republici Hrvatskoj.

(2) Državna kvota dodjeljuje se gospodarskom ribolovu uz plaćanje godišnje naknade koja je prihod državnog proračuna. Godišnja naknada za državnu kvotu u gospodarskom ribolovu iznosi 1 EUR po kilogramu kvote, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

(3) Ukupna ulovna kvota raspoređuje se na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov, odnosno njihove potkategorije za tekuću godinu. Kvota namijenjena gospodarskom ribolovu raspoređuje se na kvotu za ribolov plutajućim parangalom i kvotu za ribolov panulom ili odmetom, dok se dio kvote raspoređuje za potrebe prilova igluna plovilima koja nisu autorizirana za ciljani ribolov igluna. Raspodjela kvote na pojedine kategorije ribolova za tekuću godinu prikazana je u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

(4) Ukupno 20% Državne kvote koja je prema stavku 3. ovoga članka namijenjena potkategoriji gospodarskog ribolova plutajućim parangalom raspoređuje se ravnomjerno na plovila koja su imala dodijeljenu kvotu za ribolov plutajućim parangalom u prethodnoj godini. Ukupno 50% Državne kvote namijenjene potkategoriji gospodarskog ribolova plutajućim parangalom raspoređuje se na plovila koja su u prethodnoj godini imala dodijeljenu kvotu za ribolov plutajućim parangalom prema postotku koji odgovara udjelu ulova pojedinog plovila ostvarenog plutajućim parangalom u razdoblju od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2016. godine u odnosu na ukupni ulov ostvaren plutajućim parangalom u istom razdoblju. Preostala količina Državne kvote predstavlja varijabilni dio kvote koji se raspoređuje prema postotku koji odgovara udjelu ulova pojedinog plovila ostvarenog plutajućim parangalom u prethodnoj godini u odnosu na ukupni ulov navedenih plovila ostvaren plutajućim parangalom u prethodnoj godini. Popis plovila i pripadajuće količine na koje plovila mogu ostvariti pravo ukoliko dostave Izjavu iz stavka 7. ovog članka, nalaze se u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(5) Državnu kvotu namijenjenu potkategoriji gospodarskog ribolova odmetom ili panulom imaju pravo koristiti plovila koja su u prethodnoj godini imala dodijeljenu kvotu za ulov igluna odmetom ili panulom i koja dostave Iskaz interesa iz stavka 8. ovog članka. Popis plovila koja mogu ostvariti pravo na korištenje državne kvote nalazi se u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

(6) Plovila iz stavka 5. ovoga članka imaju pravo na korištenje Državne kvote po olimpijskom principu s ograničenjem ukupnog ulova po plovilu od 500 kg.

(7) Vlasnici plovila iz stavka 4. ovoga članka imaju rok od 7 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika da u Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva, Zagreb dostave Izjavu o prihvaćanju državne kvote za ulov igluna i prihvaćanju obveze plaćanja naknade (Prilog 4. ovoga Pravilnika). Izjava o prihvaćanju Državne kvote mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a podatci u njoj istiniti. Ukoliko se provjerom Izjave utvrdi neistinitost podataka navedenih u Izjavi, vlasnicima plovila trajno će se oduzeti pravo na dodjelu Državne kvote.

(8) Vlasnici plovila iz stavka 5. ovoga članka imaju rok od 7 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika da u Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva, Zagreb, dostave Iskaz interesa za sudjelovanje u korištenju dijela državne kvote raspoređene za ribolov panulom ili odmetom i prihvaćanje obveze plaćanja naknade za ulovljenu količinu (Prilog 5. ovoga Pravilnika).

(9) Ukoliko je vlasnik plovila iz stavka 4. ovoga članka pokrenuo postupak pred nadležnim sudom protiv ministarstva vezan uz dodjelu kvote za izlov igluna, ista se ne može dodijeliti do okončanja postupka, odnosno, u slučaju plovila iz stavka 5. ovoga članka, isti ne mogu sudjelovati u ciljanom ribolovu igluna panulom ili odmetom. Vlasnici plovila u Izjavi iz stavka 7. ovoga članka, odnosno Iskazu interesa iz stavka 8. ovoga članka izjavljuju je li s njihove strane pokrenut postupak pred nadležnim sudom protiv ministarstva vezan uz dodjelu kvote za izlov igluna.

(10) Ukoliko vlasnici plovila iz stavaka 4. ili 5. ovoga članka ne dostave Izjavu iz stavka 7. ovoga članka odnosno Iskaz interesa iz stavka 8. ovoga članka smatrat će se da trajno odbijaju dodijeljenu kvotu, odnosno pravo iskorištavanja iste koja će se u tom slučaju pridodati kvoti za prilov za tekuću godinu.

(11) Naknadu za dodijeljenu kvotu prema stavku 2. ovoga članka Pravilnika vlasnik plovila iz stavka 4. ovoga članka dužan je uplatiti u Državni proračun Republike Hrvatske u roku 60 dana od dana potpisivanja Izjave o prihvaćanju Državne kvote, dok je vlasnik plovila iz stavka 5. ovoga članka dužan uplatu izvršiti najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za onu količinu kvote koju je iskoristio.

(12) Plovila koja ne podmire obvezu iz stavka 11. ovoga članka trajno gube pravo na dodjelu i korištenje Državne kvote za ribolov igluna.

(13) Vlasnici plovila iz stavka 4. ovoga članka mogu ustupiti dio dodijeljene Državne kvote ili dodijeljenu kvotu u cijelosti za tekuću godinu, uz dostavu Izjave o ustupanju kvote (Prilog 6. ovoga Pravilnika) ministarstvu u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika plovilu koje ima u povlastici upisan plutajući parangal i upisano je u ICCAT registar iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(14) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju havarije ili potonuća plovila tijekom ribolovne sezone, ukoliko plovilo koje se nalazi u Odluci iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika nije u mogućnosti nastaviti obavljati ribolov, neiskorišteni dio kvote smije u cijelosti ustupiti plovilu s upisanim onim alatom u povlastici za koji je kvota dodijeljena u prvom redu, uz dostavu Izjave o ustupanju kvote iz stavka 13. ovog članka. U tom se slučaju plovilo koje ustupa kvotu briše s popisa plovila koja smiju obavljati gospodarski ribolov igluna u tekućoj godini i ministar donosi izmjenu Odluke iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

UVJETI ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA

Članak 5.

(1) Nakon ustupanja kvote iz članka 4. stavka 13. ovoga Pravilnika ministar Odlukom donosi popis plovila koja smiju obavljati ribolov pod uvjetom da su zadovoljeni kriteriji iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika. Odlukom se popisno navedena plovila autoriziraju za ribolov igluna određenim ribolovnim alatom u određenom vremenskom periodu, a za ribolov plutajućim parangalom propisuje se i pojedinačna kvota po plovilu.

(2) Autoriziranim plovilima za ribolov igluna plutajućim parangalom ograničava se ribolovni napor na sljedeći način:

a. plovila koja prema Odluci iz stavka 1. ovoga članka imaju ukupnu kvotu igluna do 600 kg u tekućoj godini smiju ostvariti najviše 25 ribolovnih dana s ostvarenim ulovom igluna i do najviše 30 ribolovnih dana s plutajućim parangalom ukupno,

b. plovila koja prema Odluci iz stavka 1. ovoga članka imaju ukupnu kvotu od 600 kg do 1200 kg smiju ostvariti najviše 50 ribolovnih dana s ostvarenim ulovom i do najviše 60 ribolovnih dana s plutajućim parangalom ukupno.

(3) Za plovila koja premaše ograničenja iz stavka 2. ovoga članka smatra se da obavljaju ribolov bez povlastice.

(4) Ukoliko plovila koja su autorizirana za ribolov igluna s obje grupe alata iz članka 3. ovoga Pravilnika premaše kvotu, odnosno maksimalnu količinu dodijeljenu za pojedini ribolovni alat, premašena količina oduzima se od kvote dodijeljene alatu s kojim ukupno dozvoljena količina nije dosegnuta.

(5) Ukoliko na dan 31. listopada neiskorišteni dio kvote pojedinog plovila iz Odluke iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, kojemu je dodijeljena kvota za ribolov plutajućim parangalom, iznosi više od 10% ukupne kvote dodijeljene plovilu, količina koja nadilazi tih 10% prelazi na raspolaganje Republici Hrvatskoj, dok 10% ostaje na raspolaganju plovilu do isteka godine.

(6) Svako povećanje ili smanjenje Državne kvote odražava se na sva plovila kojima je dodijeljena kvota sukladno stavcima 4. i 5. članka 4. ovog Pravilnika.

PRIJENOS PRAVA NA DODJELU DRŽAVNE KVOTE ZA RIBOLOV IGLUNA

Članak 6.

(1) Prebacivanjem ribolovnog alata kojim je ostvareno pravo na dodjelu Državne kvote s jednog plovila na drugo plovilo prebacuju se i sva prava vezana uz dodjelu dijela Državne kvote koja proizlaze od ribolova tim alatom. Prilikom prebacivanja ribolovnog alata vlasnik plovila dužan je u roku od 7 dana u Upravu ribarstva dostaviti i Obavijest o prebacivanju prava na dodjelu kvote za ribolov igluna iz Priloga 7. ovog Pravilnika.

(2) Svako prebacivanje iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se odražava na raspodjelu kvote sukladno odredbama članka 4. stavaka 4. i 5. ovoga Pravilnika te jedno plovilo ustupa mjesto drugom plovilu.

UVJETI ZA UPIS PLOVILA U ICCAT REGISTAR

Članak 7.

(1) Ciljani gospodarski ribolov igluna smije se obavljati samo plovilom na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ribolovnim alatima iz članka 3. ovoga Pravilnika i koje je upisano u ICCAT-ov Registar plovila (ICCAT Record of SWO-MED Vessels), a koje je ostvarilo pravo na ribolov igluna.

(2) U skladu sa stavkom 1. ovoga članka uvjeti kojima plovila moraju udovoljavati da bi imala pravo upisa u registar ulovnih brodova ICCAT-a od 2019. godine na dalje su sljedeći:

1. da je plovilo upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske,

2. da je plovilo upisano u važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u kojoj su upisani udičarski alati plutajući parangal i/ili odmet i/ili panula,

3. da je plovilo ostvarilo pravo na ribolov igluna u 2017. i 2018. godini ili da je plovilo zatražilo upis u Registar radi obavljanja ribolova u skladu s člankom 6. stavkom 1. ili člankom 4. stavkom 14. ovoga Pravilnika.

ISKORIŠTENJE KVOTE

Članak 8.

(1) Za plovila kojima je dodijeljena kvota za igluna za ribolov plutajućim parangalom, a nemaju dodijeljenu kvotu za ulov plavoperajne tune, i ostalo im je manje od 30 kg neiskorištene kvote smatra se da je kvota iskorištena.

(2) U posljednjem ribolovnom danu, plovilo smije premašiti dodijeljenu kvotu ili maksimalnu količinu koju smije iskoristiti za najviše masu jedne ribe. Taj će se višak oduzeti od preostale količine s drugog alata ukoliko je plovilo autorizirano za ribolov s obje grupe alata, odnosno s kvote za prilov.

(3) Nakon iskorištenja kvote, Ministarstvo će obavijestiti ovlaštenika povlastice o obustavi ribolova na igluna.

(4) Ukoliko plovilo uvršteno u Odluku iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika ne ostvari ulov u 2018. godini, može trajno izgubiti pravo na dodjelu kvote.

(5) Nakon iskorištenja ukupno dodijeljene kvote za ribolov panulom/odmetom ministarstvo izrađuje obavijest o iskorištenju kvote i obustavi ribolova.

PRILOV

Članak 9.

(1) Plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom i stajaćim parangalom, dozvoljen je iskrcaj najviše jednog primjerka igluna po plovilu dnevno te se svaki takav ulov mora prijaviti na obrascu u Prilogu 8. ovoga Pravilnika i oduzet će se od kvote raspoređene za prilov. Kopiju obrasca prijave prilova ovlaštenik povlastice dužan je dostaviti Ribarskom monitoring centru (rmc@mps.hr) u roku 24 sata od iskrcaja.

(2) Kod ribolova stajaćim parangalom prilov igluna smije predstavljati najviše 20% mase ukupnog iskrcaja u sklopu jedne ribolovne operacije.

(3) Plovilima koja ostvare prilov igluna sukladno stavku 1. ovog članka, a navedena su u Odluci iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, ulov se oduzima od kvote dodijeljene plovilu.

MINIMALNA ULOVNA VELIČINA

Članak 10.

(1) Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj, skladištenje i stavljanje na tržište igluna manjeg od 100 cm duljine mjereno od vrha donje čeljusti do kraja repne peraje po središnjoj osi (LJFL), odnosno cijelog igluna mase manje od 11,4 kg, odnosno igluna bez škrga i utrobe mase manje od 10,2 kg.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga Pravilnika dozvoljen je iskrcaj slučajnog ulova igluna duljine manje od minimalne veličine propisane u stavku 1. ovoga članka ukoliko ovaj slučajni ulov ne premašuje 5% ukupne mase i/ili ukupnog broja igluna na iskrcaju.

ŠPORTSKI I REKREACIJSKI RIBOLOV IGLUNA

Članak 11.

(1) U športskom i rekreacijskom ribolovu igluna dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti, odnosno na način da se ulovljena riba mora pustiti prije izvlačenja na plovilo i uz odgovarajuću dozvolu.

(2) Športski ribolov igluna dozvoljen je uz posjedovanje odgovarajuće dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dozvoljen je športski ribolov igluna isključivo u sklopu natjecanja i pod uvjetom da je za tekuću godinu raspoređena ulovna kvota za kategoriju športskog ribolova.

(4) Ukoliko je za kalendarsku godinu dodijeljena kvota za športski ribolov, Hrvatski savez za športski ribolov na moru najkasnije do 10. ožujka dostavlja prijedlog kalendara natjecanja kojima će biti dodijeljena kvota raspoređena za kategoriju negospodarskog ribolova, odnosno športskog ribolova.

DOSTAVA PODATAKA

Ulov igluna

Članak 12.

(1) Ovlaštenici povlastice odnosno odgovorne osobe za ribolov na svim plovilima iz Odluke iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, bez obzira na duljinu plovila, obvezni su voditi i dostavljati očevidnik u elektroničkom obliku kao e-očevidnik ili m-očevidnik (u daljnjem tekstu: očevidnik).

(2) Očevidnik se popunjava i dostavlja sukladno odredbama propisa koji regulira vođenje i dostavu očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru ukoliko nije drugačije propisano ovim Pravilnikom.

(3) Ako se u očevidnik ne unose cjeloviti i točni podaci ili se podaci ne dostavljaju u propisanom roku, smatra se da očevidnik nije vođen.

(4) Ovlaštenici povlastice odnosno odgovorne osobe za ribolov na svim plovilima iz Odluke iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika te ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru iz članka 9. ovoga Pravilnika prije iskrcaja prilova igluna obavezni su dostaviti ministarstvu sljedeće podatke:

a) ribolovnu zonu ulova

b) ribolovni alat

c) očekivano vrijeme i mjesto iskrcaja

d) procijenjenu količinu igluna i broj komada.

(5) Podaci iz stavka 4. ovoga članka dostavljaju se kroz sustav očevidnika najmanje sat vremena prije očekivanog vremena iskrcaja.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka plovila koja nemaju ugrađen očevidnik podatke iz stavka 4. dostavljaju najmanje 1 sat prije očekivanog vremena iskrcaja na adresu elektroničke pošte Ribarskog monitoring centra rmc@mps.hr.

UZORKOVANJE

Članak 13.

(1) Za ispunjavanje nacionalnih obveza prema EU – Data Collection Framework (EU-DCF) potrebno je omogućiti osobama odabranim od strane ministarstva uzorkovanje igluna iz gospodarskog ribolova.

(2) U slučaju da osobe iz stavka 1. ovoga članka prijave nesuradnju ribara za uzorkovanje igluna, plovilo može trajno izgubiti pravo na dodjelu kvote.

ISKRCAJ

Članak 14.

(1) Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru onih plovila koja se nalaze u Odluci iz članka 5. stavka 1. ovog pravilnika te plovila iz članka 9. ovoga Pravilnika koja prijave prilov igluna mogu iskrcavati igluna samo u lukama navedenim u članku 15. ovoga Pravilnika.

(2) Isključivo cijeli primjerci igluna, bez odstranjenih ikakvih vanjskih dijelova, ili primjerci bez škrga i utrobe smiju se zadržati na plovilu, iskrcati i prevesti do objekta u kojem će se obaviti prva prodaja.

(3) Zabranjen je prekrcaj igluna na moru i u lukama.

Članak 15.

Iskrcaj igluna dozvoljen je u sljedećim lukama:

1. Poreč

2. Rovinj – komunalni dio luke Valdibora

3. Funtana

4. Pula – gat Rijeka

5. Pula – Bunarina

6. Medulin

7. Ližnjan-Kuje

8. Rijeka – riječki lukobran – iskrcajno mjesto Rijeka

9. Krk – Krk

10. Novalja

11. Zadar – Gaženica

12. Kali – Vela Lamjana

13. Biograd – glavni mul – Obala kralja Petra Krešimira IV.

14. Jezera

15. Murter

16. Tribunj – gat Sv. Nikole

17. Rogoznica

18. Šibenik

19. Vinišće

20. Kaštel Sućurac – Brižine

21. Brač – Milna

22. Brač – Postira

23. Brač – Sumartin

24. Hvar – Vira

25. Vis

26. Komiža

27. Makarska

28. Ploče – gat 10 A od graničnog prijelaza prema luci

29. Trstenik

30. Orebić

31. Vela Luka

32. Dubrovnik – Gat Petka

33. Cavtat.

PROGRAM PRAĆENJA PLOVILA

Članak 16.

Sva plovila koja sudjeluju u ciljanom gospodarskom ribolovu igluna moraju biti opremljena satelitskim sustavom za praćenje plovila.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Iznimno od članka 4. stavaka 2., 7., 8. i 11. ovoga Pravilnika, za dodijeljenu kvotu sukladno članku 4. stavku 4., odnosno iskorišteni dio kvote raspoređene sukladno članku 4. stavku 5. u ciljanom gospodarskom ribolovu igluna u 2018. godini ne plaća se naknada.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ulovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine« br. 62/17.).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/33

Urbroj: 525-13/1282-18-1

Zagreb, 23. travnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

Raspodjela Državne kvote
na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2018. godini

KATEGORIJA
RIBOLOVA
POTKATEGORIJA DRŽAVNA KVOTA ZA 2018. GODINU (tona)
Gospodarski ribolov Plutajući parangal 28,95
Panula i odmet 4,00
Prilov 1,00
Sportski i rekreacijski ribolov Sportski ribolov – natjecanja 0,00
Rekreacijski ribolov 0,00

PRILOG 2.

Popis plovila
koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ribolov igluna plutajućim parangalom u 2018. godini i iznos Državne kvote po plovilu

Redni broj CFR Reg. oznaka plovila Državna kvota za 2018. godinu (kg)
1. HRV000000380 MAJKA MARIJA 938,3
2. HRV000000484 20-CT 1.889,6
3. HRV000000905 155-CT 1.235,8
4. HRV000001002 8-TP 605,8
5. HRV000001028 156-CT 810,6
6. HRV000001182 12-KŽ 1.100,9
7. HRV000001347 KRALJICA MIRA 517,2
8. HRV000001354 563-VD 4.184,8
9. HRV000001481 56-TG 1.834,2
10. HRV000002089 MOJA IMOTA 686,8
11. HRV000002120 212-TI 368,2
12. HRV000002471 12-CT 841,8
13. HRV000003123 144-KŽ 725,7
14. HRV000015190 21-KŽ 1.787,3
15. HRV000015837 1586-BG 1.333,8
16. HRV000015892 172-CT 1.046,5
17. HRV000016003 1103-ŠB 728,9
18. HRV000016207 182-KŽ 2.602,3
19. HRV000016231 576-DB 3.517,7
20. HRV000016903 733-DB 1.437,5
21. HRV000016154 999-VD 756,3

PRILOG 3.

Popis plovila
koja mogu ostvariti pravo na ribolov igluna panulom i odmetom u 2018. godini u sklopu gospodarskog ribolova

Redni broj CFR Reg. oznaka plovila
1. HRV000000046 9-TT
2. HRV000000157 876-ŠB
3. HRV000000265 675-VD
4. HRV000001347 KRALJICA MIRA
5. HRV000001354 563-VD
6. HRV000001609 700-VD
7. HRV000001900 151-MU
8. HRV000002089 MOJA IMOTA
9. HRV000002120 212-TI
10. HRV000003570 755-VD
11. HRV000003609 90-TI
12. HRV000015866 1442-PU
13. HRV000015879 45-SR
14. HRV000016103 99-MU
15. HRV000016109 LIMINI
16. HRV000016149 1463-BG
17. HRV000016155 194-RG
18. HRV000016180 941-ST
19. HRV000016207 182-KŽ
20. HRV000016231 576-DB
21. HRV000016815 1417-ŠB

PRILOG 4.

PRILOG 5.

PRILOG 6.

PRILOG 7.

PRILOG 8.

Back to top button