Novosti

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

774

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA ZA SVIBANJ 2018. GODINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« u okviru prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program), a u skladu sa odredbama Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149,
20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014), Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima;

b) »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi dodjele potpore na temelju ovoga Pravilnika, osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela;

c) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Europske unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava te koje, u svrhu određivanja stope sufinancirana za programe ili prioritete Europskog socijalnog fonda, mogu obuhvaćati sva financijska sredstva kojima zajednički doprinose poslodavci i radnici;

d) »Korisnik« javno ili privatno tijelo te fizička osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i za provedbu operacija;

e) »Nepravilnost« svako kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da optereti proračun Europske unije ili Republike Hrvatske neopravdanim izdatkom;

f) »Operacija« projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje doprinose ostvarivanju ciljeva prioriteta Unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva« u okviru Operativnog programa;

g) »Povlastica za gospodarski ribolov na moru« – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (u daljnjem tekstu: povlastica);

h) »Ribolovna aktivnost« – znači potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva;

i) »Ribolovni dan« – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu;

j) »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.) (u daljnjem tekstu: Konvencija o zaštiti financijskih interesa);

k) »Teški prekršaj« – kršenje koje je kao takvo definirano u relevantnom pravu Europske unije, uključujući u članku 42. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavljanju sustava Zajednice za sprječavanje, odvraćanje od i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni Uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 te o stavljanju izvan snage Uredbi (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) te u članku 90. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343 od 22. 12. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1224/2009);

l) »Tijelo za ovjeravanje« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 126. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa;

m) »Tijelo za reviziju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 127. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa;

n) »Upravljačko tijelo« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 125. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi (EU) br. 1303/2013, Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1380/2013) i Uredbi (EZ) br. 1224/2009.

Predmet potpore

Članak 3.

(1) Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (u daljnjem tekstu: privremena obustava) provodi se u segmentu ribolova okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (u daljnjem tekstu: plivaričarski ribolov).

(2) Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu sukladno Odluci o donošenju Plana upravljanja ribolovom male plave ribe okružujućom mrežom plivaricom »srdelarom« (klasa: 324-01/17-01/900, urbroj: 525-13/0340-17-1 od 21. prosinca 2017. godine) i Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, broj 39/2018).

(3) Privremena obustava u smislu ovoga Pravilnika je privremena obustava u trajanju od petnaest (15) dana koja se provodi u razdoblju od 1. svibnja 2018. godine u 00:00 sati do 15. svibnja 2018. godine u 24:00 sata na području na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika ne dovode u pitanje odredbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja radnih odnosa.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za vrijeme trajanja privremene obustave, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću povlasticu;

b) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću Svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu čime se dokazuje da je plovilo u funkciji;

c) iznimno od točke b) ovoga stavka u slučaju da je plovilo bilo u tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovilo, Potvrda Hrvatskog registra brodova o tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu;

d) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske;

e) ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu;

f) ribarsko plovilo mora biti autorizirano u segmentu plivaričarskog ribolova;

g) ribarsko plovilo mora imati najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ribolova tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom tijekom istoga razdoblja;

h) članovi posade za koje se traži potpora moraju biti zaposleni na ribarskom plovilu koje je predmet privremene obustave u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka te za vrijeme trajanja privremene obustave, ne dovodeći u pitanje točku j) ovoga stavka;

i) članovi posade za koje se traži potpora, za vrijeme trajanja privremene obustave ne smiju obavljati druge poslove;

j) privremena obustava ne smije biti financirana nikakvim drugim javnim izdacima;

k) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014;

l) nalaz izvršene kontrole na terenu mora biti pozitivan.

(2) Na temelju članka 10. Uredbe (EU) br. 508/2014, neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ako je:

a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela;

b) vlasnik plovila i/ili ovlaštenik povlastice plovila koje je na Unijinom popisu nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih plovila kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe;

c) počinio teški prekršaj Zajedničke ribarstvene politike koji je kao takav određen u drugom zakonodavstvu koje su donijeli Europski parlament i Vijeće;

d) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa.

(3) Iznimno od stavka 2. točke a) ovoga članka, Zahtjev za potporu može biti prihvatljiv ako je korisniku, u odnosu na plovilo koje je predmet tog Zahtjeva za potporu, dodijeljeno manje od devet kaznenih bodova za teške prekršaje navedene u točkama 1., 2. i 5. Priloga XXX. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilnima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112 od 30. 4. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 404/2011).

(4) Ako korisnik podnosi više Zahtjeva za potporu za više različitih ribarskih plovila, odredbe stavka 2. točki a) i b) te stavka 3. ovoga članka se primjenjuju u odnosu na pojedinačna plovila koja su predmet potpore, tj. na pojedinačne Zahtjeve za potporu.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, svi Zahtjevi za potporu koje podnosi korisnik su neprihvatljivi ako je:

a) više od polovice tih Zahtjeva neprihvatljivo temeljem stavka 2. točki a) i b) te stavka 3. ovoga članka;

b) prosječan broj kaznenih bodova po plovilu, u odnosu na sva plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, neovisno o tome da li su ta plovila predmet potpore, iznosi sedam ili više bodova;

c) korisnik počinio teški prekršaj koji nije vezan uz niti jedno plovilo kojima je taj korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice;

d) bilo kojem od plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, trajno povučena povlastica sukladno članku 129. stavku 2. Uredbe (EU) br. 404/2011 ili gdje je to primjenjivo, te kao rezultat sankcija za teške prekršaje sukladno članku 45. Uredbe (EZ) br. 1005/2008.

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava korisniku.

(2) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznake za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora, tj. dužan je računovodstveno evidentirati isplate potpore članovima posade na način da bude jasno vidljivo da navedeni iznos predstavlja sredstva potpore iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

(3) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Korisnik je dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno članku 17. ovoga Pravilnika.

(5) Korisnik ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom perioda privremene obustave ribolovne aktivnosti, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, korisnik može uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila premjestiti ribarsko plovilo uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela. Zahtjev za odobrenje se dostavlja Upravljačkom tijelu na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili pisanim putem na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, a mora sadržavati opis razloga premještanja ribarskog plovila te naznaku vremena i lokacije premještanja.

(7) Korisnik, čije plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji, dužan je obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom privremene obustave najkasnije do početka privremene obustave iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili pisanim putem.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju kada za vrijeme trajanja razdoblja privremene obustave dođe do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja, korisnik je odmah po nastupanju navedene okolnosti dužan o istome obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva te dostaviti obavijest o poziciji ribarskog plovila.

III. FINANCIRANJE

Članak 6.

(1) Sredstva javne potpore za provedbu mjere na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija i Republika Hrvatska sudjeluju sa po 50 posto udjela.

(2) Sredstva javne potpore iz stavka 1. ovoga članka iznose ukupno 4.500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 2.250.000,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 2.250.000,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(3) Udio javne potpore iznosi 100 posto sukladno članku 95. stavku 2. točki e) Uredbe (EU) br. 508/2014.

(4) Iznos potpore obračunava se sukladno tablici i uputama iz Priloga II. ovoga Pravilnika, koji je njegov je sastavni dio.

(5) Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu odnosno po članu posade.

(6) Potpora se po plovilu može dodijeliti na najviše šest mjeseci u razdoblju od 2015. do 2020. godine.

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika na obrascu Zahtjev za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/) te u područnim jedinicama Uprave ribarstva.

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom I. Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava ribarstva

Planinska 2a, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (plivaričarski ribolov svibanj 2018.) – NE OTVARATI«.

(4) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje od 1. svibnja 2018. godine i traje do 15. svibnja 2018. godine.

(5) Zahtjev za potporu iz stavka 1. ovoga članka podnosi se po ribarskom plovilu, a uključuje i zahtjev za potporu za članove posade tog ribarskog plovila.

(6) Pojedini član posade može ostvariti pravo na naknadu samo po jednom ribarskom plovilu odnosno na temelju jednog Zahtjeva za potporu u okviru ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(5) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb i na oglasnoj ploči područne jedinice Uprave ribarstva nadležne za korisnika, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Za nepravovremeno podnesene i/ili nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(8) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 9.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi na temelju kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena Rang-lista na temelju dodijeljenih bodova.

(3) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 2. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu) do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu propisanoga člankom 7. stavkom 4. ovoga Pravilnika;

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je Upravljačko tijelo izdalo Zahtjev za dopunu).

(4) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta) potpunog Zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta) u Upravljačko tijelo ukoliko se dostavlja osobno.

(5) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta).

(6) Ako Zahtjevi iz stavka 3. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune, prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu (datum, sat, minuta).

(7) Ako dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(8) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom postupku.

Izdavanje Odluka

Članak 10.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava, Upravljačko tijelo će izdati odluke po završetku administrativne kontrole svakog pojedinačnog Zahtjeva za potporu.

(2) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom ili

b) Odluku o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom,

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu,

– nepotpunih Zahtjeva za potporu,

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak,

– utvrđene nepravilnosti, ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom

– negativnog nalaza kontrole na terenu ili onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika,

– utvrđenog sufinanciranja privremene obustave drugim javnim izdacima.

(3) Odlukom iz stavka 2. točke a) ovoga članaka definira se najviši iznos potpore na temelju podnesenog Zahtjeva za potporu uz naznaku iznosa dodijeljenog ovlašteniku povlastice i iznosa dodijeljenog pojedinom članu posade te obveze korisnika.

(4) U slučaju izdavanja Odluka iz stavka 2. ovoga članka, Rang-lista će se izraditi nakon provedenog postupka rješavanja po prigovorima.

(5) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom postupku.

Članak 11.

(1) U slučaju da se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnoga traženog iznosa potpore utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Upravljačko tijelo će izdati odluke nakon završetka administrativne kontrole svih Zahtjeva za potporu.

(2) Upravljačko tijelo će nakon obrade Zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom;

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 10. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika.

(3) Odlukom o privremenoj raspodijeli sredstava iz stavka 2. točke a) ovoga članka definira se privremena raspodjela ukupno raspoloživih sredstava po korisnicima za sve korisnike koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima Pravilnika, neovisno o ostvarenom broju bodova i poziciji na Rang-listi.

(4) Rang-lista iz stavka 3. ovoga članka je privremena i nalazi se u sklopu Privremenog izvještaja o provedenom postupku koji je sastavni dio Odluka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Završetkom postupka rješavanja po prigovorima na Odluke iz stavka 2. ovoga članka i prema potrebi ponovne administrativne kontrole pozitivno riješenih prigovora, formirat će se konačna Rang lista na temelju koje će Upravljačko tijelo donijeti konačne odluke kako slijedi:

a) Odluku o dodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom;

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 10. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika ili radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(6) Odlukom iz stavka 5. točke a) ovoga članaka definira se najviši iznos potpore na temelju podnesenog Zahtjeva za potporu uz naznaku iznosa dodijeljenog ovlašteniku povlastice i iznosa dodijeljenog pojedinom članu posade te obveze korisnika.

(7) Rang-lista iz stavka 5. ovoga članka je konačna i nalazi se u sklopu Konačnog izvještaja o provedenom postupku koji je sastavni dio konačnih Odluka iz stavka 5. ovoga članka.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 12.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva).

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(4) Upravljačko tijelo će za zaprimljeni Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka donijeti Odluku o odobrenju promjena ili Odluku o odbijanju promjena te po potrebi donijeti izmjenu Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o isplati.

(5) Izmjenom Odluke o dodjeli sredstava i Odluke o isplati iz stavka 4. ovoga članka ne može se promijeniti iznos potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 2. točke a) odnosno članka 11. stavka 5. točke a) te Odlukom o isplati iz članka 16. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(6) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (plivaričarski ribolov)«.

Potvrda o odustajanju i izjava o poništenju obveze

Članak 13.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Odluke, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Potvrdu o odustajanju.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 2. točke a) odnosno članka 11. stavka 5. točke a), Upravljačko tijelo će korisniku izdati Izjavu o poništenju obveze.

(4) Izjava o poništenju obveze se izdaje i u sljedećim slučajevima:

– negativnog nalaza kontrole na terenu,

– utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom,

– kad korisnik ne poštuje odredbe Pravilnika,

– kad korisnik nije ispunio obveze određene Odlukom o dodjeli sredstava.

(5) Izjava o poništenju obveze se izdaje ukoliko slučajevi iz stavka 4. ovoga članka nastupe nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 2. točke a) odnosno članka 11. stavka 5. točke a), a prije podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(6) Izjava o poništenju obveze se izdaje i ako korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu.

V. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, DONOŠENJE ODLUKE I ISPLATA

Članak 14.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje na temelju odobrenog Zahtjeva za isplatu.

(2) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 2. točke a) odnosno članka 11. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika.

(3) Potpora za ovlaštenika povlastice za plovilo i za članove posade se isplaćuje na račun ovlaštenika povlastice.

(4) Ovlaštenik povlastice je za sve članove posade koji su predmet potpore obvezan isplatiti iznos potpore dodijeljen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 2. točke a) odnosno članka 11. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika najkasnije do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u slučaju kada je ovlaštenik povlastice prije zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 2. točke a) odnosno članka 11. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika članovima posade koji su predmet potpore za razdoblje privremene obustave isplatio naknadu plaće prema odredbama Zakona o radu u iznosu manjem od iznosa dodijeljenog navedenom Odlukom, isti je obavezan isplatiti razliku do punog iznosa potpore za koju član posade ostvaruje pravo, najkasnije do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(6) Stavci 4. i 5. ovoga članka se ne primjenjuju za člana posade koji je ujedno i ovlaštenik povlastice, tj. vlasnik obrta kojemu se dohodak utvrđuje u paušalnoj svoti.

(7) Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 30 dana od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 2. točke a) odnosno članka 11. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Zahtjev za isplatu se podnosi na obrascu Zahtjev za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/) te u područnim jedinicama Uprave ribarstva.

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnik uz obrazac Zahtjeva za isplatu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom I. Zahtjeva za isplatu i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac Zahtjeva za isplatu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava ribarstva

Planinska 2a, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za isplatu u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (plivaričarski ribolov svibanj 2018.) – NE OTVARATI«.

(4) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Upravljačko tijelo će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od deset radnih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(6) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb i na oglasnoj ploči područne jedinice Uprave ribarstva nadležne za korisnika, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(7) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Za nepravovremeno podnesene i/ili nepotpuno dopunjene Zahtjeve za isplatu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(9) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, Upravljačko tijelo će iznos koji je sukladno odluci o utvrđenoj nepravilnosti određen kao nepravilan odbiti od Zahtjeva za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za nepravilan iznos.

Članak 16.

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom;

b) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu;

c) negativnog nalaza kontrole na terenu;

d) nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 15. ovoga Pravilnika;

e) utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom;

f) neispunjavanja ostalih uvjeta i/ili obveza propisanih ovim Pravilnikom i/ili Odlukom o dodjeli sredstava.

(3) Isplate sukladno Odlukama o isplati vrši Agencija za plaćanja.

VI. KONTROLA NA TERENU I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 17.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Europski revizorski sud i druga nadležna revizorska/nadzorna tijela.

(3) Kontrola na terenu obuhvaća kontrolu putem VMS uređaja i/ili kontrolu na terenu, a može se provoditi tijekom čitavog razdoblja navedenog u članku 3. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju da ribarsko plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji, kontrola se vrši isključivo kontrolom na terenu.

(5) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na privremenu obustavu ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Posredničkog tijela, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Operativnog programa iz članka 127. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013. kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije nalazi se u Prilogu III. ovog Pravilnika, i njegov je sastavni dio.

(6) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 5. ovoga članka je najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije.

(7) Upravljačko tijelo obavještava korisnike o godini od koje počinje teći rok iz stavka 6. ovoga članka.

Članak 18.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu ovlaštene osobe iz članka 17. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, osim lokacije ribarskog plovila mogu pregledati i plovilo te dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku.

(2) Ako se za to ukaže potreba, ovlaštene osobe iz članka 17. stavaka 1. i 2. mogu izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti te prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(3) Korisnik je dužan ovlaštenim osobama iz članka 17. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika omogućiti obavljanje kontrole na terenu, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(4) Ovlaštene osobe iz članka 17. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

VII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 19.

(1) Upravljačko tijelo će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate;

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke a) ovoga članka izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Odluka o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke b) ovoga članka izdaje se:

a) u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa;

b) u slučaju kada utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Na temelju Odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(5) Ako korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 20.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstava, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravljačko tijelo u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Upravljačko tijelo će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

VIII. PRIGOVORI

Članak 21.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(3) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministar poljoprivrede, na Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 10. stavka 2. točke a) Odluka o dodjeli sredstava,

– članka 10. stavka 2. točke b) i članka 11. stavkom 2. točke b) Odluka o odbijanju,

– članka 11. stavka 2. točke a) Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava,

– članka 13. stavka 4. Izjava o poništenju obveze,

– članka 16. stavka 1. točke a) Odluka o isplati,

– članka 16. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu

– članka 19. stavka 1. Odluka o povratu.

(5) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su konačni i korisnik nema pravo prigovora.

(6) Prigovori se podnose preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od osam dana od dana preuzimanja akata iz stavka 4. ovoga članka ili proteka osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima – mjera I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti«.

(7) Povjerenstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora, o čemu se obavještava korisnika.

(8) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(9) Odluke Povjerenstva po prigovorima su konačne.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/3138

Urbroj: 525-13/1081-18-36

Zagreb, 25. travnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

KRITERIJI ZA ODABIR
u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Opći kriterij:

I. Segment ribolova Broj bodova
Okružujuća mreža plivarica – srdelara 8
Pridnena povlačna mreža – koća 6
Ostalo 4

Kriteriji prema segmentima:

II. Bruto tonaža plovila Broj bodova
Okružujuće mreže plivarice – srdelare
≥ 150 GT 15
≥ 100 < 150 GT 14
< 100 GT 13
Pridnene povlačne mreže – koće
≥100 GT 15
≥ 50 < 100 GT 13
≥ 25 < 50 GT 11
≥ 10 < 25 GT 9
< 10 GT 7

III. Snaga pogonskog stroja Broj bodova
Okružujuće mreže plivarice – srdelare
≥ 600 kW 15
≥ 400 < 600 kW 14
< 400 kW 13
Pridnene povlačne mreže – koće
≥400 kW 15
≥ 200 < 400 kW 13
≥ 100 < 200 kW 11
≥ 50 < 100 kW 9
< 50 kW 7

IV. Količina ulova u razdoblju dvije kalendarske godine (ukupno) koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu Broj bodova
Okružujuće mreže plivarice – srdelare
≥ 800.000 kg 15
≥ 400.000 < 800.000 kg 12
≥ 200.000 < 400.00 kg 9
< 200.000 kg 5
Pridnene povlačne mreže – koće
≥ 50.000 kg 15
≥ 20.000 < 50.000 kg 12
≥ 5.000 < 20.000 kg 9
< 5.000 kg 5

PRILOG II.

IZRAČUN JAVNE POTPORE
u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama

Iznos naknade za ovlaštenike povlastice za plovilo će se izračunavati primjenom formule kako slijedi:

L = P*GT*d

Pri čemu je:

– ukupni iznos naknade za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti po plovilu;

– iznos naknade po danu obustave za jedan GT (Tablica 1);

GT – ukupna bruto tonaža plovila za koje se izračunava naknada;

– broj dana obustave.

Tablica 1. Iznos naknade po danu obustave za jednu bruto tonu za plivaričarski ribolov (P)

Plivaričarski ribolov
Duljina plovila (m) Iznos naknade po danu obustave za 1 GT (EUR)
<6 6,92
≥6<12 7,57
≥12<18 11,51
≥18<24 7,34
≥24<40 5,99
≥40 3,11

Premija po članu posade će iznositi 36 eura po danu obustave (bruto iznos). Dani tijekom privremene obustave u kojima član posade koristi bolovanje ili godišnji odmor nisu uključeni u izračun premije.

Potpora ovlašteniku za plovilo i članovima posade se dodjeljuje u protuvrijednosti u kunama, a obračunava se prema mjesečnom tečaju Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi Zahtjev za potporu.

PRILOG III.

UPUTA ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Obveze korisnika

Korisnik je dužan čuvati svu dokumentaciju vezanu uz ulaganje za koje je ostvario potporu te staviti istu na raspolaganje za inspekciju/kontrolu na terenu te ju učiniti dostupnom i/ili istu dostaviti osobama ili tijelima koja imaju pravo na pristup tim dokumentima, što uključuje ovlašteno osoblje Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Operativnog programa iz članka 127. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela kako bi se omogućila provjera plaćanja javnog doprinosa korisniku.

Način i oblik čuvanja dokumentacije

Svi popratni dokumenti vezani uz potporu za koju je korisnik ostvario potporu iz Europskog fonda za ribarstvo se čuvaju u izvornicima, osim računovodstvenih podataka koji se mogu čuvati u elekt­roničkoj verziji, pod uvjetom da takvi računalni sustavi ispunjavaju prihvaćene sigurnosne standarde koji osiguravaju da su pohranjeni dokumenti u skladu s nacionalnim zakonski propisanim zahtjevima i da se u njih može pouzdati u svrhu revizije.

Dokumentacija najmanje sadrži, za svaku operaciju, prema potrebi, tehničke specifikacije i plan sufinanciranja, dokument o odobravanju bespovratnih sredstava, gdje je to potrebno dokumente vezane uz postupke javne nabave, izvješća korisnika i izvješća o provedenim provjerama i revizijama izvršenim nad operacijama.

Navedeni dokumenti moraju biti evidentirani i pohranjeni na način da budu lako dostupni osobama ili tijelima koja imaju pravo na pristup tim dokumentima te je korisnik dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o točnoj lokaciji čuvanja navedenih dokumenata putem e-maila: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

Rok čuvanja dokumentacije

Rok za čuvanje i osiguravanje dostupnosti dokumentacije vezane uz izdatke za koje je korisniku isplaćena potpora iz Europskog fonda za pomorstvo najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa u kojima su uključeni završni izdaci operacije. Također, korisnik je dužan dokumentaciju čuvati i osigurati dostupnost iste tijekom cjelokupnog razdoblja provođenja operacije.

Back to top button