Novosti

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1294

Na temelju članka 12. stavaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2018/120 od 23. siječnja 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 27, 31. 1. 2018.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM
PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« br. 71/17., 94/17., 127/17., 30/18. i 39/18.) u članku 4. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ukupni ulov ograničava se na 100 t svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, tijekom svakog od razdoblja, kako slijedi:

a) od 30. lipnja u 12:00 sati do 31. srpnja u 12:00 sati

b) od 31. srpnja u 12:00 sati do 31. kolovoza u 12:00 sati

c) od 31. kolovoza u 12:00 sati do 30. rujna u 12:00 sati.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/33

Urbroj: 525-13/0340-18-12

Zagreb, 11. srpnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_62_1294.html

Back to top button