Novosti

Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1275

Na temelju članka 13. stavaka 1., 2. i 3., članka 27. stavka 1., članka 32. stavaka 2. i 4. i članaka 51. i 52. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62./17.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O REKREACIJSKOM RIBOLOVU TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNE (Thunnus thynnus)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– način raspodjele ulovne kvote

– uvjeti i način obavljanja ribolova na trofejne primjerke tune

– sezona ribolova

– ograničenja ulova po plovilu

– karakteristike i količina ribolovnih alata i opreme

– način izvještavanja, rokovi, obveza prijave ulova

– način postupanja s ulovljenim primjercima.

Članak 2.

(1) Državna kvota za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) dodjeljuje se putem Javnog natječaja za dodjelu kvote po principu najviše ponude.

(2) Ukupna Državna kvota namijenjena za ulov tune u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune raspodjeljuje se na jednake dijelove koji predstavljaju maksimalnu kvotu koja može biti dodijeljena jednom plovilu.

(3) Otvaranje ponuda i odabir najboljeg ponuditelja provodi Povjerenstvo koje Rješenjem imenuje ministar.

(4) Ministarstvo će rezultate natječaja i rang-listu ponuditelja objaviti na mrežnoj stranici Uprave ribarstva u roku od 10 radnih dana od završetka natječaja.

(5) Nakon objave rezultata natječaja, najbolji ponuditelji moraju u roku od 15 dana ispuniti obveze iz stavka 6. ovog članka. Nakon dostave dokaza o izvršenim obvezama ministarstvo s najboljim ponuditeljima sklapa ugovor o zakupu dijela Državne kvote za tekuću godinu.

(6) Uvjeti kojima najbolji ponuditelji moraju udovoljiti prije sklapanja ugovora iz stavka 5. ovog članka su:

a) pravo raspolaganja plovilom/plovilima koja će sudjelovati u ribolovu trofejnih primjeraka tune što dokazuje plovidbenom dozvolom ili Ugovorom o najmu plovila ili Izjavom o suglasnosti korištenja plovila od strane vlasnika.

b) da je za plovilo ili plovila iz točke a) ovog stavka podnesen zahtjev o upisu plovila u Registar plovila koja sudjeluju u ribolovu trofejnih primjeraka tune u tekućoj kalendarskoj godini kojeg vodi Uprava ribarstva, a u Zahtjevu je potrebno navesti sljedeće podatke:

1. Naziv ili registarska oznaka plovila

2. Tip plovila

3. Bruto tonaža plovila (GT)

4. Nominalna snaga motora (kW)

5. Vlasnik plovila

6. Podaci o odgovornoj osobi na plovilu (ime i prezime, OIB).

c) da je na plovilo/plovila iz točke a) ovog stavka ugrađen VMS uređaj koji uredno šalje potrebne podatke o čemu pravna osoba nadležna za ugradnju sastavlja zapisnik.

d) da na plovilu postoji ugrađen e-očevidnik, ili da odgovorna osoba ima instaliran m-očevidnik na mobilnom uređaju koji uredno šalju potrebne podatke što potvrđuje Ribarski monitoring centar.

e) da je u Državni proračun izvršio uplatu iznosa navedenog u ponudi.

(7) Prije izvršenja uplate, odabrani ponuditelj može odustati od nastavka procedure o čemu se mora pismeno izjasniti. Odustajanjem od procedure smatrat će se i neispunjavanje bilo kojeg od uvjeta navedenih u stavku 6. ovog članka u zadanom roku. U slučaju odustajanja odabranog ponuditelja, Ministarstvo će obavijestiti sljedećeg ponuditelja na listi.

(8) Nakon sklapanja Ugovora iz stavka 5. ovoga članka ministarstvo izdaje Potvrdu o zakupljenoj kvoti za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune iz Priloga 1. koja se treba uvijek nalaziti na plovilu tijekom rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka.

(9) Tijekom rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune na plovilu treba biti prisutna odgovorna osoba, iz stavka 6. točke b) podtočke 6., koja je odgovorna za ispravno i pravovremeno upisivanje podataka u e-očevidnik ili m-očevidnik.

(10) Svaka osoba koja obavlja rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune mora imati valjanu dozvolu za rekreacijski ribolov na moru.

Članak 3.

Ribolov tune u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka dozvoljen je u razdoblju od 16. lipnja u 00:00 sati do 14. listopada u 24:00 sata.

Članak 4.

(1) U rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune ribolov se smije obavljati udičarskim alatima bez obzira na nosivost štapa i role, i to najviše s tri pribora (štap s rolom) s po jednom udicom na svakom priboru ili jednom varalicom na svakom priboru.

(2) Udica koja se koristi u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune mora biti kružna (tzv. circle hook), a udica i svi metalni dijelovi koji služe za spajanje osnova ili predveza (vrtilice, kopče i sl.) ne smiju biti od nehrđajućeg materijala.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka prilikom upotrebe varalica smije se upotrebljavati klasična jednokuka udica (tzv. J-klasična udica).

(4) Zabranjeno je obavljati rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune na udaljenosti manjoj od 1NM od uzgajališta plavoperajne tune.

Članak 5.

U rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune dozvoljeno je, do ispunjenja kvote, izvući na plovilo, zadržati na plovilu i iskrcati najviše jedan primjerak tune minimalne veličine 30 kg ili 115 cm vilične duljine po plovilu na dan.

Članak 6.

(1) Iskrcaj tuna može se obavljati radnim danom u vremenu od 7:30 do 22:00 sata te subotom, nedjeljom, praznikom i blagdanom u vremenu od 10:00 do 22:00 sati. Tuna ulovljena u okviru rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune mora se iskrcati na iskrcajnim mjestima navedenim u Prilogu 2. ovoga Pravilnika. Jedinke tune koje se iskrcavaju, moraju se iskrcati cijele ili bez utrobe i škrga.

(2) Odgovorna osoba na plovilu obvezna je ministarstvu putem aplikacije e-očevidnika ili m-očevidnika najaviti povratak i iskrcaj najmanje sat vremena prije očekivanog dolaska u luku.

(3) Za trofejne primjerke tune koji se iskrcaju, odgovorna osoba na plovilu za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune obvezna je ispuniti Obrazac o ulovu tune u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Prilog 3. ovoga Pravilnika) na kojemu je potrebno navesti ime ribolovca odnosno ovlaštenika dozvole koji je ostvario ulov, te točnu duljinu i masu tune.

(4) Ispunjeni obrazac mora pratiti ulovljenu tunu od iskrcaja do krajnjeg odredišta i služi kao potvrda o sljedivosti tune.

(5) Prodaja tune ulovljene u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka je zabranjena.

Članak 7.

(1) Ulov tune bilježi se putem e-očevidnika odnosno m-očevidnika (u daljnjem tekstu: očevidnik).

(2) Svaki očevidnik popunjava se na osnovi uputa definiranih u Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine« br. 38/18).

(3) Podatke u očevidnik mora unositi odgovorna osoba u obavljanju rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka.

(4) Ako osobe iz stavka 3. ovoga članka u očevidnik ne unose cjelovite i točne podatke i ne dostavljaju u propisanom roku podatke o ribolovu tune sukladno odredbama ovoga Pravilnika, smatra se da očevidnik nije vođen.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti članak 12. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 4/17. i 15/17.), članak 15. stavak 1. i članak 24. stavak 3. u dijelu koji se odnosi na rekreacijski ribolov na trofejne primjerake.

Članak 9.

Prilozi 1. – 3. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/28

Urbroj: 525-13/0340-18-1

Zagreb, 6. srpnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

POTVRDA O ZAKUPLJENOJ KVOTI ZA REKREACIJSKI RIBOLOV TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNE

____________________________ potpisao je s ministarstvom

(Ime, prezime, adresa)

dana __________ godine _______ ugovor o zakupu kvote za rekreacijski ribolov trofejnih

primjeraka tune u količini od _________ kg.

Ribolov će se obavljati plovilom _______________________,
(naziv ili registarska oznaka)

bruto tonaže ____(GT),

s nominalnom snagom motora _____________ (kW) u vlasništvu

_________________________________________________
(ime, prezime, adresa)

u razdoblju od 16. lipnja u 00:00 sati do 14. listopada u 24:00 sati,

odnosno od ________________________ do _______________.

Kao odgovorna/e osoba/e u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune prijavljen/e je/su:

1._________________________________________

2._________________________________________

3._________________________________________

Potpis: _______________________

Klasa:

Urbroj:

PRILOG 2.

POPIS LUKA U KOJIMA JE DOZVOLJEN ISKRCAJ TUNA IZ REKREACIJSKOG RIBOLOVA NA TROFEJNE PRIMJERKE

a. Novigrad – Cittanova

b. Poreč

c. Rovinj – komunalni dio luke Valdibora

d. Funtana

e. Ližnjan – Kuje

f. Pula – Bunarina

g. Medulin

h. Rijeka – riječki lukobran – iskrcajno mjesto Rijeka

i. Krk – Krk

j. Novalja

k. Zadar – Gaženica

l. Lamjana

m. Biograd – glavni mul – Obala kralja Petra Krešimira IV.

n. Tribunj – gat Sv. Nikole

o. Murter

p. Jezera

q. Rogoznica

r. Kaštel Sućurac – Brižine

s. Hvar – vira

t. Ploče – gat 10 A od graničnog prijelaza prema luci

u. Dubrovnik – gat Petka.

PRILOG 3.

OBRAZAC O ULOVU TUNE (Thunnus thynnus) U REKREACIJSKOM RIBOLOVU TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNE

Ovlaštenik dozvole /Ribolovac

_________________________________________________
(ime, prezime, adresa)

Broj očevidnika: ______________________________________

Dozvola serijski broj: ____________, izdana dana _____________

Registracijska oznaka plovila _____________________________

Odgovorna osoba na plovilu __________________________
(ime, prezime, adresa)

Ribolovni alat s kojim je ostvaren ulov (zaokruži jedan alat):

a) odmet

b) panula

Ulov tune ostvaren dana ________________ u __________ sati

Masa tune ____________ kg. Duljina tune ______________ cm.

Pozicija ulova φ ___˚___´ ___ ” N λ ___˚___´ ___ ” E

Krajnje odredište: ____________________________________

(adresa krajnjeg odredišta)

___________________ __________________________
(Potpis odgovorne osobe) (Potpis ovlaštenika dozvole/ribolovca)
Back to top button