Novosti

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1537

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (»Narodne novine« br. 102/17.) u članku 6. stavku 2. dodaju se podstavci 5. i 6. koji glase:

» – ukoliko je na plovilu bilo izdano Odobrenje i radi se o plovilu čija je povlastica tijekom razdoblja od 1. srpnja 2014. godine do 1. rujna 2017. godine bila pohranjena minimalno 50% tog razdoblja zbog nemogućnosti plovidbe, broj ostvarenih ribolovnih dana nakon osposobljavanja plovila za plovidbu do isteka odobrenja mora biti najmanje 70% od ukupnog potrebnog broja ribolovnih dana prema kriterijima iz stavka 1. točke 3. ovog članka, a vlasnik plovila je dužan odgovarajućim računima dokazati ulaganja tijekom razdoblja od 1. 1. 2014. do 1. 9. 2017. u visini od najmanje:

– 75.000 HRK za plovila do 15 m

– 150.000 HRK za plovila preko 15 m

Uz zahtjev za izdavanje Odobrenja vlasnik plovila dužan je dostaviti važeću ispravu o plovilu (za brodice dozvola za plovidbu brodice, a za brodove upisni list broda i svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu) te potvrdu nadležnog registra da je plovilo bilo pod nadzorom u razdoblju obavljanja radova na plovilu u svrhu osposobljavanja plovila za plovidbu.

– ukoliko je povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova bila pohranjena duže od dvije godine u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka zbog potonuća plovila nakon 1. siječnja 2012. godine, pod uvjetom da je u trenutku potonuća plovilo imalo važeću ispravu o plovilu (za brodice dozvola za plovidbu brodice, a za brodove upisni list broda i svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu) i zabilježenu ribolovnu aktivnost pridnenom povlačnom mrežom koćom unutar kalendarske godine u kojoj se dogodilo potonuće, te je po preuzimanju povlastice iz pohrane do isteka Odobrenja nastavljena ribolovna aktivnost pridnenom povlačnom mrežom koćom, Odobrenje se može izdati bez obzira na broj ostvarenih ribolovnih dana. Potonuće plovila se dokazuje potvrdom kojom se dokazuje potonuće plovila izdanom od nadležnog ministarstva.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/43

Urbroj: 525-13/1282-18-3

Zagreb, 1. kolovoza 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_74_1537.html

Back to top button