Novosti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1591

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17.), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/847, urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OBALNIM MREŽAMA POTEGAČAMA

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama (»Narodne novine«, broj 30/18. i 49/18.) u članku 16. riječi »1. rujna 2018. godine« zamjenjuju se riječima »1. listopada 2018. godine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/24

Urbroj: 525-13/0340-18-5

Zagreb, 24. kolovoza 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_78_1591.html

Back to top button