Novosti

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2018. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1632

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM U 2018. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2018. godini.

Članak 2.

(1) Plovilima koja obavljaju ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom zabranjen je ribolov u ribolovnim zonama C, D i E u razdoblju od 16. rujna 2018. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2018. godine u 24:00 sata.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u ribolovnoj zoni E, sljedeća područja su izuzeta od ograničenja:

1. dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku

2. podzona E2.

(3) Sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka, karta područja obuhvaćenog prostornim i vremenskim ograničenjem nalazi se u Prilogu 1.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika ne dovode se u pitanje odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (»Narodne novine«, broj 102/17) i Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom moru (»Narodne novine«, br. 148/04, 152/04, 55/05, 96/06, 123/09 i 130/09).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG 1.

Klasa: 011-01/18-01/39

Urbroj: 525-13/1766-18-1

Zagreb, 4. rujna 2018.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_81_1632.html

Back to top button