Novosti

NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«

Klasa: 324-01/16-01/277

Urbroj: 525-13/1455-18-22 od 9. X. 2018.    (324)

Na temelju članka 9. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« za razdoblje 2017. – 2020. (Narodne novine broj 89/18), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«.

1. PREDMET NATJEČAJA

(1) Predmet ovoga natječaja su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture sa ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« za razdoblje 2017. – 2020. (Narodne novine broj 89/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(2) Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (https://www.nn.hr/) i Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (https://euribarstvo.hr/).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

3. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 5. Pravilnika.

(2) Prihvatljivi troškovi iz podtočke 1. ove točke su troškovi nastali od 2. listopada 2017. godine, a koji mogu biti potvrđeni kontrolom na terenu iz članka 20. Pravilnika.

(3) Neprihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 6. Pravilnika.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 15.620.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 11.715.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 3.905.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(2) Intenzitet javne potpore se utvrđuje u skladu s člankom 9. i Prilogom II. Pravilnika te Prilogom I. ovoga natječaja.

(3) Najviši iznos potpore na temelju ovoga natječaja po korisniku iznosi 3.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

5. EKONOMSKA I FINANCIJSKA ODRŽIVOST TE OPRAVDANOST VISINE TROŠKOVA

(1) Za potrebe članka 8. stavka 16. Pravilnika, korisnik je dužan postupati sukladno Prilogu II. ovoga natječaja.

(2) Za potrebe članka 8. stavka 17. Pravilnika, korisnik je dužan postupati sukladno Prilogu III. ovoga natječaja.

6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Zahtjev za potporu se podnosi po korisniku.

(2) Jedan korisnik na temelju ovoga natječaja može podnijeti jedan Zahtjev za potporu.

(3) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

(4) Obrazac Zahtjeva za potporu i popis obvezne dokumentacije je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(5) Obrazac Zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ‘Produktivna ulaganja u akvakulturu’ – ne otvarati«.

(6) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga natječaja u Narodnim novinama, a traje do 15. veljače 2019. godine.

7. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca Zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/) u skladu s člancima 17. i 18. Pravilnika.

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac Zahtjeva za isplatu obavezan priložiti svu dokumentaciju koja će korisniku biti propisana prilogom Zahtjeva za isplatu i/ili u Odluci o dodjeli sredstava.

(3) Obrazac Zahtjeva za isplatu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera ‘Produktivna ulaganja u akvakulturu’ – ne otvarati«.

(4) Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 1. veljače 2020. godine.

Prilog I.
INTENZITET JAVNE POTPORE

Na temelju članka 95. stavka 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L149, 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014), intenzitet potpore iznosi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova.

U slučaju kada je ispunjen jedan ili više kriterija iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 508/2014, za operaciju se može ostvariti povećanje odnosno smanjenje intenziteta javne potpore za određeni broj postotnih bodova, kako slijedi:

Kriterij Povećanje/smanjenje Broj postotnih bodova Intenzitet javne potpore (%)

Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

Pojašnjenje: lokacija ulaganja je na navedenim otocima ili je sjedište/prebivalište korisnika na tim otocima

Povećanje 35 85

Operaciju provodi ribarska zadruga

Pojašnjenje: korisnik je zadruga priznata po posebnim propisima

Povećanje 10 60

Operaciju provodi organizacija proizvođača u akvakulturi, udruženje organizacija proizvođača u akvakulturi ili međusektorska organizacija

Pojašnjenje: korisnik je organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija priznata po posebnim propisima

Povećanje 25 75

Operaciju provodi poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća

Pojašnjenje: korisnik je veliko poduzeće, tj. poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EZ

Smanjenje 20 30

Ako operacija obuhvaća ulaganja na više lokacija te se za pojedinu/e lokaciju/e ostvaruje povećanje/smanjenje, taj se intenzitet primjenjuje na prihvatljive troškove koji se odnose na tu/te lokaciju/e.

Na temelju Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 772/2014 od 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L209, 16. 7. 2014.), ako ista operacija udovoljava više kriterija iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 508/2014, isti se primjenjuju kako slijedi:

– ako je na istu operaciju primjenjivo više povećanja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće povećanje;

– ako je na istu operaciju primjenjivo više smanjenja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće smanjenje;

– ako je na operaciju primjenjivo jedno dodatno povećanje postotnih bodova ili više njih i istodobno jedno dodatno smanjenje postotnih bodova ili više njih, primjenjuje se samo najveće smanjenje.

Prilog II.
PRAVILA I UPUTE ZA PROVEDBU NABAVE

Korisnici koji nisu obveznici provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi te korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi u slučajevima kada predmet nabave ima procijenjenu vrijednost manju od pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi i za koje nije potrebno provoditi postupke javne nabave (jednostavna nabava), obvezni su provesti postupak na način opisan u nastavku te dostaviti dokumentaciju propisanu prilogom Zahtjevu za potporu.

POSTUPCI PRIKUPLJANJA PONUDA

U svrhu osiguranja opravdanosti visine troškova korisnik je obvezan prikupiti i odabrati ponude za prihvatljive troškove vodeći se načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti.

Prije podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan prikupiti najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaki predmet nabave čija vrijednost je jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno u slučaju kada je trošak nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu i/ili objave natječaja, korisnik je uz račun za taj trošak, dužan prikupiti dodatne dvije (2) sadržajno usporedive ponude.

Za svaki predmet nabave čija je vrijednost do 35.000,00 kuna (bez PDV-a) korisnik je dužan prikupiti jednu (1) ponudu ili dostaviti račun za trošak nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu i/ili objave ovoga natječaja.

U slučaju izravnog prikupljanja ponuda, ponude se prikupljaju putem Upita za ponudu koji korisnik šalje prema najmanje tri ponuditelja ako na tržištu postoje tri potencijalna ponuditelja u opsegu obuhvaćenim upitom za ponudu. U slučaju nemogućnosti ispunjavanja uvjeta o kojima je riječ (npr. zbog specifičnosti tehnologije proizvodnje korištene od strane podnositelja zahtjeva), korisnik se obvezuje priložit detaljno i dokumentirano obrazloženje.

Upit za ponudu treba sadržavati najmanje sljedeće elemente:

1. Naziv korisnika

2. Podatke o korisniku i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

3. Opis predmeta nabave (tehnička specifikacija/troškovnik). Predmet nabave mora se opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu. Opis predmeta nabave sadržava tehničke specifikacije te se, ako je potrebno, nadopunjava nacrtima, projektnom dokumentacijom, crtežima, modelima, uzorcima i slično.

U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabave i slično).

Kod funkcionalnog opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabave u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu.

Kod određivanja vrijednosti predmeta nabave iznosi se zbrajaju kada ih realizira jedan ponuditelj, bez obzira na njihovu prirodu (oprema, rad ili usluge), u okviru jedne operacije.

4. Način dostave ponuda

5. Rok dostave ponuda

6. Mjesto izvršenja.

Korisnik je između ponuda koje su pristigle kao odgovor na upit za ponude, obvezan izabrati ponudu s najnižom cijenom, a koja zadovoljava sve uvjete navedene u upitu za ponudu.

Iznimno korisnik ne mora odabrati ponudu s najnižom cijenom, ako za to postoje valjani razlog o čemu će korisnik napisati obrazloženje u Sažetku izbora najpovoljnije ponude. U slučaju da korisnik ne navede obrazloženje s razlozima odabira ponude koja nema najnižu cijenu ili u slučaju da razlozi navedeni u obrazloženju nisu opravdani, iznos prihvatljivog troška će se umanjiti sukladno iznosu ponude s najnižom cijenom.

Nakon što prikupi ponude korisnik je dužan izraditi sažetak izbora ponuda koji mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

a. popis ponuda, s nazivima ponuditelja i oznakom ponuda koje su zaprimljene od strane korisnika u odgovoru na Upit za ponude za svaki predmet nabave.

b. specifikaciju podataka iz pojedinih ponuda koje su dokaz ispunjenja uvjeta iz upita za ponudu. Kod ponuda za građevinske radove specifikaciju podataka je potrebno napraviti prema rekapitulaciji troškova.

c. informaciju o odabranoj ponudi zajedno s obrazloženjem izbora.

Kod procesa prikupljanja ponuda putem AGRONETA korisnik je obavezan koristiti Uputu za prikupljanje ponuda i provođenja postupka jednostavne nabave koja je dostupna na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) ili Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

PRAVILA I OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je u obvezi prikupiti ponude poštujući principe zdravog financijskog upravljanja. Iznos potpore može se umanjiti ako se utvrdi da su cijene za robu, radove ili usluge u odabranim ponudama veće od prosječnih cijena istih ili sličnih roba, radova i usluga koje se mogu naći na tržištu.

Korisnik je dužan osigurati nepostojanje sukoba interesa u postupcima koje provodi, tj. korisnik ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima niti ponuditelji smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za predmetno ulaganje. Korisnik je u obavezi za svaku nabavu dostaviti Izjavu o nepostojanju sukoba interesa te Izjavu o nepostojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju u slučaju predmeta nabave čija je vrijednost jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjega klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ako se radi o ponuditelju iz inozemstva). Na zahtjev Agencije za plaćanja, korisnik je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest (6) mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da dostavljena dokumentacija nije vjerodostojna, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između korisnika i ponuditelja te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju, zadržava se pravo odbijanja troška.

Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) za strane dobavljače, odnosno u hrvatskim kunama (kn) za domaće dobavljače.

Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i dokazi o vlasništvu (ako budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, osim odabrane ponude/plaćenog računa u slučaju kada je korisnik započeo s provedbom operacije prije podnošenja Zahtjeva za potporu i/ili prije objave natječaja. U tom slučaju samo naknadno prikupljene dodatne dvije ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u originalnom obliku.

Prilog III.
PRAVILA I UPUTE ZA UTVRĐIVANJE EKONOMSKE I FINANCIJSKE ODRŽIVOSTI

U svrhu dokazivanja financijske i ekonomske održivosti ulaganja, korisnik je obvezan izraditi poslovni plan te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju definiranu prilogom Zahtjeva za potporu.

Poslovni plan treba biti izrađen u skladu s uputama i pojašnjenjima iz obrazaca koji se nalaze na mrežnim stranicama Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) u mapi pod nazivom »POSLOVNI PLAN za mjeru »Produktivna ulaganja u akvakulturu«. Poslovni plan je potrebno u cijelosti popuniti sukladno pripadajućim uputama i priložiti Zahtjevu za potporu. Zahtjevi za potporu kod kojih »POSLOVNI PLAN« prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu nije u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima, bit će odbijeni.

Ako će za izračun financijske i/ili ekonomske održivosti projekta biti potrebni dodatni podaci, korisnik će dobiti Zahtjev za obrazloženje i/ili ispravak sa specifikacijom podataka koje treba dostaviti. Korisnik je dužan odgovoriti na Zahtjev za obrazloženje/ispravak poslovnog plana u roku od pet radnih dana. Zahtjevi za potporu za koje korisnik na zaprimljeni Zahtjev za obrazloženje/ispravak ne dostavi tražene podatke u propisanom roku (ili ako ti podaci budu nepotpuni ili neodgovarajućeg sadržaja), bit će odbijeni.

Kriterij koji će se koristiti za procjenu financijske održivosti projekta je sljedeći:

a) likvidnost projekta – kumulativ financijskog tijeka mora biti pozitivan od prve do posljednje godine ekonomskog vijeka projekta.

Kriteriji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti projekta su sljedeći:

a) razdoblje povrata investicije ne duže od ekonomskog vijeka trajanja projekta bez ostatka vrijednosti projekta,

b) neto sadašnja vrijednost jednaka ili veća od 0 uz korištenje diskontne stope ne manje od kamatne stope kredita i ne manje od 5 posto,

c) interna stopa rentabilnosti veća od kamatne stope kredita te veća od 5 posto.

Podaci navedeni u poslovnom planu podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate javne potpore i to pet godina nakon konačne isplate javne potpore.

Ministarstvo poljoprivrede

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8260801.html

Back to top button