Novosti

Odluka o raspodjeli kvote preostale nakon sezone ribolova plivaricom tunolovkom u 2018. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1776

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) u vezi s člankom 5. stavka 10. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, br. 8/18 i 49/18), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O RASPODJELI KVOTE PREOSTALE NAKON SEZONE RIBOLOVA PLIVARICOM TUNOLOVKOM U 2018. GODINI

I.

Od ukupne kvote dodijeljene za ribolov plivaricom tunolovkom u količini od 698,84 t, količina preostala nakon završetka ribolovne sezone raspoređuje se na način da se 500 kg raspoređuje na kategoriju športskog ribolova, a 19.500 kg se raspoređuje na kategoriju gospodarskog ribolova udičarskim alatima.

II.

Količina raspoređena za gospodarski ribolov udičarskim alatima jednoliko se raspoređuje na plovila navedena u točki III. Odluke o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2018. godini (»Narodne novine«, broj 19/18) kako slijedi:

Redni broj CFR broj Reg. oznaka plovila ICCAT broj Dodatna kvota (t)
1 HRV000001609 700 VD ATEU0HRV00142 1.625
2 HRV000015428 214-DB ATEU0HRV00241 1.625
3 HRV000001354 563-VD ATEU0HRV00098 1.625
4 HRV000002120 212-TI ATEU0HRV00237 1.625
5 HRV000003609 90-TI ATEU0HRV00165 1.625
6 HRV000001002 8-TP ATEU0HRV00100 1.625
7 HRV000016981 2440-PU ATEU0HRV00325 1.625
8 HRV000014475 410-TI ATEU0HRV00280 1.625
9 HRV000012834 123-RV ATEU0HRV00216 1.625
10 HRV000015958 103-TI ATEU0HRV00240 1.625
11 HRV000015522 797-BG ATEU0HRV00106 1.625
12 HRV000016087 89-MU ATEU0HRV00245 1.625

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/723

Urbroj: 525-13/1766-18-1

Zagreb, 18. rujna 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_91_1776.html

Back to top button