Novosti

Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za program razvoja otoka u 2019. godini

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za program razvoja otoka u 2019. godini. Predmet sufinanciranja odnosi se na projekte usmjerene na razvoj otočke infrastrukture (društvene, socijalne, javne, komunalne…), a sve s ciljem unaprjeđenja kvalitete života na otocima. Rok za podnošenje prijave je 21.12. 2018. godine.

Prijavitelji mogu podnijeti prijave za najviše dva projekta. Ako podnositelj prijavi više od dva projekta, u daljnju proceduru uputiti će se dva prva projekta po vremenu zaprimanja.

Iznosi sufinanciranja Ukupna vrijednost iznosa sufinanciranja po prijavitelju može iznositi najviše 2.000.000,00 kuna s PDV-om.

Projekt čija ukupna vrijednost iznosi manje od 110.000,00 kuna odnosno 140.000,00 kuna s PDV-om (ovisno o stupnju razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mjesta provedbe projekta), neće se sufinancirati.

Omjeri sufinanciranja Najmanji udjel podnositelja prijave u sufinanciranju pojedinog projekta ovisi o skupinu koju je podnositelj prijave razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) odnosno mjestu provedbe projekta u slučaju da je prijavitelj jedinica područne (regionalne) samouprave. Podnositelji prijave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudjeluju u sufinanciranju pojedinog projekta minimalno sa sljedećim udjelima:

–          5% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz III. skupine;

–          15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz V. skupine;

–          20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz VI. skupine;

–          25% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz VII. skupine;

–          30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz VIII. skupine.

 

Prihvatljivi projekti koje prijavitelji mogu prijaviti moraju se odnositi na objekte iz sljedećih područja:

a) razvojna infrastruktura:

a.1.)proizvodni: mala brodogradilišta, uljare, solane, vinarije, destilerije, sušare;

a.2.)prerađivački: objekti za preradu ribe, objekti za preradu prehrambenih sirovina (voće, povrće, mlijeko…);

a.3.)uslužni (nove tehnologije)

b) komunalna infrastruktura:

b.1.)nerazvrstane ceste i ulice s pripadajućim objektima;

b.2.)sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom (uz uvjet da je sustav spojen na vodoopskrbni sustav);

b.3.)sustavi oborinske i fekalne odvodnje –cjevovodi manjih promjera (uz uvjet da je sustav spojen na glavnu kanalizaciju mrežu);

b.4.)desalinizatori, biopročistači;

b.5.)podzemni spremnici za smještaj tipskih kontejnera za selektiranje komunalnog otpada;

b.6.)nogostupi;

b.7.)zelene površine/parkovi, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza (sve prometne i druge površine na pripadajućem/odgovarajućem zemljištu)

b.8.)lučice i rive lokalnog značaja;

c) socijalna/društvena infrastruktura:

c.1.)jaslice i dječji vrtići, škole

c.2.)objekti primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja i ambulante);

c.3.)domovi za starije i nemoćne;

d) javna infrastruktura:

d.1.)sportske i školske sportske dvorane kao i drugi objekti za sportske aktivnosti;

d.2.)školska igrališta; dječja igrališta,

d.3.)domovi kulture, društveni domovi, muzeji, knjižnice, kino dvorane i slični objekti društvene namjene;

d.4.)sakralni objekti, mrtvačnice;

d.5.)trgovi, tržnice;

e) zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije:

e.1.)objekti oštećeni elementarnim nepogodama;

e.2.)javna rasvjeta (prvenstvo energetski učinkovita);

e.3.)objekti koji se grade/rekonstruiraju po principu energetske učinkovitosti;

f) osnovna infrastruktura do ili unutar postojećih poduzetničkih zona:

f.1.)prometna;

f.2.)komunikacijska;

f.3.)energetska;

f.4.)vodovod i odvodnja.

g) infrastruktura u svrhu unaprjeđenja turističke ponude:

g.1.)šetnice, pješačke i turističke/poučne staze;

g.2.)vidikovci;

g.3.)biciklističke staze;g.4.)tematski parkovi.

Detaljnije na poveznici: https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10

Back to top button