Novosti

Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2177

Na temelju članka 56. stavka 2. podstavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017 i 130/2017) i članka 27. stavka 2. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/2017) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRIZNAVANJU ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, UDRUŽENJA ORGANIZACIJA I MEĐUSTRUKOVNIH ORGANIZACIJA

I. UVODNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti, kriteriji i način priznavanja organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija.

(2) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba:

– Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1379/2013)

– Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1418/2013 оd 17. prosinca 2013. o planovima proizvodnje i trženja na temelju Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 353, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1418/2013)

– Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1419/2013 оd 17. prosinca 2013. godine o priznavanju organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija, proširenju pravila organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija i objavljivanju inicijalnih cijena kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 353, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1419/2013)

– Preporuke Komisije 2014/117/EU o uspostavi i provedbi planova proizvodnje i trženja u skladu s Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 65, 5. 3. 2014.) (u daljnjem tekstu: Preporuka Komisije 2014/117/EU).

Pojmovnik

Članak 2.

(1) Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Član fizička ili pravna osoba koja je član organizacije proizvođača i obavlja djelatnost ribolova ili uzgoja te ima povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova ili povlasticu za uzgoj ili dozvolu za akvakulturu izdanu od strane Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu Ministarstva) i koji se koristi sredstvima proizvodnje za dobivanje proizvoda ribarstva ili akvakulture s ciljem njihovog stavljanja na tržište.

2. Međustrukovna organizacija – organizacija koja stječe poseban položaj na tržištu i pravo donošenja pravila na tržištu pod uvjetom da je osnovana na inicijativu subjekata u proizvodnji proizvoda ribarstva i akvakulture i preradi i gdje je primjenjivo, trženja, te koja je priznata od strane Ministarstva sukladno ovom pravilniku, a čiji je cilj poboljšanje koordinacije dostupnosti proizvoda ribarstva i akvakulture na tržištu, kao i uvjeta za to.

3. Obujam utržive proizvodnje – količina proizvoda ribarstva izražena u kilogramima koja je iskrcana i prikazana u izvješćima i očevidnicima o gospodarskom ribolovu te njena vrijednost prilikom prvog stavljanja na tržište koja je prikazana u prodajnim listovima, odnosno količina i vrijednost uzgojenih i prodanih proizvoda iz akvakulture prikazanih kroz službene evidencije koje se vode sukladno posebnim propisima o akvakulturi.

4. Organizacija proizvođača – pravna osoba, ili jasno definirani dio pravne osobe koja je osnovana od strane proizvođača u sektoru ribarstva ili akvakulture i priznata od strane Ministarstva sukladno Zakonu i ovom pravilniku.

5. Proizvodi ribarstva i akvakulture – vodeni organizmi koji su rezultat bilo kakve ribolovne aktivnosti ili proizvodi koji se od njih dobivaju, odnosno vodeni organizmi u bilo kojoj fazi njihovog životnog ciklusa koji su rezultat bilo kakve akvakulturne djelatnosti ili proizvodi koji se od njih dobivaju, a nalaze se na popisu u Prilogu I. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

6. Sektor ribarstva i akvakulture – sektor gospodarstva koji obuhvaća sve aktivnosti proizvodnje, prerade i trženja proizvoda ribarstva i akvakulture.

7. Udruženje organizacija proizvođača – udruženje organizacija proizvođača osnovano na inicijativu organizacija proizvođača u jednoj ili više država članica Europske unije i priznato od strane Ministarstva.

(2) Ostali pojmovi korišteni u smislu ovog Pravilnika imaju isto značenje kao i pojmovi definirani u Zakonu o morskom ribarstvu, Zakonu o akvakulturi i uredbama iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika.

II. PRIZNAVANJE ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI

Opći uvjeti za priznavanje organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi

Članak 3.

(1) Ministarstvo će priznati organizaciju proizvođača u ribarstvu i akvakulturi koja:

– je osnovana na inicijativu najmanje 7 proizvođača, svojih članova,

– je dovoljno gospodarski aktivna, odnosno ima dostatan obujam utržive proizvodnje na području priznavanja, u razdoblju od tri godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva, kako je definirano u člancima 4 i 5. ovoga Pravilnika,

– je upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Odjeljak VII – Živi školjkaši ili Odjeljak VIII – Proizvodi ribarstva, kako je regulirano posebnim propisom o hrani;

(2) Izuzetno od stavka 1. alineje 3. ovog članka, organizacija proizvođača u ribarstvu, koja zatraži priznavanje, a nije upisana u Upisnik odobrenih objekata, može biti priznata kao organizacija proizvođača uz uvjet da u roku od dvije godine od dana priznavanja, ishodi upis u Upisnik odobrenih objekata sukladno posebnim propisima.

(3) Organizacija proizvođača koja je reprezentativna i za aktivnosti ribarstva i aktivnosti akvakulture može se osnovati kao zajednička organizacija proizvođača u sektoru ribarstva i proizvođača u sektoru akvakulture.

Uvjeti dostatne gospodarske aktivnosti u ribarstvu

Članak 4.

(1) Dostatna gospodarska aktivnost u ribarstvu znači da količina iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva koju ostvaruju članovi organizacije proizvođača:

a) iznosi najmanje 4% od ukupne količine svih iskrcanih proizvoda ribarstva na području države te da vrijednost tih proizvoda u prvoj prodaji iznosi najmanje 10.000.000,00 HRK, ili

b) iznosi najmanje 15% iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva određene vrste ili skupine vrsta proizvoda ribarstva za koje se traži priznavanje na području države, ili

c) iznosi najmanje 30% iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva određene vrste ili skupine vrsta na području iskrcajnog mjesta uz uvjet da ukupan iskrcaj plovila svih članova u iskrcajnom mjestu za koje traže priznavanje iznosi najmanje 10.000 kg godišnje.

(2) U slučaju promjene strukture tržišta, Ministarstvo može promijeniti uvjete dostatne gospodarske aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka o čemu je dužno odmah izvijestiti zainteresirane strane.

(3) Popisi vrsta i skupina vrsta iz stavka 1. točaka b) i c) ovog članka nalaze se u Prilogu IV. ovog Pravilnika, pri čemu su skupine vrsta proizvoda ribarstva podijeljene sukladno propisu koji uređuje oblik, sadržaj i način vođenje i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru.

Uvjeti dostatne gospodarske aktivnosti u akvakulturi

Članak 5.

(1) Dostatna gospodarska aktivnost u akvakulturi znači da proizvodnja svih članova organizacije proizvođača u akvakulturi mora iznositi najmanje 20% od ukupne proizvodnje u akvakulturi na području države, izražene u količini i vrijednosti proizvodne vrste ili skupine vrsta za koju traži priznavanje.

(2) U slučaju promjene strukture tržišta, Ministarstvo može promijeniti uvjete iz stavka 1. ovoga članka o čemu je dužno odmah izvijestiti zainteresirane strane.

(3) Popis vrsta ili skupina vrsta iz stavka 1. ovog članka nalazi se u Prilogu IV. ovog Pravilnika.

Zahtjev za priznavanje organizacije proizvođača

Članak 6.

(1) Pravna osoba ili jasno definirani dio pravne osobe, osnovana od strane proizvođača u sektoru ribarstva ili akvakulture, dostavit će Ministarstvu Zahtjev za priznavanje organizacije proizvođača uz koji će priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) izvadak iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca od dana podnošenja Zahtjeva za priznavanje organizacije proizvođača kojim dokazuje da je pravna osoba ili jasno izdvojeni dio pravne osobe te da ima poslovni nastan i sjedište na teritoriju Republike Hrvatske,

b) odluku, zapisnik ili bilješku sa sastanka organizacije proizvođača iz koje se može potvrditi da je organizacija osnovana na inicijativu proizvođača u ribarstvu i akvakulturi s namjerom zajedničkog nastupa na tržištu,

c) informacije o članovima koje obuhvaćaju potpis odgovorne osobe člana da dobrovoljno pristaje biti član organizacije proizvođača,

d) popis osoba koje su ovlaštene djelovati u ime organizacije proizvođača,

e) statut organizacije proizvođača,

f) pravila unutarnjeg funkcioniranja kojima dokazuje da se funkcioniranje temelji na načelima definiranim u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1379/2013, posebno u odnosu na poštivanje pravila organizacije proizvođača od strane članova, nediskriminacije između članova i financijskog doprinosa članova,

g) dokaz da je sposobna i ima tehničke kapacitete za ispunjavanje ciljeva utvrđenih u članku 7. Uredbe (EU) br. 1379/2013, odnosno informacije o imovini i zaposlenicima organizacije proizvođača,

h) podatke o obujmu utržive proizvodnje proizvoda ribarstva ili akvakulture od strane članova, na području za koje traži priznavanje, tijekom tri godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za priznavanje organizacije proizvođača,

i) bilancu stanja i račun dobiti i gubitka pravne osobe, osim u slučaju novoosnovane pravne osobe kada se dostavlja projekcija bilance i računa dobiti i gubitka.

j) podatke o izvorima financiranja,

k) izjavu ovjerenu i potpisanu od strane osobe ovlaštene za zastupanje organizacije proizvođača koja je sastavni dio Zahtjeva za priznavanje organizacije proizvođača.

(2) Zahtjev za priznavanje tiskan je u Prilogu I. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

III. PRIZNAVANJE MEĐUSTRUKOVNIH ORGANIZACIJA

Zahtjev za priznavanje međustrukovnih organizacija

Članak 7.

(1) Subjekti u proizvodnji proizvoda ribarstva i akvakulture, preradi ili trženju, ako je primjenjivo, osnovani na vlastitu inicijativu na području države, mogu Ministarstvu podnijeti Zahtjev za priznavanje međustrukovne organizacije uz koji će priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) izvadak iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca od dana podnošenja Zahtjeva za priznavanje kao dokaz da je međustrukovna organizacija pravna osoba ili jasno izdvojeni dio pravne osobe i da ima poslovni nastan i sjedište na teritoriju Republike Hrvatske,

b) dokaz da je skupina subjekata pravna osoba osnovana na inicijativu subjekata koji predstavljaju dostatan udio proizvodne aktivnosti ili aktivnosti prerade ili tržišnih aktivnosti, ili i aktivnosti prerade i tržišnih aktivnosti, koje se tiču proizvoda ribarstva i akvakulture ili proizvoda prerađenih iz proizvoda ribarstva i akvakulture, kako je utvrđeno člankom 8. ovog Pravilnika,

c) dokaz da međustrukovna organizacija nije sama angažirana u proizvodnji, preradi ili trženju proizvoda ribarstva ili akvakulture ili proizvodima prerađenima iz proizvoda ribarstva i akvakulture,

d) informacije o članovima koje obuhvaćaju potpis odgovorne osobe člana da dobrovoljno pristaje biti član međustrukovne organizacije,

e) popis osoba koje su ovlaštene djelovati u ime međustrukovne organizacije,

f) statut međustrukovne organizacije,

g) pravila unutarnjeg funkcioniranja kojima dokazuje da se funkcioniranje temelji na načelima definiranim u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1379/2013, posebno u odnosu na poštivanje pravila međustrukovne organizacije od strane članova, nediskriminacije između članova i financijskog doprinosa članova,

h) dokaz da je sposobna i ima tehničke kapacitete za poboljšavanje koordinacije dostupnosti proizvoda ribarstva i akvakulture na tržištu Unije, kao i uvjete za to, odnosno informacije o imovini i zaposlenicima međustrukovne organizacije,

i) dokaz da međustrukovna organizacija nije zapreka ispravnom funkcioniranju tržišta i da poštuje pravila tržišnog natjecanja kako su definirana u poglavlju V. Uredbe (EU) br. 1379/2013 i ne zloupotrebljava vladajući položaj na danom tržištu, odnosno ugovore, odluke i prikaz prakse organizacije kojima se dokazuje udovoljavanje pravilima tržišnog natjecanja kako je definirano u Vodiču Europske komisije SWD (2016) 113,

l) podatke o obujmu utržive proizvodnje proizvoda ribarstva ili akvakulture i podatke o aktivnostima članova vezanima za preradu ili trženje, tijekom tri godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva,

m) bilancu stanja i račun dobiti i gubitka pravne osobe, osim u slučaju novoosnovane pravne osobe kada se dostavlja projekcija bilance i računa dobiti i gubitka,

n) podatke o izvorima financiranja,

o) izjavu ovjerenu i potpisnu od strane osobe ovlaštene za zastupanje međustrukovne organizacije koja je sastavni dio Zahtjeva.

(2) Zahtjev za priznavanje međustrukovne organizacije podnosi se na obrascu iz Priloga I. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio, a ispunjava se u dijelu koji je primjenjiv na međustrukovne organizacije.

Uvjeti dostatne gospodarske aktivnosti za međustrukovne organizacije

Članak 8.

(1) Međustrukovne organizacije predstavljaju značajan udio gospodarske aktivnosti ukoliko subjekti koji ih predstavljaju čine značajan udio proizvodne aktivnosti ili aktivnosti prerade ili tržišne aktivnosti ili i aktivnosti prerade i tržišnih aktivnosti, koje se tiču proizvoda ribarstva i akvakulture ili proizvoda prerađenih iz aktivnosti ribolova ili akvakulture.

(2) Značajan udio u bilo kojoj od kombinacija iz stavka 1. ovog članka mora iznositi najmanje 51% od svake pojedinačne proizvodne, prerađivačke ili tržišne aktivnosti za koju se traži priznavanje, u razdoblju od tri godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za priznavanje.

(3) Međustrukovna organizacija može se priznati na području države.

IV. PRIZNAVANJE UDRUŽENJA ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA

Uvjeti za priznavanje udruženja organizacija proizvođača

Članak 9.

(1) Ministarstvo će na temelju inicijative i Zahtjeva za priznavanje jedne ili više organizacija proizvođača priznatih u jednoj ili više država članica priznati udruženje organizacija proizvođača koje teži postizanju ciljeva iz članka 10. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

(2) Odredbe o organizacijama proizvođača na području Republike Hrvatske iz članaka 3., 4. i 5. ovog Pravilnika primjenjuju se i na udruženja organizacija proizvođača, osim ukoliko nije drugačije navedeno.

V. RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE

Članak 10.

(1) Zahtjev za priznavanje iz članaka 6., 7. i 9. ovog Pravilnika, dostavlja se Ministarstvu koje vrši administrativnu provjeru Zahtjeva za priznavanje i dostavljene dokumentacije te uvid u službenu bazu podataka Ministarstva, obrtne, sudske i druge dostupne službene registre, radi obavljanja provjere u smislu udovoljavanja uvjetima propisanima ovim Pravilnikom.

(2) Uvidom u Geoinformacijski sustav ribarstva kroz Registar ribarske flote i Registar povlastica, očevidnike i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu te prodajne listove, kao i kroz bazu podataka akvakulture provjerava se popis članova organizacije proizvođača i dostatna gospodarska aktivnost.

(3) Ministarstvo će izdati Zahtjev za dopunu u slučaju nepotpunosti Zahtjeva za priznavanje ili potrebe dodatnog obrazloženja, tumačenja ili ispravka podataka potrebnih za donošenje rješenja o priznavanju.

(4) Podnositelj Zahtjeva za priznavanje dužan je dostaviti dopunu u roku naznačenom u Zahtjevu za dopunu preporučenom poštom s povratnicom.

(5) Ministarstvo donosi Rješenje o priznavanju ili Rješenje o odbijanju Zahtjeva za priznavanje u roku od tri mjeseca nakon primitka potpunog Zahtjeva za priznavanje sukladno članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1419/2013.

VI. KONTROLA

Kontrola udovoljavanja uvjetima za priznavanje i kontrola rada organizacija

Članak 11.

(1) Ministarstvo najmanje jednom godišnje, počevši od dana priznavanja, obavlja administrativnu kontrolu udovoljavanja uvjetima za priznavanje pojedine organizacije, posebice u odnosu na dostatnu gospodarsku aktivnost, uvidom u službenu bazu podataka, sudske i druge dostupne službene registre.

(2) Uz administrativnu kontrolu iz stavka 1. ovog člana, Ministarstvo provodi administrativnu kontrolu praćenja realizacije Plana proizvodnje i trženja.

(3) Ministarstvo može provoditi kontrolu na terenu te provjeravati cjelokupnu dokumentaciju organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija vezanu za ispunjavanje uvjeta za priznavanje i za provedbu plana proizvodnje i trženja.

(4) Organizacije proizvođača i međustrukovne organizacije dužne su omogućiti provođenje kontrole na terenu te osigurati i pružiti potrebne podatke i dokumentaciju potrebnu za obavljanje administrativne i kontrole na terenu.

(5) Ako se administrativnom ili kontrolom na terenu utvrdi da organizacija proizvođača ne ispunjava uvjete za priznavanje ili da ne provodi Plan proizvodnje i trženja u roku od dvije godine od odobrenja plana, Ministarstvo će povući priznavanje organizacije proizvođača.

(6) Ministarstvo donosi rješenje o povlačenju priznavanja organizacije proizvođača kako je navedeno u članku 15. ovog Pravilnika.

(7) O izvršenoj kontroli na terenu Ministarstvo sastavlja izvješće koje se dostavlja organizaciji proizvođača ili međustrukovnoj organizaciji.

Plan proizvodnje i trženja

Članak 12.

(1) Organizacije proizvođača dostavljaju Ministarstvu Plan proizvodnje i trženja u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) br. 1379/2013 i člankom 2. Uredbe (EU) br. 1418/2013, u roku od osam tjedana od dana priznavanja, odnosno osam tjedana prije prestanka važenja plana koji je na snazi.

(2) Plan proizvodnje i trženja organizacija može donijeti na razdoblje od najmanje jedne i najviše tri godine što mora biti naznačeno u planu.

(3) Plan proizvodnje i trženja izrađuje se u obliku i strukturi propisanom u Prilogu Uredbe (EU) br. 1418/2013 i prema detaljnim uputama navedenim u Preporuci Komisije 2014/117/EU te se dostavlja na Obrascu Plana proizvodnje i trženja koji se nalazi u Prilogu II ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Nakon provjere dostavljenog Plana proizvodnje i trženja Ministarstvo u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 1418/2013 može zatražiti dopunu ili izmjenu ukoliko utvrdi da se dostavljenim Planom ne mogu postići ciljevi iz članaka 3. i 7. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

(5) Ako organizacija proizvođača ne dostavi zatraženu dopunu ili izmjenu iz stavka 4. ovog članak Ministarstvo može povući priznavanje organizacije proizvođača.

(6) Plan proizvodnje i trženja će odobriti ili odbiti Ministarstvo. Ako Ministarstvo ne odobri ili ne odbije plan u rokovima propisanim Uredbom (EU) br. 1418/2013, plan se smatra odobrenim sukladno članku 2. Uredbe Uredbe (EU) br. 1418/2013.

(7) U slučaju potrebe za promjenom i revidiranjem odobrenog Plana proizvodnje i trženja Ministarstvu, organizacije proizvođača mogu izmijeniti plan proizvodnje i trženja te ga dostaviti na odobrenje Ministarstvu u skladu sa člankom 28. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1379/2013 i člankom 3. Uredbe (EU) 1418/2013.

(8) Obrazac Plana proizvodnje i trženja nalazi se u Prilogu II ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(9) Uz Plan proizvodnje i trženja potrebno je dostaviti potpisane izjave članova da dobrovoljno pristaju biti članovi organizacije proizvođača.

(10) Izuzetno od stavka 9. ovog članka, potpisane izjave članova nije potrebno dostaviti uz prvi Plan proizvodnje i trženja.

Godišnje izvješće

Članak 13.

(1) Organizacije proizvođača dostavljaju Ministarstvu Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima u svezi s provedbom Plana proizvodnje i trženja.

(2) Godišnje izvješće dostavlja se do 31. ožujka za prethodnu godinu i mora najmanje sadržavati:

a) izvještaj o tržištu vezano za vrste koje su uključene u Plan proizvodnje i trženja, koji mora obuhvatiti sve poteškoće vezane uz prodaju tijekom godine, mjere koje su poduzete kako bi se te poteškoće otklonile, uključujući provedene kaznene mjere, te razloge zbog kojih organizacija proizvođača nije uspjela otkloniti navedene poteškoće,

b) mjere koje je poduzimala organizacija proizvođača kako bi doprinijela ciljevima definiranim u članku 7. Uredbe (EU) br. 1379/2013,

c) izmjene pravila unutarnjeg funkcioniranja organizacije proizvođača ukoliko ih je tijekom godine na koju se odnosi izvješće bilo, u odnosu na pravila dostavljena uz Zahtjev za priznavanje,

d) informaciju o članovima – popis i naznačene promjene ako ih je bilo tijekom realizacije plana,

e) popis kazni koje je za svoje članove propisala organizacija proizvođača te popis članova na koje su primijenjene kazne s obrazloženjem,

f) pokazatelje provedenih aktivnosti i rezultata za procjenu učinka primijenjenih mjera kako je predviđeno ciljevima i rasporedom odobrenih Planova proizvodnje i trženja,

g) Ministarstvo može zatražiti dopunu Godišnjeg izvješća u slučaju nepotpunosti te dodatno obrazloženje, tumačenje ili ispravak kojeg je organizacija proizvođača dužna dostaviti u roku naznačenom u Zahtjevu za dopunu.

(3) Ukoliko organizacija proizvođača ne dostavi Godišnje izvješće u propisanom roku i/ili ne dostavi zatraženu dopunu, smatrat će se da organizacija proizvođača ne ispunjava obveze predviđene člankom 28. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

(4) Godišnje izvješće odobrava Ministarstvo.

(5) Obrazac Godišnjeg izvješća nalazi se u Prilogu III. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Proširenje pravila organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija

Članak 14.

(1) Ministarstvo može na vlastitu i/ili na inicijativu organizacija proizvođača ili međustrukovnih organizacija, zahtijevati poštivanje pravila organizacija proizvođača ili sporazuma, odluka ili usklađena djelovanja međustrukovnih organizacija za proizvođače ili subjekte koji nisu članovi organizacije proizvođača ili međustrukovne organizacije sukladno člancima 22., 23. i 24. Uredbe (EU) br. 1379/2013 i Vodiču Komisije o provedbi Poglavlja II. Uredbe (EU) 1379/2013 od 1. travnja 2016, SWD (2016) 113, na području za koje je određena organizacija proizvođača ili međustrukovna organizacija priznata.

(2) Organizacija proizvođača ili međustrukovna organizacija u slučaju iz stavka 1. ovog članka podnosi Zahtjev za proširenje pravila organizacije Ministarstvu.

(3) Ministarstvo će izvijestiti Komisiju o pravilima koja namjeravaju učiniti obvezujućima za sve proizvođače ili subjekte u određenim područjima sukladno člancima 22. i 23. Uredbe (EU) broj 1379/2013, te će nakon odluke Komisije, donijeti Odluku o proširenju pravila u vremenskom razdoblju propisanom navedenom uredbom i izvijestiti zainteresirane organizacije.

Povlačenje priznavanja

Članak 15.

(1) Ministarstvo će povući priznavanje organizacije proizvođača ili međustrukovne organizacije ili udruženja organizacija proizvođača ako utvrdi:

– da organizacija proizvođača ili međustrukovna organizacija ili udruženje organizacija proizvođača ne ispunjava uvjete za priznavanje sukladno ovom Pravilniku,

– ako se prilikom administrativne provjere ili kontrole na terenu sukladno članku 11. ovog Pravilnika utvrdi nepravilnost u ispunjavanju ciljeva za koje je organizacija priznata ili u provedbi plana proizvodnje i trženja ili organizacija ne provodi plan proizvodnje i trženja duže od dvije godine od dana odobravanja plana;

– ako se utvrdi da je organizacija izvršila prijevaru u svezi dodjele potpora koje im se dodjeljuju sukladno posebnom propisu.

(2) U slučaju namjere povlačenja priznavanja Ministarstvo će pisanim putem obavijestiti organizaciju proizvođača ili međustrukovnu organizaciju ili udruženje organizacija proizvođača, navodeći razloge povlačenja.

(3) Ministarstvo će omogućiti organizaciji proizvođača ili međustrukovnoj organizaciji ili udruženju organizacija proizvođača da u roku dva mjeseca od zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvu dostavi obrazloženja i primjedbe na osnovi čega će Ministarstvo donijeti konačnu odluku o povlačenju priznavanja.

Cijene koje aktiviraju mehanizam skladištenja

Članak 16.

(1) Organizacije proizvođača mogu dostaviti Ministarstvu do 31. prosinca svake godine prijedlog cijena koje aktiviraju mehanizam skladištenja sukladno člancima 30. i 31. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

(2) Cijene koje aktiviraju mehanizam skladištenja na temelju prijedloga organizacija proizvođača donosi Ministarstvo te se iste objavljuju na službenim mrežnim stranicama.

VII. REGISTAR

Članak 17.

(1) Ministarstvo u elektroničkom obliku u Geoinformacijskom sustavu u Registru subjekata u ribarstvu vodi evidenciju organizacija proizvođača, međustrukovnih organizacija i udruženja organizacija proizvođača.

(2) Ministarstvo će na službenim stranicama objavljivati popis organizacija proizvođača koji će najmanje sadržavati podatke o nazivu i vrsti organizacije, području priznavanja, datumu priznavanja i povlačenju priznavanja.

VIII. IZVJEŠTAVANJE

Članak 18.

(1) Ministarstvo izvještava Europsku komisiju o odlukama o dodjeljivanju ili povlačenju priznavanja organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 1419/2013.

(2) Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o pravilima za organizacije proizvođača ili međustrukovne organizacije koja će biti obvezujuća za sve proizvođače ili subjekte u određenom području ili područjima sukladno članku 5. Uredbe (EU) br. 1419/2013.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama (»Narodne novine«, broj 46/2015).

(2) Organizacije proizvođača priznate sukladno Pravilniku iz stavka 1. ovog člana moraju u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog pravilnika donijeti nove Planove proizvodnje i trženja u skladu s ovim pravilnikom, do donošenja kojih provode postojeće planove.

(3) Organizacijama proizvođača koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Pravilnika, Ministarstvo će povući priznavanje sukladno članku 15. ovog Pravilnika.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/50

Urbroj: 525-13/0342-18-8

Zagreb, 6. prosinca 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA/
MEĐUSTRUKOVNE ORGANIZACIJE/UDRUŽENJA ORGANIZACIJA
1. OPĆI PODACI

Vrsta organizacije za koju se traži priznavanje:

(zaokružiti jedno)

a) organizacija proizvođača

b) međustrukovna organizacija

c) udruženje organizacija proizvođača

Naziv pravne osobe
Pravni oblik
OIB
Datum osnivanja
Adresa sjedišta – ulica i kućni broj
Poštanski broj i mjesto
Županija
Kontakt (telefon, telefaks, mobitel)
E-mail adresa
Ime i prezime osobe/osoba ovlaštenih za zastupanje
OIB odgovorne osobe u pravnoj osobi

Registrirana djelatnost

(zaokružiti što je primjenjivo)

a) ribarstvo

b) akvakultura

c) prerada

Datum donošenja Statuta
Datum usvajanja Pravila unutarnjeg funkcioniranja
Broj odobrenog objekta

2. PODACI VEZANI ZA PRIZNAVANJE

Područje za koje se traži priznavanje

(zaokružiti)

A. država

B. iskrcajno mjesto

Ako je područje priznavanje država, priznavanje se traži

A.1. za ukupno iskrcane i prodane količine i vrste – 4% od ukupnih količina i 10.000.000,00 HRK od ukupne vrijednosti

A.2. za vrste ili skupine vrsta – 15% od ukupne količine iskrcaja na području države

Ako se priznavanje traži za vrstu ili skupine vrsta potrebno je upisati vrste ili skupine vrsta
Ako je područje priznavanja iskrcajno mjesto potrebno je upisati za koje ili koja iskrcajna mjesta se priznavanje traži

3. INFORMACIJE O ČLANOVIMA (POTPISANA IZJAVA)

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat s pravilima za djelovanje organizacije proizvođača te da dobrovoljno pristajem biti član organizacije proizvođača ______________________________________

(upisati naziv organizacije proizvođača)

R. br.

Naziv člana

(upisati puni naziv obrta ili tvrtke)

CFR broj plovila/broj dozvole za uzgajališta OIB broj člana Potpis odgovorne osobe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
…..

4. INFORMACIJE O VRIJEDNOSTI PROIZVODNJE

4.1.     Ukupni prihod od prodaje proizvoda ribarstva / akvakulture organizacije proizvođača za posljednje tri godine (HRK)

(tri godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za priznavanje)

4.2.     Godišnji prihod od prodaje proizvoda ribarstva / akvakulture organizacije proizvođača (HRK) za trogodišnji period po vrstama i skupinama vrsta

(dodati retke ako je potrebno)

Vrsta/skupina vrsta Godišnji prihod Godina

4.3.     Količina ulova/izlova i vrijednost prve prodaje po vrstama i skupinama vrsta članova organizacije:
Godina: Godina: Godina:
Vrsta/skupina vrsta Količina (kg) Vrijednost (HRK) Količina (kg) Vrijednost (HRK) Količina (kg) Vrijednost (HRK)

5. DOKUMENTI U PRILOGU
DA NE
dokaz da su članovi na vlastitu inicijativu i dobrovoljno odlučiti osnovati organizaciju i zatražiti priznavanje (potpisana izjava članova da dobrovoljno pristaju biti članovi organizacije, zapisnik s održane osnivačke skupštine)
statut organizacije proizvođača
pravila unutarnjeg funkcioniranja
imena osoba ovlaštenih za zastupanje
izvadak iz Sudskog registra Trgovačkog suda ne stariji od tri mjeseca
potvrda banke o postojanju žiro računa
potpisni karton
zadnja bilanca stanja i računi dobiti i gubitka pravne osobe, osim u slučaju novoosnovane pravne osobe kada se dostavlja projekcija bilance i računa dobiti i gubitka

6. DIJELOVI STATUTA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA
DA NE
propisan naziv i sjedište organizacije
definirano područje djelovanja organizacije
definirana osoba/osobe ovlaštene za zastupanje organizacije te opseg njihovog zastupanja organizacije
definirana tijela organizacije

7. DIJELOVI PRAVILA UNUTARNJEG FUNKCIONIRANJA
DA NE
obveza članova da poštuju pravila donesena od strane organizacije u pogledu iskorištavanja, proizvodnje i trženja proizvoda ribarstva i akvakulture kao i da o istom izvještavaju organizaciju
obveza članova da pružaju informacije koje organizacija traži za potrebe statistike ili predlaganja mjera iskorištavanja, proizvodnje i trženja
osigurana nediskriminacija između članova
pravila koja osiguravaju demokratsko funkcioniranje i omogućuju članovima kontroliranje rada organizacije i donošenje odluka (pravo glasa, način donošenja odluka)
definirani uvjeti za pristupanje novih članova, za minimalno trajanje članstva i oduzimanje članstva
propisane kazne za kršenje propisanih obveza, osobito u slučaju neplaćanja financijskih doprinosa
pravila o članovima koji nisu proizvođači
propisan način prikupljanja financijskih doprinosa članova s ciljem financiranja organizacije
definirana računovodstvena i proračunska pravila potrebna za upravljanje organizacijom

8. PODACI O ZAPOSLENIMA
ime i prezime vrsta radnog odnosa (neodređeno, određeno, ugovor o djelu) radno mjesto

9. PODACI O IMOVINI ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA
vrsta objekta/
prijevoznog sredstva/uredske opreme
oblik vlasništva (u vlasništvu OP-a/člana/ugovorena usluga i dr.) godina izgradnje/
proizvodnje/kupnje

10. UNUTARNJE FUNKCIONIRANJE
Odgovori na sljedeća pitanja dati će obrazloženja kako organizacija proizvođača ispunjava zahtjeve iz članka 17. Uredbe (EU) br.1379/2013. Ukoliko je odgovor sadržan u statutu ili pravilima o unutarnjem funkcioniranju, molimo staviti referencu kako bi se isto potvrdilo.

10.1.     Kako će organizacija proizvođača osigurati da se njeni članovi pridržavaju unutarnjih pravila u smislu iskorištavanja, proizvodnje i trženja proizvoda ribarstva i akvakulture?

10.2.     Kako je osigurana nediskriminacija između članova, osobito na osnovi nacionalnosti ili mjesta osnivanja?

10.3.     Kako će organizacija ubirati financijski doprinos od svojih članova s ciljem financiranja organizacije?

10.4.     Prikažite demokratsku strukturu organizacije koja osigurava da članovi mogu kontrolirati rad organizacije i njene odluke.

10.5.     Koje su kazne propisane za nepridržavanje unutarnjih pravila, posebno u slučaju neplaćanja financijskih doprinosa?

10.6.     Koja su pravila propisana za primanje novih članova ili oduzimanje članstva?

10.7.     Definirajte računovodstvena i proračunska pravila za upravljanje organizacijom.

11. MJERE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA
Odgovori na sljedeća pitanja dati će obrazloženja kako će organizacija proizvođača provoditi jednu ili više mjera, dajući pokazatelje koji će potvrditi provedbu mjera i ispunjenje ciljeva te vremenski okvir za provedbu.

Organizacije u ribarstvu

Cilj 1. Opišite kako će OP provoditi mjere za promicanje održivih ribolovnih aktivnosti svojih članova

Cilj 2. Opišite kako će OP provoditi mjere za izbjegavanje ili smanjivanje neželjenog ulova u slučaju ribolova i.

Cilj 3. Opišite kako će OP doprinijeti sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošača u slučaju ribolova ili nastojanju da s eosigura da se proizvodi ribljeg podrijetla koji se koriste za ishranu u avakulturi potječu iz ribarstva kojim se upralja na održiv način.

Cilj 4. Opišite kako će OP doprinijeti uklanjanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribarstva.

Organizacije u akvakulturi

Cilj 1. Opišite kako će OP provoditi mjere za promicanje održivih aktivnosti akvakulture njihovih članova.

Cilj 2. Opišite kako će OP osiguravati da se aktivnosti članova sukladne nacionalnim strateškim planovima o akvakulturi.

Cilj 3. Opišite kako će OP doprinijeti nastojanju da se osigura da se proizvodi ribljeg podrijetla koji se koriste za ishranu u akvakulturi potječu iz ribarstva kojim se upravlja na održiv način.

Zajednički ciljevi

Cilj 5. Opišite kako će OP poboljšati uvjete za stavljanje na tržište proizvoda njihovih članova.

Cilj 6. Opišite kako će OP provoditi mjere za poboljšanje gospodarske dobiti, ako je primjenjivo.

Cilj 7. Opišite kako će OP doprinijeti stabiliziranju tržišta, ako je primjenjivo.

Cilj 8. Opišite kako će OP doprinijeti opskrbi hranom i promicanju visoke kvalitete hrane i standarda zaštite, istovremeno doprinoseći zapošljavanju u obalnim i ruralnim područjima.

Cilj 9. Opišite kako će OP smanjiti utjecaj ribolova na okoliš, uključujući mjere poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata.

12. PRAVILA TRŽIŠNOG NATJECANJA I IZUZEĆA
12.1.     Ukoliko je primjenjiv članak 40. Uredbe (EU) broj 1379/2013, molimo dostavite dokaze koji potvrđuju da su pravila OP, odluke i uspostavljene procedure u skladu s pravilima tržišnog natjecanja kako je definirano poglavljem V. navedene Uredbe.

12.2.     Ukoliko je primjenjiv članak 41. Uredbe (EU) broj 1379/2013 (izuzeća od primjene pravila tržišnog natjecanja), molimo dostavite dokaze koji potvrđuju da su svi ugovori, odluke i praksa OP u skladu sa sljedećim uvjetima:

a) potrebne su za ostvarenje ciljeva određenih u članku 39. UFEU-a;

b) ne podrazumijevaju obvezu naplaćivanja jednakih cijena;

c) ne vode do bilo kakve podjele tržišta unutar Unije;

d) ne isključuju tržišno natjecanje; i

e) ne isključuju tržišno natjecanje za značajan dio dotičnih proizvoda;

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Izjava odgovorne osobe organizacije uz Zahtjev za priznavanje

Ja _________________________ svojim potpisom jamčim, da:

(ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje)

•     smo upoznati s postupkom priznavanja i rada organizacije proizvođača/međustrukovne organizacije/udruženja organizacija proizvođača u skladu sa zakonodavstvom,

•     su svi podaci u Zahtjevu i prilozima istiniti i točni,

•     ćemo obavijestiti Ministarstvo u pisanom obliku o svim promjenama u roku od 30 radnih dana od datuma nastupanja istih, posebno o promjenama u minimalnim uvjetima za priznavanje,

•     da nad našom imovinom nema zaduženja,

•     ćemo članovima pružati adekvatnu stručnu i tehničku pomoć u ostvarivanju ciljeva

•     ćemo u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima i davati podatke koji će se tražiti u procesu priznavanja i tokom kasnijeg praćenja rada,

•     će organizacija proizvođača/ međustrukovna organizacija/ udruženje organizacija proizvođača i svi članovi dopustiti obavljanje nadzora i kontrola (dokumentacije, evidencija, opreme i objekata),

•     će organizacija proizvođača/ međustrukovna organizacija/ udruženje organizacija proizvođača dostavljati Ministarstvu godišnji izvještaj o radu s računovodstvenim podacima i podacima o članstvu,

•     pristajemo na objavu podataka o priznavanju organizaciji proizvođača, i to o području priznavanja, vrsti ili skupini vrsta za koju smo priznati te datumu priznavanja na službenim stranicama Ministarstva.

____________

(mjesto i datum)

__________________________

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

PRILOG II.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

PLAN PROIZVODNJE I TRŽENJA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA

U RIBARSTVU I AKVAKULTURI

(sukladno članku 28. Uredbe (EU) br. 1379/2013)

Datum izrade Plana: ________________

Vremensko razdoblje na koje se Plan odnosi: ________________

1. OPĆENITE INFORMACIJE
a. Naziv organizacije proizvođača

b. Vrsta organizacije proizvođača

(u ribarstvu/u akvakulturi)

c. Identifikacijski broj

(nacionalna identifikacijska oznaka)

d. Sjedište

(upisati adresu i mjesto)

e. Kontakt

(tel/mob/e-mail)

f. Područje nadležnosti

(upisati područje nadležnosti i odgovarajuću NUTS jedinicu)

g. Broj članova

(broj proizvođača službeno registriranih u organizaciji od 1. siječnja godine u kojoj se Plan donosi ili od datuma priznavanja ako je kasniji)

h. Broj plovila

(upisati N/P ako nije primjenjivo)

Lista članova od 1. siječnja godine u kojoj se Plan donosi ili od datuma priznavanja ako je kasniji:

2. INFORMACIJE O ČLANOVIMA (POTPISANA IZJAVA)

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat s pravilima za djelovanje organizacije proizvođača te da dobrovoljno pristajem biti član organizacije proizvođača ________________________________________

(upisati naziv organizacije prozvođača)

R. br.

Naziv člana

(upisati puni naziv obrta ili tvrtke)

CFR broj plovila/broj dozvole za uzgajališta OIB broj člana Potpis odgovorne osobe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
….

3. INFORMACIJE O PRIHODIMA I PROIZVODNJI
a.     Ukupni prihod za posljednje tri godine (HRK)

b. Prosječni godišnji prihod (HRK) za trogodišnji period po vrstama

(dodati retke ako je potrebno)

Vrsta Prosječni godišnji prihod za trogodišnji period

c. Količina ulova/izlova po vrstama

(dodati retke ako je potrebno)

Godina: Godina: Godina:
Vrsta Količina (kg) Vrijednost (HRK) Količina (kg) Vrijednost (HRK) Količina (kg) Vrijednost (HRK)

4. STRATEGIJA I VIZIJA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA
Opišite koji su glavni ciljevi strategije organizacije proizvođača u smislu razvoja i usklađivanja proizvodnje sa zahtjevima tržišta. Nabrojite ciljeve i ukratko opišite kako se odražavaju na razvoj proizvodnje u skladu sa zahtjevima tržišta. (Ciljevi su navedeni u člancima 7., 10. i 12. Uredbe (EU) br. 1379/2013)

5. PLAN PROIZVODNJE
5.1.     Opišite koje su planirane proizvodne aktivnosti te kako će se koordinirati aktivnosti s ostalim proizvođačima, način upravljanja pravima ribolova i pristup među članovima OP i provedba i upravljanje obvezom iskrcavanja ukupnog ulova. OP u akvakulturi će opisati razvoj održivih praksi akvakulture.

5.2.     Indikativni raspored stavljanja na tržište kroz godinu (uzimajući u obzir naprijed navedeno)
vrsta/mjesec 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
npr. srdela
inćun
list
….

6. TRŽIŠNA STRATEGIJA
Opišite tržišnu strategiju OP-a, način osiguravanja prikladne opskrbe u odnosu na zahtjeve tržišta u smislu kvalitete, količine i prezentacije, utvrđivanje novih prodajnih mjesta i ostalih komercijalnih mogućnosti te način ostvarivanja dijaloga i koordinacije s ostalim subjektima u lancu opskrbe.

7. MJERE ZA POSTIZANJE CILJEVA
Za svaki odabrani cilj, ovisno o vrti organizacije (ribolov ili akvakultura) opišite kako će OP implementirati jednu ili više prikladnih mjera, te naznačite pokazatelje koji će potvrditi provedbu mjera i ispunjenje ciljeva kao i vremenski okvir za provedbu. (Koristiti Preporuku Komisije od 3. ožujka 2014. (2014/117/EU).
7.1. Cilj 1. Promicanje održivih ribolovnih aktivnosti ili akvakulturnih aktivnosti (Opišite kako će OP provoditi mjere koje promiču održive ribolovne aktivnost ili održive aktivnosti u akvakulturi svojih članova; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)

7.2. Cilj 2. Izbjegavanje ili smanjivanje neželjenog ulova (OP u ribarstvu – Opišite kako će OP provoditi mjere koje doprinose izbjegavanju ili smanjivanju neželjenog ulova; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)

Osiguravanje da su aktivnosti članova sukladne nacionalnim strateškim planovima (OP u avakulturi – Opišite kako će organizacije sudjelovati u razvoju NSP-a, razvoj programa certificiranja o održivosti hrane za životinje)

7.3. Cilj 3. Doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošača (Opišite kako će OP provoditi mjere koje doprinose sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošača; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)

Osiguravanje da proizvodi ribljeg podrijetla koji se upotrebljavaju za ishranu u akvakulturi potječu iz ribarstva kojim se upravlja na održiv način (OP u akvakulturi)

7.4. Cilj 4. Uklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (Opišite kako je OP provodila mjere koje doprinose uklanjanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)
7.5. Cilj 5. Poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda njihovih članova (Ako je primjenjivo, opišite kako će OP provoditi mjere koje doprinose poboljšanju uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda njihovih članova; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)
7.6. Cilj 6. Poboljšanje gospodarske dobiti (Ako je primjenjivo, opišite kako će OP provoditi mjere koje doprinose poboljšanju gospodarske dobiti; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)
7.7. Cilj 7. Stabiliziranje tržišta (Ako je primjenjivo, opišite kako će OP provoditi mjere koje doprinose poboljšanju stabiliziranja tržišta; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)
7.8. Cilj 8. Doprinošenje opskrbi hranom i promicanju visoke kvalitete hrane i standarda zaštite, istovremeno doprinoseći zapošljavanju u obalnim i ruralnim područjima (Ako je primjenjivo, opišite kako će OP provoditi mjere koje opskrbi hranom i promicanju visoke kvalitete hrane i standarda zaštite, istovremeno doprinoseći zapošljavanju u obalnim i ruralnim područjima; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)
7.9. Cilj 9. Smanjivanje utjecaja ribolova na okoliš, uključujući mjere poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata (Ako je primjenjivo, opišite kako će OP provoditi mjere koje doprinose smanjivanju utjecaja ribolova na okoliš, uključujući mjere poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)

8. MJERE ZA PRILAGOĐAVANJE OPSKRBE ODREĐENIM
VRSTAMA
Opišite koji proizvodi ribarstva predstavljaju problem na tržištu u određenim razdobljima godine, te opišite kako plan proizvodnje i tržišna strategija doprinose uklanjanju poteškoća te koje se strategije i alati razvijaju ili provode da se otklone takve poteškoće (članak 28. stavak 2. točka d. Uredbe (EU) br. 1379/2013)

9. KAZNE I MJERE KONTROLE
Opišite kako će OP provoditi mjere koje će osigurati da se članovi pridržavaju pravila koje je OP usvojila i koje kazne će se primjenjivati prema članovima koji se ne pridržavaju tih pravila (kazne predviđene člankom 28. stavak 2. točka e. i mjere predviđene člankom 8. stavkom 1. točkom d. Uredbe (EU) br. 1379/2013)

10. PROVEDBA PLANA I IZDACI – CILJEVI, MJERE, TROŠKOVI I POKAZATELJI
OP će prikazati plan provedbe s prikazom financijskog plana za sve mjere koje će provoditi, uključujući mjere za prilagođavanje opskrbe određenim vrstama i za kazne i mjere kontrole

Ciljevi Mjere Vremenski okvir Troškovi Izvori financiranja Pokazatelji rezultata
npr. cilj 1. promicanje održivih ribolovnih aktivnosti zajedničko upravljanje pravima ribolova i pristupom među članovima organizacije proizvođača, na temelju pravila upravljanja koja su na snazi za različite stokove, vrste ribolova i ribolovna područja svibanj lipanj 2018. EMFF, vlastita sredstva poboljšana kvaliteta iskrcaja/ % povećanje cijene
provođenje studija utjecaja radi primjene novih mjera upravljanja rujan 2018. smanjanje iskrcaja neželjenog ulova u %
npr. cilj 3. doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošača poboljšanje tehnika sljedivosti prosinac 2018.
npr. cilj 7. stabiliziranje tržišta poboljšanje znanja članova organizacije proizvođača o glavnim gospodarskim pokretačima uzduž opskrbnog lanca veljača 2019.
….. …..

11. OPERATIVNI TROŠKOVI ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA
Mjere Troškovi rada Troškovi usluga Troškovi nabave Ukupni godišnji troškovi
zajedničko upravljanje pravima ribolova i pristupom među članovima organizacije proizvođača, na temelju pravila upravljanja koja su na snazi za različite stokove, vrste ribolova i ribolovna područja
provođenje studija utjecaja radi primjene novih mjera upravljanja

PRILOG III.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROIZVODNJE
I TRŽENJA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU
I AKVAKULTURI

(sukladno članku 28. Uredbe (EU) br. 1379/2013)

Datum podnošenje izvješća: ________________

Vremensko razdoblje na koje se izvješće odnosi: _____________

1. OPĆENITE INFORMACIJE
a. Naziv organizacije proizvođača

b. Vrsta organizacije proizvođača

(u ribarstvu/u akvakulturi)

c. Identifikacijski broj

(nacionalna identifikacijska oznaka)

d. Sjedište

(upisati adresu, grad)

e. Kontakt

(tel/mob/e-mail)

f. Broj članova

(broj proizvođača službeno registriranih u organizaciji od 1. siječnja godine za koju se izvješće podnosi)

g. Broj plovila

(upisati N/P ako nije primjenjivo)

2. INFORMACIJE O PROSJEČNOM GODIŠNJEM PRIHODU PO VRSTAMA

a. Prosječni godišnji prihod (HRK) po vrstama

(dodati retke ako je potrebno)

Vrsta Prosječni godišnji prihod za prethodni trogodišnji period

b. Količina ulova/izlova po vrstama za prethodnu godinu

(dodati retke ako je potrebno)

Vrsta Količina (kg) Vrijednost (HRK)

3. INFORMACIJE O PROVEDBI PLANA PROIZVODNJE I TRŽIŠNE STRATEGIJE

3.1. Opišite ukratko glavne aktivnosti proizvodnje OP za prethodnu godinu, koje se temelje na aktivnostima planiranima u Planu proizvodnje i trženja.

Upišite razloge promjene broja članova ako ih je bilo i kako su utjecali na realizaciju plana.

3.2. Prikažite ostvareni ulov po vrstama i mjesecima.

vrsta/mjesec 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
npr. srdela
inćun
list
….

4. TRŽIŠNA STRATEGIJA
Opišite ukratko kako se provodila tržišna strategija OP-a u prethodnoj godini.

5. MJERE ZA POSTIZANJE CILJEVA
Za svaki cilj koji se ispunjavao u prethodnoj godini, ukratko opišite ostvareni napredak kroz mjere koje su se provodile te naznačite indikatore koji to potvrđuju.
5.1.     Cilj 1. Promicanje održivih ribolovnih aktivnosti ili akvakulturnih aktivnosti (Opišite kako će OP provoditi mjere koje promiču održive ribolovne aktivnost ili održive aktivnosti u akvakulturi svojih članova; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)

5.2.     Cilj 2. Izbjegavanje ili smanjivanje neželjenog ulova (OP u ribarstvu – Opišite kako je OP provodila mjere koje doprinose izbjegavanju ili smanjivanju neželjenog ulova)

Osiguravanje da su aktivnosti članova sukladne nacionalnim strateškim planovima (OP u avakulturi – Opišite kako će organizacije sudjelovati u razvoju NSP-a, razvoj programa certificiranja o održivosti hrane za životinje)

5.3.     Cilj 3. Doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošača (Opišite kako će OP provoditi mjere koje doprinose sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošača; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)

Osiguravanje da proizvodi ribljeg podrijetla koji se upotrebljavaju za ishranu u akvakulturi potječu iz ribarstva kojim se upravlja na održiv način (OP u akvakulturi)

5.4.     Cilj 4. Uklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (Opišite kako je OP provodila mjere koje doprinose uklanjanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova)
5.5.     Cilj 5. Poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda njihovih članova (Ako je primjenjivo, opišite kako je OP provodila mjere koje doprinose poboljšanju uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda njihovih članova)
5.6.     Cilj 6. Poboljšanje gospodarske dobiti (Ako je primjenjivo, opišite kako je OP provodila mjere koje doprinose poboljšanju gospodarske dobiti)
5.7.     Cilj 7. Stabiliziranje tržišta (Ako je primjenjivo, opišite kako je OP provodila mjere koje doprinose poboljšanju stabiliziranja tržišta)
5.8.     Cilj 8. Doprinošenje opskrbi hranom i promicanju visoke kvalitete hrane i standarda zaštite, istovremeno doprinoseći zapošljavanju u obalnim i ruralnim područjima (Ako je primjenjivo, opišite kako je OP provoditla mjere koje opskrbi hranom i promicanju visoke kvalitete hrane i standarda zaštite, istovremeno doprinoseći zapošljavanju u obalnim i ruralnim područjim)
5.9.     Cilj 9. Smanjivanje utjecaja ribolova na okoliš, uključujući mjere poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata (Ako je primjenjivo, opišite kako je OP provodila mjere koje doprinose smanjivanju utjecaja ribolova na okoliš, uključujući mjere poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata)

6. MJERE ZA PRILAGOĐAVANJE OPSKRBE ODREĐENIM
VRSTAMA
Ako je primjenjivo, za prethodnu godinu opišite kako je OP provodila za prilagođavanje opskrbe određenim vrstama.

7. KAZNE I MJERE KONTROLE

Opišite kako je OP provodila mjere kojima je osigurala da se članovi pridržavaju pravila koje je OP usvojila i koje kazne je primjenjivala prema članovima koji se ne pridržavaju tih pravila (kazne predviđene člankom 28. stavak 2. točka e. i mjere predviđene člankom 8. stavkom 1. točkom d. Uredbe (EU) br. 1379/2013).

Prikažite koje su kazne izrečene i primijenjene prema članovima u prethodnoj godini.

8. PROVEDBA PLANA I IZDACI
Prikažite sažetak napretka u provedbi plana s prikazom financijskog plana za sve mjere koje su implementirane, uključujući mjere za prilagođavanje opskrbe određenim vrstama i za kazne i mjere kontrole

Ciljevi Mjere Vremenski okvir Troškovi Izvori financiranja Pokazatelji rezultata (DA/NE – razlog)
npr. cilj 1. promicanje održivih ribolovnih aktivnosti zajedničko upravljanje pravima ribolova i pristupom među članovima organizacije proizvođača, na temelju pravila upravljanja koja su na snazi za različite stokove, vrste ribolova i ribolovna područja svibanj lipanj 2018. EMFF, vlastita sredstva
provođenje studija utjecaja radi primjene novih mjera upravljanja rujan 2018.
npr. cilj 3. doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošača poboljšanje tehnika sljedivosti prosinac 2018.
npr. cilj 7. stabiliziranje tržišta poboljšanje znanja članova organizacije proizvođača o glavnim gospodarskim pokretačima uzduž opskrbnog lanca veljača 2019.
….. …..

9. OPERATIVNI TROŠKOVI ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA
Mjere Troškovi rada Troškovi usluga Troškovi nabave Ukupni godišnji troškovi
zajedničko upravljanje pravima ribolova i pristupom među članovima organizacije proizvođača, na temelju pravila upravljanja koja su na snazi za različite stokove, vrste ribolova i ribolovna područja
provođenje studija utjecaja radi primjene novih mjera upravljanja

PRILOG IV.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
POPIS VRSTA ILI SKUPINA VRSTA ZA PRIZNAVANJE
ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA
1. Popis vrsta za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu

1. hobotnica

2. inćun

3. jakovljeva kapica

4. jastog

5. kamenica

6. kokoti

7. komarča

8. kozice

9. lignja

10. lignjun

11. listovi – švoje

12. muzgavac

13. oslić

14. pišmolj

15. plavica

16. plavoperajna tuna

17. raže

18. sipa

19. srdela

20. škamp

21. trlja blatarica

22. zubatac

2.     Popis skupina vrsta za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu

1. bijela riba

2. glavonošci

3. mala plava riba

4. velika plava riba

5. hrskavična riba

6. rakovi

7. školjkaši

3. Popis vrsta za priznavanje organizacija proizvođača u akvakulturi

1. komarča

2. lubin

3. plavoperajna tuna

4. dagnja

5. kamenica

6. kalifornijska pastrva

7. šaran

4. Popis skupina vrsta za priznavanje organizacija proizvođača u akvakulturi

1. bijela riba – komarča, lubin, hama i pic

2. školjkaši (dagnja i/ili kamenica)

3. hladnovodne – kalifornijska pastrva i potočna pastrva

4.     toplovodne vrste – šaran, bijeli amur, sivi glavaš, bijeli glavaš, som, smuđ, štuka i linjak

 

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_112_2177.html

Back to top button