Novosti

Hrvatska turistička zajednica raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2019.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:

  • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske
  • obogaćivanju turističke ponude
  • razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu
  • stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te
  • tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista u pojedinu destinaciju u Hrvatskoj.

Namjena potpore se odnosi samo na paket aranžmane ili ture koji se odvijaju na području Hrvatske i koji zadovoljavaju sljedeće uvjete: – ponuda grupe proizvoda – kultura, cikloturizam i aktivni odmor, gastro i eno, zdravstveni turizam – izrada detaljnog sinopsisa središnje priče za svaki paket aranžman/turu.

Mogući prijavitelji: pravne i fizičke osobe registrirane kao turistička agencija. Korisnik sredstava mora imati web stranicu na najmanje jednom stranom jeziku
Raspoloživa sredstva: 2.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 50.000,00 HRK do 100.000,00 HRK po svakom programu.
Ukoliko jedan Podnositelj prijavi više programa (maksimalno 5), maksimalni iznos potpore po korisniku može iznositi do 250.000,00 HRK
Intezitet potpore:  do 100% prihvatljivih troškova.
Prihvatljivi troškovi:   : izrada središnje priče, troškovi najma i/ili nabave opreme, istraživanje tržišta, izrada baze podataka, izrada promotivnih materijala, izrada internet stranice, elektroničkog kataloga i e-mailinga, offline i online oglašavanje, organizacija studijskih putovanja, sudjelovanje na tematskim B2B radionicama, nastupi na specijaliziranim turističkim sajmovima. Prihvatljivi troškovi moraju biti direktno vezani za namjenu predviđenu pojedinim projektom.
Rok za prijavu: 11.02.2019.

Dodatne informacije isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

  • elektronskom obliku na online aplikaciji putem linka potpore.htz.hr
  • i u tiskanom obliku – potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.
Preuzeto: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2019/potpore-programima-dmk
Back to top button