Novosti

PRAVILNIK O POVLASTICAMA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POVLASTICAMA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– koje se povlastice za gospodarski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: povlastice) smatraju povlasticama u državnom vlasništvu (u daljnjem tekstu: državne povlastice),

– kriteriji i način provedbe Javnog natječaja za dodjelu državnih povlastica,

– postupak dodjele državne povlastice,

– sadržaj i način vođenja Registra povlastica za ribolov u državnom vlasništvu.

Državne povlastice

Članak 2.

Državnim povlasticama smatraju se:

– povlastice koje su prestale važiti 1. lipnja 2013. godine, a za koje nije predan zahtjev za izdavanjem nove povlastice do 30. lipnja 2012. godine,

– povlastice koje su ukinute po službenoj dužnosti sukladno važećim zakonskim propisima nakon 1. lipnja 2013. godine,

– povlastice koje su ukinute na zahtjev vlasnika plovila, a za koje vlasnik nije podnio zahtjev za prijenos na drugo plovilo,

– povlastice koje su ukinute na zahtjev vlasnika plovila, a nisu predmet prijenosa na drugog vlasnika,

– povlastice koje su ukinute na zahtjev vlasnika plovila za koje vlasnik nije podnio zahtjev za prelazak iz gospodarskog ribolova u mali obalni ribolov,

– povlastice koje su ukinute na zahtjev vlasnika plovila, a nisu predmet ukidanja u sklopu mjera za sufinanciranu trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti ukidanje povlastica od strane državnih tijela.

Provedba Javnog natječaja za dodjelu državnih povlastica

Članak 3.

(1) Ministar objavljuje Javni natječaj za dodjelu državnih povlastica.

(2) U Javnom natječaju iz stavka 1. ovoga članka navodi se koje se državne povlastice oglašavaju na dodjelu te za svaku pojedinu povlasticu koja se prava mogu ostvariti dodjelom povlastice, i to:

– ribolovni alat(i),

– ribolovna(e) zona(e),

– maksimalni kapacitet plovila (u kW i GT) na koje se povlastica može izdati.

(3) Rezultati Javnog natječaja objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva https://ribarstvo.mps.hr/.

(4) Na Javni Natječaj se mogu prijaviti samo vlasnici plovila upisanih u Registar brodova ili Upisnik brodica.

Kriteriji za dodjelu državnih povlastica putem Javnog natječaja

Članak 4.

(1) Ministarstvo jednu ili više državnih povlastica može putem Javnog natječaja dodijeliti vlasnicima plovila koja su izgrađena, kupljena ili nabavljena kroz programe sufinanciranja od strane ministarstva i/ili HBOR-a.

(2) Ukoliko se na Javnom natječaju više podnositelja prijavi za istu državnu povlasticu, pri odabiru se primjenjuju dodatni kriteriji, kako slijedi:

– ukoliko je podnositelj prijave već registriran kao ovlaštenik povlastice i ako je s tom povlasticom obavljao djelatnost gospodarskog ribolova na moru u razdoblju od zadnje tri godine i ima minimalno 30 ribolovnih dana godišnje, dodjeljuje mu se 15 bodova,

– ukoliko podnositelj prijave ima prebivalište/sjedište na području priobalnih gradova ili općina Republike Hrvatske dulje od 5 godina, za svaku punu godinu trajanja prebivališta – dodjeljuje mu se 2 boda.

Postupak dodjele državne povlastice

Članak 5.

(1) Nakon objave rezultata Javnog natječaja iz članka 4. ovog Pravilnika Ministarstvo će pisanim putem obavijestiti odabranu osobu o udovoljavanju uvjetima i kriterijima Javnog Natječaja te dodjeli povlastice nakon čega je isti u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti dužan podnijeti Zahtjev za izdavanjem povlastice u područnoj jedinici/ispostavi Ministarstva prema mjestu sjedišta/prebivališta uz prilaganje dokumentacije propisane za izdavanje povlastice u skladu s odredbama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica.

(2) Dodjela jedne ili više državnih povlastica izvršit će se njihovim brisanjem iz Registra povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i izdavanjem povlastice osobi iz stavka 1. ovog članka s pravima na iste ribolovne alate i ribolovne zone iz državnih povlastica te na plovilo koje je osoba prijavila na Javnom natječaju.

(3) Dodjela povlastice iz stavka 2. ovoga članka na plovilo na koje se traži prijenos prava može se izvršiti isključivo ako je to plovilo iste ili manje veličine u GT i iste ili manje snage porivnog stroja u kW upisane u državnu povlasticu, odnosno ako se radi o dodjeli više državnih povlastica na jedno plovilo, veličina plovila u GT i snaga njegovog porivnog stroja u kW ne smije biti veća od zbroja GT i kW upisanih u državnim povlasticama koje se brišu.

(4) Nakon izdavanja povlastice vlasniku plovila, povlastica u cijelosti ili pojedina prava iz povlastice ne smiju se dalje prenositi drugim vlasnicima ili na drugo plovilo osim u slučaju nasljeđivanja plovila s povlasticom u cijelosti ili darovanja plovila s povlasticom u cijelosti bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima.

Registar povlastica za ribolov u
državnom vlasništvu

Članak 6.

(1) Registar povlastica za ribolov u državnom vlasništvu vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom Registar povlastica za ribolov u državnom vlasništvu.

(2) U Registar povlastica za ribolov u državnom vlasništvu upisuju se sljedeći podaci:

1. serijski broj povlastice u državnom vlasništvu, tijelo koje je izdalo povlasticu, klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj akta kojim je izdana, mjesto i datum izdavanja, klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj akta kojim je ukinuta, mjesto i datum ukidanja,

2. podaci o plovilu na koje je izdana povlastica koja je prešla u državno vlasništvo,

3. vrste ribolovnih alata i ribolovne zone po alatima koji su upisani u povlasticu,

4. obrazloženje ukidanja povlastice koja je prešla u državno vlasništvo,

5. klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj akta o dodijeli državnih povlastica za državne povlastice koje su brisane iz Registra povlastica za ribolov u državnom vlasništvu,

6. obrazloženje brisanja povlastice iz Registra povlastica u državnom vlasništvu, datum brisanja.

Prijelazne odredbe

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu (»Narodne novine«, broj 116/14).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/35

Urbroj: 525-13/1766-19-1

Zagreb, 25. ožujka 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_34_717.html

Back to top button