Novosti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. »Osiguranje akvakulturnih stokova«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17 i 111/18), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.13. »OSIGURANJE AKVAKULTURNIH STOKOVA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. »Osiguranje akvakulturnih stokova« (»Narodne novine«, broj 120/16) u članku 7. stavku 1. riječi: »1. srpnja« zamjenjuju se riječima: »1. kolovoza«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/16-01/2544

Urbroj: 525-13/1081-19-3

Zagreb, 21. lipnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_67_1354.html

Back to top button