Novosti

Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 130/2017 i 25/2019), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i minimalni uvjeti plovnih objekata nautičkog turizma (dalje u tekstu: plovni objekti).

Članak 2.

(1) Plovni objekti nautičkog turizma jesu brod, brodica ili jahta, uređeni i opremljeni za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu.

(2) Plovni objekti moraju stalno ispunjavati sve uvjete za pojedinu vrstu sukladno ovom Pravilniku, ako nije drugačije propisano.

2. VRSTE PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 3.

(1) Plovni objekti nautičkog turizma razvrstavaju se, prema vrsti usluga, u sljedeće vrste:

1. Plovni objekti za izlete,

2. Plovni objekti za krstarenje,

3. Ribarsko plovilo.

(2) Plovni objekti iz stavka 1. ovog članka, za razvrstavanje u pojedinu vrstu, moraju ispuniti sljedeće uvjete:

1. Plovni objekt za izlete;

– definiciju vrste (članak 4.),

– minimalne uvjete,

– minimalne uvjete za vrstu iz Priloga I.

2. Plovni objekt za krstarenje;

– definiciju vrste (članak 5.),

– minimalne uvjete,

– minimalne uvjete za vrstu iz Priloga II.

3. Ribarsko plovilo;

– definiciju vrste (članak 6.),

– minimalne uvjete,

– minimalne uvjete za vrstu iz Priloga III.

3. DEFINICIJE VRSTA

3.1. Plovni objekt za izlete

Članak 4.

(1) Plovni objekt za izlete namijenjen je za turističke usluge prijevoza turista na izletima u trajanju do 24 sata u kojem se ne pruža usluga smještaja.

(2) U Plovnom objektu za izlete mogu se pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

3.2. Plovni objekt za krstarenje

Članak 5.

(1) Plovni objekt za krstarenje namijenjen je za turističke usluge prijevoza turista na krstarenjima u trajanju preko 24 sata, a opremljen je za višednevni boravak turista.

(2) Na plovnom objektu za krstarenje mogu se pružati turističke usluge prijevoza turista na izletima u trajanju do 24 sata.

(3) U Plovnom objektu za krstarenje moraju se pružati usluge prehrane, pića, napitaka i smještaja.

3.3. Ribarsko plovilo

Članak 6.

(1) Ribarsko plovilo namijenjeno je za gospodarski ribolov uz prisustvo turista radi posebnog doživljaja te za sportski i rekreacijski ribolov, u trajanju do 24 sata.

(2) U ribarskom plovilu mogu se pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

4. MINIMALNI UVJETI

4.1. Opći minimalni uvjeti

Članak 7.

(1) Plovni objekti iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju ispunjavati uvjete utvrđene posebnim propisima, u pogledu upisa u odgovarajući upisnik.

(2) Uređenje, uređaji i oprema trebaju biti stalno u funkcionalnom stanju i bez oštećenja.

(3) Plovni objekt mora imati toplu i hladnu vodu za potrebe pripreme i usluživanje hrane, pića, napitaka i sanitarne potrebe.

4.2. Kapacitet plovnog objekta

Članak 8.

Ukupni kapacitet plovnog objekta utvrđuje se prema izvodu iz odgovarajućeg upisnika.

4.3. Sanitarni čvorovi za turiste

Članak 9.

(1) Plovni objekti, sukladno vrsti, moraju imati sanitarni čvor uz sadržaje za usluživanje hrane, pića, napitaka i ostale zajedničke sadržaje za turiste.

(2) Sanitarni čvor se sastoji od:

1. zahoda za žene koji ima zahodsku školjku i umivaonik,

2. zahoda za muškarce koji ima zahodsku školjku i umivaonik.

Članak 10.

(1) Plovni objekti, sukladno vrsti, moraju imati zajednički sanitarni čvor uz kabine za spavanje.

(2) Sanitarni čvor se sastoji od:

1. sanitarnog čvora za žene koji ima zahodsku školjku, umivaonik i tuš,

2. sanitarnog čvora za muškarce koji ima zahodsku školjku, umivaonik i tuš.

4.4. Sadržaji za usluživanje pića, napitaka i hrane

Članak 11.

(1) Ukoliko se pripremaju i uslužuju pića, napici i hrana, plovni objekt mora imati ugostiteljske sadržaje za pružanje tih usluga (točionik, prostorija ili prostor za usluživanje, prostorija za pripremu), sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(2) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovog članka moraju svojim kapacitetom odgovarati potrebama ponude te uobičajenom broju konzumenata u određeno vrijeme.

(3) Prostorija za pripremu funkcionalna je cjelina u kojoj se tehnološki proces pripreme hrane odvija unutar te funkcionalne cjeline odnosno na način da osoblje kod pripreme hrane ne prolazi prostorijama namijenjenim gostima.

5. NAČIN UTVRĐIVANJA I OZNAČAVANJA VRSTE

Članak 12.

(1) Za svaki plovni objekt vrsta se utvrđuje pojedinačno.

(2) Vrsta se utvrđuje na temelju propisanih uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika.

(3) Zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za vrstu plovnog objekta pravna ili fizička osoba podnosi nadležnom tijelu kada je objekt spreman za prijem turista.

(4) Uz zahtjev podnositelj prilaže podatke o tvrtki i registriranoj djelatnosti, odgovarajuće dokaze o plovnom objektu iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika te dokaz o pravu raspolaganja plovnim objektom.

Članak 13.

Postupak, po zahtjevu za razvrstavanje plovnog objekta, provodi povjerenstvo nadležnog ureda. Povjerenstvo ima najmanje dva člana od kojih je jedan voditelj postupka do donošenja rješenja. Članove povjerenstva imenuje čelnik ureda.

Članak 14.

Na plovnom objektu treba na vidljivom mjestu istaknuti naziv utvrđene vrste.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 69/2008, 83/2009 i 49/2015).

Članak 16.

(1) Na ispunjavanje uvjeta za vrstu i kategoriju plovnih objekata koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju rješenje sukladno Pravilniku o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 69/2008, 83/2009 i 49/2015), Pravilnika o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 11/1997, 105/1998, 38/1999, 56/2000 i 106/2000) i Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima (»Narodne novine«, broj 22/96, 137/1998 i 153/2002) u dijelu koji se odnosi na plovne objekte, nadalje će se primjenjivati odredbe tih Pravilnika.

(2) Na ispunjavanje uvjeta za vrste: »Plovni objekt za iznajmljivanje bez usluge smještaja (dnevni charter)« i »Plovni objekt za iznajmljivanje s uslugom smještaja (charter)«, koje na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju rješenje sukladno Pravilniku o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 69/2008, 83/2009 i 49/2015) i dalje će se primjenjivati odredbe istog Pravilnika.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/11

Urbroj: 529-06-02-02/1-19-7

Zagreb, 12. lipnja 2019.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.

PRILOG I.

MINIMALNI UVJETI ZA VRSTU PLOVNI OBJEKT ZA IZLETE

PRILOG II.

MINIMALNI UVJETI ZA VRSTU PLOVNI OBJEKT ZA KRSTARENJE

PRILOG III.

MINIMALNI UVJETI ZA VRSTU RIBARSKO PLOVILO

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_68_1369.html

Back to top button