Novosti

NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«.

Klasa: 324-01/17-01/902

Urbroj: 525-13/0747-19-11 od 19. XI. 2019.    (378)

Na temelju članka 9. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« (Narodne novine 3/18, 64/18, 38/19 i 106/19), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«.

1. PREDMET NATJEČAJA

(1) Predmet ovoga natječaja su ulaganja u ribarske luke i iskrcajna mjesta sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« (Narodne novine 3/18, 64/18, 38/19 i 106/19) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(2) Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva (https://euribarstvo.hr/).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su nadležne lučke uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ovlaštenici koncesije za upravljanje lučkim područjem koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

3. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 4. Pravilnika.

(2) Prihvatljivi troškovi iz podtočke 1. ove točke su troškovi nastali od 2. travnja 2018. godine izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu sa člankom 19. Pravilnika.

(3) Neprihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 5. Pravilnika.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 25.630.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 19.222.500,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 6.407.500,00 u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(2) Intenzitet javne potpore se utvrđuje u skladu s člankom 8. stavcima 2. i 3. Pravilnika te Prilogom I. natječaja.

(3) Najviši iznos potpore na temelju ovoga natječaja po jednoj ribarskoj luci iznosi 5.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, a po jednom iskrcajnom mjestu 500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

5. EKONOMSKA I FINANCIJSKA ODRŽIVOST TE OPRAVDANOST VISINE TROŠKOVA

(1) Za potrebe članka 7. stavaka 14. i 15. Pravilnika, korisnik je dužan je postupati sukladno Prilogu III. natječaja.

(2) Za potrebe članka 7. stavka 16. Pravilnika, korisnik je dužan postupati sukladno Prilogu IV. ovoga natječaja.

6. KRITERIJI ZA ODABIR

Način dodjele bodova temeljem kriterija za odabir iz Priloga I. Pravilnika definiran je u Prilogu II. ovoga natječaja.

7. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Zahtjev za potporu se podnosi po ribarskoj luci odnosno po iskrcajnom mjestu.

(2) Na temelju ovoga natječaja se može podnijeti jedan Zahtjev za potporu za istu ribarsku luku odnosno za isto iskrcajno mjesto.

(3) Korisnik podnosi zahtjev za potporu na obrascu zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana prilogom zahtjevu za potporu i njegov je sastavni dio.

(4) Obrazac zahtjeva za potporu i popis obavezne dokumentacije je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(5) Obrazac Zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obaveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa – ne otvarati«.

(6) Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga natječaja u Narodnim novinama, a traje do 1. travnja 2020. godine.

8. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca Zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/), u skladu sa člancima 16. i 17. Pravilnika.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac zahtjeva za isplatu obavezan priložiti svu dokumentaciju koja će biti propisana prilogom zahtjevu za isplatu i/ili u odluci o dodjeli sredstava.

(3) Obrazac zahtjeva za isplatu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, zajedno sa obaveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera ‘Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa’ – ne otvarati«.

(4) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu je 1. veljače 2022. godine.

PRILOG I.
INTENZITET JAVNE POTPORE

Osnovni intenzitet

Na temelju članka 95. stavka 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L149, 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014), intenzitet potpore iznosi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova u okviru operacije.

U slučaju kada je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, primjenjuju se odredbe članka 95. stavka 2. Uredbe (EU) br. 508/2014 i iznos javne potpore od 100% prihvatljivih troškova operacije.

Povećanje/smanjenje intenziteta

Iznimno, u slučaju kada je ispunjen jedan ili više kriterija iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 508/2014., za operaciju se može ostvariti povećanje/smanjenje intenziteta javne potpore za određeni broj postotnih bodova, kako slijedi:

Iznimno, u slučaju kada je ispunjen jedan ili više kriterija iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 508/2014., za operaciju se može ostvariti povećanje/smanjenje intenziteta javne potpore za određeni broj postotnih bodova, kako slijedi:

Kriterij Povećanje/smanjenje Broj postotnih bodova Intenzitet javne potpore (%)

Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

Objašnjenje: ribarska luka/iskrcajno mjesto je na navedenim otocima

Povećanje 35 85

Operaciju provodi ribarska zadruga

Objašnjenje: korisnik je zadruga priznata po posebnim propisima

Povećanje 10 60

Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija

Objašnjenje: korisnik je organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija priznata po posebnim propisima

Povećanje 25 75

Operaciju provodi poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća

Objašnjenje: korisnik je veliko poduzeće, tj. poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (SL L 124 od 20. svibnja 2003.)

Smanjenje 20 30

Primjena u slučaju više povećanja/smanjenja odnosno i povećanja i smanjenja

Na temelju Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 772/2014 od 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L209, 16. 7. 2014.), ako ista operacija udovoljava više kriterija iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 508/2014, isti se primjenjuju kako slijedi:

– ako je na istu operaciju primjenjivo više povećanja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće povećanje;

– ako je na istu operaciju primjenjivo više smanjenja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće smanjenje;

– ako je na operaciju primjenjivo jedno dodatno povećanje postotnih bodova ili više njih i istodobno jedno dodatno smanjenje postotnih bodova ili više njih, primjenjuje se samo najveće smanjenje.

PRILOG II.
PRIMJENA KRITERIJA ZA ODABIR OPERACIJA

Kriterij Bodovi
1. Vrsta ulaganja (najviše 10 bodova)
Bodovi se na temelju ovoga kriterija dodjeljuju prema tipu lokacije koja je predmet potpore. Korisnik može ostvariti bodove samo na temelju jednog podkriterija, a najviši broj bodova koji je moguće ostvariti je 10 bodova.
1.1. Ulaganja u postojeće ribarske luke 10
1.2. Ulaganja u postojeća iskrcajna mjesta 8
1.3. Ulaganja postojeće burze ribe i zakloništa 4
2. Tip operacije (najviše 10 bodova)
Bodovi se na temelju ovoga kriterija dodjeljuju prema tipu/tipovima ulaganja koje/a je/su predmet potpore. Korisnik može ostvariti bodove na temelju više podkriterija, a najviši broj bodova koji je moguće ostvariti je 10 bodova.
2.1. Ulaganja u povećanje kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcanih proizvoda 6
2.2. Ulaganja u poboljšanje zdravlja, sigurnosti i radnih uvjeta 4
2.3. Ulaganja vezana uz zaštitu okoliša i prirode i/ili energetsku učinkovitost i/ili zaštitu mora od onečišćenja 2
3. Broj plovila (najviše 6 bodova)

Bodovi se na temelju ovoga kriterija dodjeljuju prema broju plovila koja su vršila iskrcaj u ribarskoj luci/iskrcajnom mjestu u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva za potporu, a u skladu sa podacima koji se vode u evidencijama Uprave ribarstva. Kod izračuna broj plovila, u obzir se ne uzima broj iskrcaja koje je pojedino plovilo obavilo u navedenom razdoblju već se isto plovilo uzima u obzir samo jednom.

Korisnik može ostvariti bodove samo na temelju jednog podkriterija, a najviši broj bodova koji je moguće ostvariti je 6 bodova.

3.1. > 100 6
3.2. >70 ≤ 100 4
3.3. ≥50 ≤ 70 2
3.4. < 50 1
4. Količina iskrcaja (kg) (najviše 8 bodova)

Bodovi se na temelju ovoga kriterija dodjeljuju prema količini iskrcaja (u kilogramima) na području ribarske luke/iskrcajnog mjesta u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva za potporu, a u skladu s podacima koji se vode u evidencijama Uprave ribarstva.

Korisnik može ostvariti bodove samo na temelju jednog podkriterija, a najviši broj bodova koji je moguće ostvariti je 8 bodova

4.1. > 1.000.000 kg 8
4.2. >500.000 ≤ 1.000.000 kg 6
4.3. ≥100.000 ≤ 500.000 kg 4
4.4. < 100.000 kg 2
5. Karakter operacije (najviše 10 bodova)
Bodovi se na temelju ovoga kriterija dodjeljuju prema karakteru operacije, tj. ako operacija sadrži inovativne značajke na lokalnoj razini. Takvom operacijom se smatra operacija koja doprinosi povećanju energetske učinkovitosti, tj. koja obuhvaća ulaganje u uspostavu i korištenje obnovljivih izvora energije na području ribarske luke odnosno iskrcajnog mjesta. Najviši broj bodova koji je moguće ostvariti je 10 bodova
5.1. Operacija sadrži inovativne značajke, ako je primjenjivo, na lokalnoj razini – obuhvaća ulaganje u obnovljive izvore energije 10
6. Indeks razvijenosti JLS – prema lokaciji (najviše 4 boda)

Bodovi se na temelju ovoga kriterija dodjeljuju prema lokaciji ulaganja za koju se traži potpora, a u skladu s važećom odlukom Vlade Republike Hrvatske o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisnik može ostvariti bodove samo na temelju jednog podkriterija, a najviši broj bodova koji je moguće ostvariti je 4 boda.

1.1. JLS u I. i II. razvojnoj skupini 4
1.2. JLS u III. razvojnoj skupini 3
1.3. JLS u IV. razvojnoj skupini 2

PRILOG III.
PRAVILA I UPUTE ZA PROVEDBU NABAVE

1. Korisnici koji su obveznici javne nabave

1.1. Nabava procijenjene vrijednosti jednake ili iznad pragova za primjenu Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16)(u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi)

Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave i ako predmet nabave ima procijenjenu vrijednost jednaku ili veću od pragova iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koji su predmet potpore primijeniti odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Korisnik je prilikom podnošenja zahtjeva za potporu dužan provesti pripremne aktivnosti za provedbu postupka javne nabave na temelju kojih će Upravljačko tijelo izvršiti administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova. U tu svrhu, korisnik je dužan uz zahtjev za potporu dostaviti dokumentaciju koja je propisana prilogom zahtjevu za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Provjeru provedenog postupka javne nabave te konačno utvrđivanje prihvatljivih troškova u odnosu na provedeni postupak obavlja Upravljačko tijelo u okviru kontrole zahtjeva za isplatu te na temelju toga donosi odluku o isplati. U tu svrhu, korisnik je dužan uz Zahtjev za isplatu dokumentaciju koja će se propisati prilogom zahtjeva za isplatu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/) i/ili odlukom o dodjeli sredstava. Ako se utvrdi da postupak javne nabave nije proveden u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi, za troškove na koje se postupak odnosi provest će se odgovarajući financijski ispravak.

1.2. Nabava procijenjene vrijednosti ispod pragova za primjenu Zakona o javnoj nabavi

Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave i ako predmet nabave ima procijenjenu vrijednost ispod pragova iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koji su predmet potpore provesti postupak jednostavne nabave prema pravilima, uvjetima i postupcima utvrđenima općim aktom korisnika kao naručitelja, a koji se donosi u skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi.

Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave i ako predmet nabave ima procijenjenu vrijednost ispod pragova iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koji su predmet potpore provesti postupak jednostavne nabave prema pravilima, uvjetima i postupcima utvrđenima općim aktom korisnika kao naručitelja, a koji se donosi u skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi.

Korisnik je prilikom podnošenja zahtjeva za potporu dužan provesti pripremne aktivnosti za provedbu postupka jednostavne nabave na temelju kojih će Upravljačko tijelo izvršiti administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova. U tu svrhu, korisnik je dužan uz Zahtjev za potporu dostaviti dokumentaciju koja je propisana prilogom zahtjevu za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Provjeru provedenog postupka jednostavne nabave te konačno utvrđivanje prihvatljivih troškova u odnosu na provedeni postupak obavlja Upravljačko tijelo u okviru kontrole zahtjeva za isplatu te na temelju istog donosi Odluku o isplati. U tu svrhu, korisnik je dužan uz zahtjev za isplatu dokumentaciju koja će se propisati prilogom Zahtjeva za isplatu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/) i/ili Odlukom o dodjeli sredstava. Ako se utvrdi da postupak javne nabave nije proveden u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi, za troškove na koje se postupak odnosi provest će se odgovarajući financijski ispravak.

2. Korisnici koji nisu obveznici javne nabave

Korisnici koji nisu obveznici provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi te korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi u slučajevima kada predmet nabave ima procijenjenu vrijednost manju od pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi i za koje nije potrebno provoditi postupke javne nabave (jednostavna nabava), obvezni su provesti postupak na način opisan u nastavku te dostaviti dokumentaciju propisanu prilogom zahtjevu za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

POSTUPCI PRIKUPLJANJA PONUDA

U svrhu osiguranja opravdanosti visine troškova korisnik je obvezan prikupiti i odabrati ponude za prihvatljive troškove vodeći se načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti.

Prije podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je dužan prikupiti najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaki predmet nabave čija vrijednost je jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno u slučaju kada je trošak nastao prije podnošenja zahtjeva za potporu i/ili objave natječaja, korisnik je uz račun za taj trošak, dužan prikupiti dodatne dvije (2) sadržajno usporedive ponude.

Za svaki predmet nabave čija je vrijednost do 35.000,00 kuna (bez PDV-a) korisnik je dužan prikupiti jednu (1) ponudu ili dostaviti račun za trošak nastao prije podnošenja zahtjeva za potporu i/ili objave ovoga natječaja.

Kod određivanja vrijednosti predmeta nabave iznosi se zbrajaju kada ih realizira jedan ponuditelj, bez obzira na njihovu prirodu (oprema, rad ili usluge), u okviru jedne operacije.

U slučaju izravnog prikupljanja ponuda, ponude se prikupljaju putem Upita za ponudu koji korisnik šalje prema najmanje tri (3) ponuditelja ako na tržištu postoje tri potencijalna ponuditelja/proizvođača u opsegu obuhvaćenim upitom za ponudu. U slučaju nemogućnosti ispunjavanja uvjeta o kojima je riječ (npr. zbog specifičnosti tehnologije proizvodnje korištene od strane podnositelja zahtjeva), korisnik se obvezuje priložiti detaljno i dokumentirano obrazloženje i dokaze da je proveo istraživanje tržišta te da na tržištu ne postoje tri potencijalna ponuditelja/proizvođača.

Upit za ponudu treba sadržavati najmanje sljedeće elemente:

1. Naziv korisnika

2. Podatke o korisniku i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

3. Opis predmeta nabave (tehnička specifikacija/troškovnik). Predmet nabave mora se opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu/proizvođaču te ne smije favorizirati određeni model/tip opreme. Opis predmeta nabave sadržava tehničke specifikacije te se, ako je potrebno, nadopunjava nacrtima, projektnom dokumentacijom, crtežima, modelima, uzorcima i slično.

U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabave i slično).

Kod funkcionalnog opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabave u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu.

4. Način dostave ponuda

5. Rok dostave ponuda

6. Mjesto izvršenja.

Korisnik je između ponuda koje su pristigle kao odgovor na upit za ponude, obvezan izabrati ponudu s najnižom cijenom, a koja zadovoljava sve uvjete navedene u upitu za ponudu.

Iznimno korisnik ne mora odabrati ponudu s najnižom cijenom, ako za to postoje valjani razlozi o čemu će korisnik napisati obrazloženje u sažetku izbora najpovoljnije ponude. U slučaju da korisnik ne navede obrazloženje s razlozima odabira ponude koja nema najnižu cijenu ili u slučaju da razlozi navedeni u obrazloženju nisu opravdani, iznos prihvatljivog troška će se umanjiti sukladno iznosu ponude s najnižom cijenom.

Nakon što prikupi ponude korisnik je dužan napraviti sažetak izbora ponuda koji mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

b. popis ponuda, s nazivima ponuditelja i oznakom ponuda koje je zaprimio korisnik u odgovoru na Upit za ponude za svaki predmet nabave.

c. specifikaciju podataka iz pojedinih ponuda koje su dokaz ispunjenja uvjeta iz upita za ponudu. Kod ponuda za građevinske radove specifikaciju podataka je potrebno napraviti prema rekapitulaciji troškova.

d. informaciju o odabranoj ponudi zajedno s obrazloženjem izbora.

Kod procesa prikupljanja ponuda putem AGRONETA korisnik je obavezan koristiti Uputu za prikupljanje ponuda i provođenja postupka jednostavne nabave koja je dostupna na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) ili Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/). Korisnik je dužan osigurati prikupljanje najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaki predmet nabave čija vrijednost je jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

PRAVILA I OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je u obvezi prikupiti ponude poštujući principe zdravog financijskog upravljanja. Iznos potpore može se umanjiti ako se utvrdi da su cijene za robu, radove ili usluge u odabranim ponudama veće od prosječnih cijena istih ili sličnih roba, radova i usluga koje se mogu naći na tržištu.

Korisnik je dužan osigurati nepostojanje sukoba interesa u postupcima koje provodi, tj. korisnik ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan upravljačkim/vlasničkim odnosima niti ponuditelji smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za predmetno ulaganje. Korisnik je u obavezi za svaku nabavu dostaviti izjavu o nepostojanju sukoba interesa te Izjavu o nepostojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju u slučaju predmeta nabave čija je vrijednost jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (izvod iz sudskog registra, izvod iz obrtnog registra, popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjega klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ako se radi o ponuditelju iz inozemstva). Na zahtjev Agencije za plaćanja, korisnik je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest (6) mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

Ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezano uz dostavljenu dokumentaciju prikupljanja ponuda, Agencija za plaćanja može tijekom postupka administrativne kontrole korisniku izdati zahtjev za obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za O/I). Korisniku se zahtjevi za O/I dostavljaju elektroničkim putem na e-adresu navedenu u zahtjevu za potporu. Korisnik je u obvezi dostaviti dokumentaciju traženu putem zahtjeva za O/I putem elektroničke pošte, u roku od deset radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva za O/I od strane Agencije za plaćanja, na e-adresu Agencije za plaćanja navedenu na zahtjevu za O/I.

Za nepravovremene/nepotpune/neprihvatljive odgovore korisnika temeljem zahtjeva za O/I, Agencija za plaćanja zadržava pravo odbijanja troška što u konačnici može rezultirati odbijanjem zahtjeva za potporu.

Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da dostavljena dokumentacija nije vjerodostojna, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između korisnika i ponuditelja te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju, zadržava se pravo odbijanja troška što u konačnici može rezultirati odbijanjem zahtjeva za potporu.

Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) za strane dobavljače, odnosno u hrvatskim kunama (HRK) za domaće dobavljače, napisane na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i dokazi o vlasništvu (ako budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ponude za predmete nabave čija vrijednost je jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a) moraju biti važeće na dan podnošenja zahtjeva za potporu, osim odabrane ponude/plaćenog računa u slučaju kada je korisnik započeo s provedbom operacije prije podnošenja zahtjeva za potporu i/ili prije objave natječaja. U tom slučaju samo naknadno prikupljene dodatne dvije (2) ponude moraju biti važeće na dan podnošenja zahtjeva za potporu.

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u originalnom obliku koji u slučaju ponuda podrazumijeva tiskani ili elektronički oblik, a u slučaju računa tiskani oblik, ovisno o obliku u kojem ponuditelj/dobavljač u okviru svoga poslovanja navedeni dokument izdaje.

PRILOG IV.
PRAVILA I UPUTE ZA UTVRĐIVANJE EKONOMSKE I FINANCIJSKE ODRŽIVOSTI

U svrhu dokazivanja financijske i ekonomske održivosti ulaganja/korisnika, korisnik je obvezan izraditi poslovni plan te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju propisanu prilogom zahtjevu za potporu.

Poslovni plan treba biti izrađen u skladu s uputama i pojašnjenjima iz obrazaca koji se nalaze na mrežnim stranicama Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) u mapi pod nazivom »Poslovni plan za mjeru ‘Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa’«. Poslovni plan je potrebno u cijelosti popuniti sukladno pripadajućim uputama i priložiti zahtjevu za potporu. Zahtjevi za potporu kod kojih »Poslovni plan« prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu nije u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima, bit će odbijeni.

Ako će za izračun financijske i/ili ekonomske održivosti projekta biti potrebni dodatni podaci, korisnik će dobiti zahtjev za obrazloženje i/ili ispravak sa specifikacijom podataka koje treba dostaviti. Korisnik je dužan odgovoriti na Zahtjev za obrazloženje/ispravak poslovnog plana u roku od deset radnih dana. Zahtjevi za potporu za koje korisnik na zaprimljeni zahtjev za obrazloženje/ispravak ne dostavi tražene podatke u propisanom roku (ili ako ti podaci budu nepotpuni ili neodgovarajućeg sadržaja), bit će odbijeni.

Kriterij koji će se koristiti za procjenu financijske održivosti projekta je sljedeći:

a) likvidnost projekta – kumulativ financijskog tijeka mora biti pozitivan od prve do posljednje godine ekonomskog vijeka projekta.

Kriteriji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti projekta su sljedeći:

a) razdoblje povrata investicije ne duže od ekonomskog vijeka trajanja projekta bez ostatka vrijednosti projekta,

b) neto sadašnja vrijednost jednaka ili veća od 0 uz korištenje diskontne stope ne manje od kamatne stope kredita i ne manje od 5 posto,

c) interna stopa rentabilnosti veća od kamatne stope kredita te veća od 5 posto.

Kriterij koji će se koristiti za scenario financijske neodrživosti u slučaju neprovedbe ulaganja je slijedeći: Korisnik je u obvezi prikazati scenario pada prihoda i/ili porasta troškova iz obavljanja djelatnosti ribarske luke i/ili iskrcajnog mjesta, a koji je realno za očekivati u slijedećih 10 godina u slučaju neprovedbe ulaganja. Korisnik u svojem proračunu mora dokazati da neprovedbom ulaganja u barem jednoj od sljedećih 10 godina kumulativ financijskog toka postaje negativan.

Podaci navedeni u poslovnom planu podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate javne potpore, i to u razdoblju od pet godina nakon konačne isplate javne potpore.

Ministarstvo poljoprivrede

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8289789.html

Back to top button