Novosti

Objavljen Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete

U Narodnim novinama broj 64/2023 objavljen je Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete.

Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete je potpuno novi pravilnik kojim prestaju važiti:

  • Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama (Narodne novine, broj 42/2016.),
  • Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima (Narodne novine, br. 101/2002., 96/2005., 30/2007. i 131/2009.),
  • Pravilnik o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga) (Narodne novine, broj 37/2022.),
  • Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius) (Narodne novine, broj 3/2018.) i
  • Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2022. godini (Narodne novine, broj 60/2022.).

Glavna razlika je što se ovim pravilnikom objedinjuje nekoliko pravilnika te se njime propisuju minimalne referentne veličine za očuvanje određenih vrsta riba i drugih morskih organizama (članak 3.), način njihova mjerenja, lovostaji za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama kao i način utvrđivanja visine naknade štete i jedinični iznos po kilogramu riba i drugih morskih organizama temeljem kojih se utvrđuje visina naknade štete.

Od većih novosti, ističemo da je ovim pravilnikom jasno definirano da se pod štetom podrazumijeva šteta počinjena ribama i drugim morskim organizmima zadržavanjem na plovilu ili kod sebe, prekrcavanjem, iskrcavanjem, transportiranjem, skladištenjem, izlaganjem ili nuđenjem za prodaju ili prodajom vrsta ispod minimalnih referentnih veličina (iz članka 3. ovog Pravilnika) suprotno propisima iz područja morskog ribarstva, a u članku 3 se nalazi tablica s 46 vrsta morskih organizama. Za oko 30 vrsta minimalne referentne veličine su iste kao u Prilogu III Uredbe vijeća br. 1967/2006 (Mediteranska Uredba), ali u tablici se nalazi desetak dodatnih vrsta za koje u gospodarskom ribolovu do sada nije bilo propisane minimalne veličine. To su na primjer zubatac, palamida, gof, kavala, škrpina, kantar, rakovica, kamenica i hobotnica.

U članku 5. se nalaze objedinjena sva razdoblja lovostaja iz Pravilnika koji prestaju važiti te dodatno Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem.

U člancima 8. i 9. se nalaze koeficijenti s kojima se množe jedinični iznosi po kilogramu za pojedine vrste morskih organizama za izračun visine naknade štete koju inspektori i druge ovlaštene osobe za provođenje inspekcijskog nadzora utvrđuju i unose u zapisnik.

U odnosu na prijedlog ovog Pravilnika koji se nalazio na e-savjetovanju, nalazimo određene prilagodbe. Tako je u članku 11., stavku 2. navedeno da Odredbe o minimalnoj referentnoj veličini za očuvanje iz članka 3. tablice u stavku 1. ovog Pravilnika za vrste: zubatac (Dentex dentex), škrpina (Scorpaena scrofa), gof (Seriola dumerili), kantar (Spondyliosoma cantharus) i hobotnica (Octopus vulgaris), kao i odredbe stavka 4. istoga članka, stupaju na snagu 1. srpnja 2024. godine.

Osim toga, u tablici iz članka 3. je izbrisana vrsta Venerupis spp. (kućice) i njihova minimalna veličina od 25 mm. Minimalna veličina za škrpinu (Scorpaena scrofa) je s predloženih 29 cm smanjena na 25 cm, dok je za jegulju (Anguilla anguilla) povećana s 12 cm na 35 cm.

U članku 3. je dodan i stavak broj 4. u kojem sada piše:

“(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je zadržavanje na plovilu nakon sortiranja, iskrcaj, transport, skladištenje, izlaganje ili nuđenje za prodaju ili prodaja primjeraka manjih od minimalnih referentnih veličina za očuvanje za vrste kako slijedi:

a. zubatac (Dentex dentex): do 20 % mase zadržanog ulova zubaca smiju činiti primjerci manji od 30 cm, ali ne manji od 25 cm

b. škrpina (Scorpaena scrofa): do 20 % mase zadržanog ulova škrpine smiju činiti primjerci manji od 25 cm, ali ne manji od 20 cm

c. gof (Seriola dumerili): do 20 % mase zadržanog ulova gofa smiju činiti primjerci manji od 45 cm, ali ne manji od 25 cm

d. kantar (Spondyliosoma cantharus): do 20 % mase zadržanog ulova kantara smiju činiti primjerci manji od 18 cm, ali ne manji od 15 cm

e. hobotnica (Octopus vulgaris): do 20 % mase zadržanog ulova hobotnice smiju činiti primjerci manji od 1 kg, ali ne manji od 800 g.

Mjerenje veličina riba, školjkaša i rakova provodi se sukladno uputama i grafičkim prikazima iz priloga IV. Uredbe (EU) 2019/1241.

Izvor: https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57121

Back to top button