Novosti

Objavljen je novi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku

U Narodnim novinama br. 137/2023 objavljen je novi  Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku
Ovim Pravilnikom se propisuju  mjere kojima je osnovni cilj sprječavanje nastanka otpadne ambalaže te, kao dodatna temeljna načela, ponovna uporaba ambalaže, recikliranje i drugi oblici oporabe otpadne ambalaže, i stoga, smanjenje konačnog zbrinjavanja takvog otpada kako bi se doprinijelo prijelazu na kružno gospodarstvo. Ovim Pravilnikom propisuju se i mjere u svrhu sprječavanja i smanjenja utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodeni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicanja prelaska na kružno gospodarstvo s inovativnim i održivim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima te time ujedno doprinosa učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na ribolovni alat koji sadržava plastiku. Ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i nositelj dozvole za akvakulturu za uzgoj morskih organizama upisan u registar dozvola obvezni su otpadni ribolovni alat koji sadržava plastiku predati operatoru lučkog uređaja za prihvat otpada ili osobi iz članka 54. stavka 1. ovoga Pravilnika.
Operator lučkog uređaja za prihvat otpada je tijelo koje upravlja lukom ili svaka pravna ili fizička osoba kojoj je tijelo koje upravlja lukom, u skladu s odredbama propisa koji uređuje lučku djelatnost, dala koncesiju za obavljanje registrirane lučke djelatnosti prihvata otpada na području luke otvorene za javni promet ili koja te poslove obavlja temeljem trgovačkog ugovora u luci posebne namjene. Operator lučkog uređaja za prihvat otpada dužan je u okviru redovnog rada osigurati prihvat otpadnog ribolovnog alata koji sadržava plastiku iz svih izvora iz svoje nadležnost, odvojeno sakupljanje otpadnog ribolovnog alata koji sadržava plastiku, prijevoz i obradu ovoga otpada odnosno recikliranje.
U gospodarenju otpadnim ribolovnim alatom koji sadržava plastiku mora se postići minimalna godišnja stopa sakupljanja otpadnog ribolovnog alata koji sadržava plastiku i koji je namijenjen recikliranju, u skladu s Uredbom.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5302

Back to top button