Nedjelja , 31 Svibanj 2020

Novosti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

ribolovni-naslovna1912018

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 973 Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17.), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom okružujućim mrežama plivaricama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/846, urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU ... Read More »

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

plavoperajna-tuna-880x495

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 972 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 1., 7. i 9. i članka 13. stavka 2., a u vezi s člankom 35. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2018. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE ... Read More »

Ispravak Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

ribe3062017

NARODNE NOVINE 932 Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru Ministarstva poljoprivrede objavljenom u »Narodnim novinama« br. 38 od 25. travnja 2018. te se daje ISPRAVAK PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I DOSTAVE PODATAKA O ULOVU U GOSPODARSKOM ... Read More »

Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u dijelovima ribolovnog mora u 2018. godini

zon4ee

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 920 Na temelju članka 12. stavka 1. točke 5. i stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi NAREDBU O ZABRANI OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM U DIJELOVIMA RIBOLOVNOG MORA U 2018. GODINI I. Ovom Naredbom određuje se zabrana obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – ... Read More »

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2018. godini

iglun

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 898 Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) i na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine« br. 39/18.), ministar poljoprivrede donosi ODLUKU O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA RIBOLOV IGLUNA (Xiphias gladius) U 2018. GODINI I. Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2018. godini ... Read More »

JAVNI NATJEČAJ – Ministarstvo poljoprivrede

tuna1-880x495

Klasa: 402-01/18-01/1307 Urbroj: 525-13/1282-18-1 od 25. IV. 2018.    (156) Na temelju članka 4. stavka 3. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (Narodne novine br. 8/18.), Ministarstvo poljoprivrede raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov ... Read More »