Novosti

U Narodnim Novinama objavljen Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2350

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju:

– uvjeti, namjena i način obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (u daljnjem tekstu: pridnena koća)

– konstrukcijsko-tehničke osobine pridnene koće

– uvjeti i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru pridnenom koćom (u daljnjem tekstu: Odobrenje)

– kriteriji za izdavanje Odobrenja

– sadržaj obrasca Odobrenja

– uvjeti pod kojima je moguće prenositi Odobrenja

– sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja.

Pojmovnik

Članak 2.

Ribolovni dan – podrazumijeva kalendarski dan u kojem je plovilo bilo u ribolovu.

Namjena i način ribolova pridnenom koćom

Članak 3.

(1) Pridnena koća povlači se po morskom dnu ili neposredno iznad njega i namijenjena je za ulov pridnenih vrsta riba i drugih morskih organizama.

(2) Ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru plovilom na koje je izdano važeće Odobrenje.

(3) U unutarnjem ribolovnom moru ribolov pridnenom koćom dozvoljen je samo uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 184 kW.

(4) U vanjskom ribolovnom moru ribolov pridnenom koćom dozvoljen je samo uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 662 kW.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u dijelovima unutarnjeg ribolovnog mora dozvoljen je ribolov pridnenom koćom uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 662 kW:

1. u dijelu ribolovne zone F u akvatoriju omeđenom spojnicama točaka A, B, C, D i E i granicom ribolovne zone C, radi izlova trlje blatarice (Mullus barbatus) u razdoblju od 15. listopada do 15. veljače:

točka A – otok Blitvenica

točka B – otok Mažirina

točka C – otok Lukovnjak

točka D – otok Svilan i

točka E – hrid Mulo.

2. u dijelu ribolovne zone G u akvatoriju Lastovskog kanala, omeđenom spojnicama točaka A, B, C, D i E, radi izlova oslića (Merluccius merluccius) u razdoblju od 15. listopada do 15. veljače:

točka A – rt Ražnjić na istočnom dijelu otoka Korčula

točka B – rt Korizmeni na zapadnom dijelu otoka Mljeta

točka C – otok Glavat

točka D – jugozapadni rt otoka Kopište

točka E – rt Velo Dance na zapadnom dijelu otoka Korčula.

(6) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u ribolovnoj zoni E ribolov pridnenom koćom dozvoljen je samo uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 110 kW, osim u akvatoriju koji je omeđen spojnicama točaka A, B, C, D, E, F, G, H, I i J:

točka A – rt Brestova na istočnoj obali Istre

točka B – svjetionik Porozina na otoku Cresu

točka C – rt Osor na otoku Lošinju

točka D – rt Kurila na otoku Lošinju

točka E – otok Grujica

točka F – otok Lutrošnjak

točke G – rt Margarina na otoku Susku

točka H – rt Zmoračna na otoku Susku

točka I – rt Vnetak na otoku Unije i

točka J – rt Marlera na jugoistoku Istre.

Konstrukcijsko-tehničke osobine pridnene koće

Članak 4.

(1) Pridnena koća povlači se jednim plovilom snagom glavnog brodskog motora.

(2) U osnovi pridnena koća se sastoji od tijela koće u obliku stošca ili piramide kojeg sačinjavaju mrežni elementi (krila, krov, grlo i vreća) i užadi.

(3) Horizontalni otvor postiže se širilicama na koje je obavezno upisivanje imena broda ili registarske oznake brodice.

Odobrenje

Članak 5.

(1) Odobrenje se može izdati samo na plovila na kojima je u prethodnom razdoblju već bilo izdano Odobrenje, a nije bilo ukinuto na zahtjev vlasnika plovila.

(2) Zahtjev za izdavanje Odobrenja za gospodarski ribolov na moru pridnenom koćom (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi vlasnik plovila Ministarstvu poljoprivrede, nadležnoj Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Odobrenje se izdaje na rok od 3 (tri) godine od dana prestanka važenja prethodnog Odobrenja.

(4) Uz rješenje o izdavanju Odobrenja Ministarstvo izdaje i obrazac Odobrenja koji se uvijek mora nalaziti na plovilu.

(5) Ukoliko nastane bilo koja promjena podataka koji su sastavni dijelovi Odobrenja, vlasnik plovila dužan je podnijeti zahtjev za promjenom podataka u Odobrenju u roku od 15 dana od nastanka promjene na temelju kojeg Ministarstvo mijenja podatke u Odobrenju sukladno odredbama ovoga Pravilnika i izdaje novi obrazac Odobrenja.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Odobrenje se može izdati za plovila koja nisu imala prethodno Odobrenje, a na koja je izdana povlastica u skladu s člankom 20. stavkom 3. Zakona o morskom ribarstvu i propisom koji regulira povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova u državnom vlasništvu. U tom slučaju plovilo ne podliježe kriterijima iz članka 6. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Pravilnika i Odobrenje mu se izdaje na rok od tri godine.

(7) Vlasnici plovila čiji ovlaštenici povlastice imaju namjeru koristiti mrežu s romboidnim okom veličine 50 mm dijagonalno, uz Zahtjev za izdavanje Odobrenja predaju i Zahtjev za dozvolu korištenja mreže sa romboidnim okom veličine 50 mm dijagonalno, koji se nalazi na web-stranici Ministarstva, Uprava ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo). Dozvola za korištenje mreže sa romboidnim okom veličine 50 mm dijagonalno upisuje se u obrazac Odobrenja pod Napomena.

Kriteriji za izdavanje Odobrenja

Članak 6.

(1) Kriteriji za izdavanje Odobrenja su:

1. Da je na plovilu za koje se traži Odobrenje izdana važeća povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica) s upisanom pridnenom koćom.

2. Da je na plovilu za koje se traži Odobrenje već prethodno bilo izdano Odobrenje.

3. Minimalan broj ribolovnih dana rada povlačnom koćom obavljenih plovilom za koje se traži Odobrenje u razdoblju od 1. srpnja 2014. godine do 1. rujna 2017. godine, a koji su evidentirani u elektronskoj bazi podataka Informacijski sustav morskog ribarstva temeljem dostavljenih očevidnika o gospodarskom ribolovu, kako slijedi :

– Za plovila duljine preko svega manja od 12 m: 10 ribolovnih dana

– Za plovila duljine preko svega od 12 m do 15 m: 20 ribolovnih dana

– Za plovila duljine preko svega veće od 15m do 18 m: 40 ribolovnih dana

– Za plovila duljine preko svega veće od 18 m do 24 m: 80 ribolovnih dana

– Za plovila duljine preko svega veća od 24 m: 100 ribolovnih dana.

4. Ugrađen VMS uređaj na plovilu.

5. Ugrađen e-očevidnik na plovilu.

6. Da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice nisu izrečene mjere trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 3. ovoga članka:

– ukoliko je došlo do promjene vlasništva plovila u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, a plovilom u tom periodu nije obavljen broj ribolovnih dana iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, kao kriterij se uzima minimalni broj ribolovnih dana pridnenom koćom od dana izdavanja povlastice novom vlasniku plovila koji je proporcionalno umanjen u odnosu na navedeno razdoblje

– ukoliko je došlo do prijenosa pridnene koće iz jedne povlastice izdane na jedno plovilo u drugu povlasticu izdanu na drugo plovilo u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, a ukupan broj ribolovnih dana pridnenom koćom s oba plovila ne zadovoljava kriterij iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, kao kriterij se uzima minimalni broj ribolovnih dana od dana izdavanja povlastice novom vlasniku plovila koji je proporcionalno umanjen u odnosu na navedeno razdoblje

– ukoliko je došlo do prijenosa povlastice putem Javnog poziva s jednog plovila na drugo plovilo u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, a ukupan broj ribolovnih dana pridnenom koćom s oba plovila ne zadovoljava kriterij iz stavka 1. točke 3. ovog članka, kao kriterij se uzima minimalni broj ribolovnih dana od dana upisa pridnene koće u drugu povlasticu koji je proporcionalno umanjen u odnosu na navedeno razdoblje

– ukoliko je povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova bila pohranjena u Upisnik pohranjenih povlastica u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, a broj ribolovnih dana pridnenom koćom ne zadovoljava kriterij iz stavka 1. točke 3. ovog članka, kao kriterij se uzima minimalni broj ribolovnih dana proporcionalno umanjen za razdoblje u kojem je povlastica bila pohranjena radi potonuća ili havarije što se dokazuje dokumentima izdanim od nadležnog tijela, odnosno rada plovila u akvakulturi, pod uvjetom da povlastica nije bila pohranjena duže od dvije godine u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

(3) Ukoliko je došlo do zamjene plovila u povlastici kod istog vlasnika plovila u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, kao kriterij minimalnog broja ribolovnih dana uzima se zbroj ribolovnih dana pridnenom koćom ostvaren s oba plovila u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga članka Odobrenje se može izdati na plovilo na kojem nije ugrađen VMS uređaj i/ili e-očevidnik do dana podnošenja zahtjeva ukoliko je povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjena u Upisnik pohranjenih povlastica. Na tim plovilima će Ministarstvo, u dogovoru s vlasnikom plovila, osigurati postavljanje VMS uređaja i/ili e-očevidnika nakon podnošenja zahtjeva za preuzimanje pohranjene povlastice, a ta plovila ne smiju obavljati ribolov u razdoblju do postavljanja VMS uređaja i/ili e-očevidnika.

(5) Iznimno od stavka 1. točke 3. ovoga članka za plovila koja imaju upisanu pridnenu koću i dredžu u povlasticu, za broj ribolovnih dana potrebnih za izdavanje Odobrenja uzima se ukupni broj ribolovnih dana ostvarenih sa oba navedena alata.

Oblik i sadržaj Odobrenja

Članak 7.

(1) Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Obrazac Odobrenja je formata A5 (148×210 mm), a ispisuje se elektronički na propisanom obrascu računalnim ispisom te se plastificira.

Registar Odobrenja

Članak 8.

(1) Registar Odobrenja vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar odobrenja za gospodarski ribolov na moru«.

(2) U Registar Odobrenja upisuju se sljedeći podaci:

1. Tijelo koje je izdalo Odobrenje, klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, mjesto i datum te serijski broj Odobrenja

2. Podatke o plovilu za koje je izdano Odobrenja

3. Ribolovni alati i zone u kojima je dopuštena upotreba navedenih alata

4. Promjene podataka upisanih u Odobrenju

5. Prestanak važenja Odobrenja i obrazloženje prestanka važenja

6. Oduzimanje odobrenja za ribolov i obrazloženje o oduzimanju

7. Datum pokretanja upravnog spora

8. Odluku Upravnog suda, broj i datum iste

9. Napomene.

Prijenos odobrenja

Članak 9.

(1) Prijenos Odobrenja s jednog plovila na drugo plovilo dopušten je u slučaju:

1. zamjene plovila na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov kod istog vlasnika plovila, odnosno prodajom ili darovanjem povlastice, sukladno odredbama pravilnika kojim se regulira povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registar povlastica.

2. prijenosa prava na upis pridnenih koća i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice za gospodarski ribolov u drugu povlasticu, sukladno odredbama pravilnika kojim se regulira povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registar povlastica.

3. kad vlasnik jednog plovila na kojeg je izdano Odobrenje zatraži prijenos Odobrenja na drugo plovilo na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov i koje u povlastici ima upisanu pridnenu koću pod uvjetom da plovilo na koje se prenosi Odobrenje nije veće po veličini izraženoj u GT i snazi porivnog stroja izraženoj u kW.

(2) U slučaju da isti vlasnik više plovila na koje su izdane važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova i važeća Odobrenja, želi zamijeniti plovila novim plovilom, sukladno odredbama važećeg pravilnika kojim se regulira povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registar povlastica, za to će se plovilo izdati Odobrenje pod uvjetom da njegov kapacitet izražen u GT i kW nije veći od zbroja kapaciteta plovila sa kojih se prenose Odobrenja.

(3) Prijenos odobrenja iz stavka 1. ovog članka izvršit će se ukidanjem Odobrenja izdanog na staro plovilo i izdavanjem Odobrenja na novo plovilo s pravima na isti ribolovni alat, ribolovne zone i rok valjanosti iz ukinutog Odobrenja.

(4) Prijenos odobrenja iz stavka 2. ovog članka izvršit će se ukidanjem svih Odobrenja izdanih na plovila koja se zamjenjuju i izdavanjem Odobrenja na novo plovilo s pravima na isti ribolovni alat, ribolovne zone iz ukinutih Odobrenja, a rok valjanosti novog Odobrenja će biti jednak najdužem roku valjanosti iz ukinutih Odobrenja.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

(1) Dozvoljava se obavljanje ribolova pridnenom koćom plovilima na koje je izdano Odobrenje čije je razdoblje važenja isteklo u slučaju kada je vlasnik plovila prije isteka roka njegovog važenja podnio zahtjev za izdavanjem novog Odobrenja.

(2) Obavljanje ribolova na način iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je do donošenja rješenja po podnesenom zahtjevu vlasnika plovila.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (»Narodne novine« br. 101/14., 118/14., 125/14., 2/15, 37/15., 43/15. i 134/15.) osim odredaba članaka 3. do 6. i članaka 8., 9. i 15.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/43

Urbroj: 525-13/1282-17-1

Zagreb, 4. listopada 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

Back to top button