Novosti

Objavljen “Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica”

PRAVILNIK

O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– uvjeti i postupak za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica)

– izgled i sadržaj obrasca povlastice

– uvjeti pod kojima je moguće prenositi prava iz jedne povlastice na drugu povlasticu

– uvjeti pod kojima je moguće prenijeti povlasticu u cijelosti s jednog vlasnika plovila na drugog vlasnika plovila odnosno s jednog plovila na drugo plovilo

– sadržaj i način vođenja Registra povlastica

– način vođenja i sadržaj Upisnika pohranjenih povlastica

– uvjeti za produženje roka pohrane povlastice.

Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

Članak 2.

(1) Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izdat će povlasticu vlasniku plovila u slučajevima:

– kupnje plovila upisanog u povlasticu od bivšeg vlasnika plovila

– nasljeđivanja plovila koje je upisano u važeću povlasticu od bivšeg vlasnika plovila

– darovanja plovila upisanog u povlasticu od strane bivšeg vlasnika bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima

– dodjeljivanjem prava iz povlastice u državnom vlasništvu sukladno članku 20. Zakona o morskom ribarstvu

– zamjene plovila upisanog u povlasticu novim plovilom od strane istog vlasnika

– prijenosa povlastice od strane vlasnika plovila upisanog u povlasticu vlasniku drugog plovila

– kada je ribarsko plovilo izgrađeno u sklopu poticanog programa izgradnje i modernizacije ribarske flote sukladno odobrenim uvjetima, odnosno kada je plovilo nabavljeno ili pokrenuta izgradnja prije zabrane izdavanja novih povlastica o čemu je vlasnik pisanim putem obavijestio Ministarstvo.

(2) Uz rješenje o izdavanju povlastice Ministarstvo izdaje i obrazac povlastice koji se uvijek mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja gospodarski ribolov.

(3) Na jedno plovilo se može izdati samo jedna povlastica.

Članak 3.

(1) Vlasnik plovila podnosi zahtjev za izdavanjem povlastice (u daljnjem tekstu: zahtjev) mjesno nadležnoj Područnoj jedinici odnosno Ispostavi Ministarstva nadležnoj za poslove ribarstva (u daljnjem tekstu: Područna jedinica) u kojoj on ima prebivalište odnosno sjedište.

(2) Ukoliko podnositelj zahtjeva po svome sjedištu odnosno prebivalištu ne pripada niti jednoj Područnoj jedinici s obzirom na mjesnu nadležnost, tada se zahtjev može podnijeti bilo kojoj Područnoj jedinici.

(3) Ukoliko nastane bilo koja promjena podataka, koji su sastavni dijelovi povlastice, vlasnik plovila dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene podnijeti zahtjev za promjenom podataka u povlastici temeljem kojeg Ministarstvo u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom donosi rješenje kojim se navedena promjena u povlastici registrira te izdaje novi obrazac povlastice ili odbija zahtjev za promjenom podataka ukoliko navedena promjena nije u skladu s propisanim uvjetima.

(4) Ukoliko je ribarsko plovilo u leasingu, korisnik leasinga može podnijeti zahtjev i zatražiti izdavanje povlastice ukoliko priloži ovjerenu ispravu financijske institucije koja je vlasnik plovila o prijenosu prava na izdavanje povlastice i svih prava koja proizlaze iz nje.

Članak 4.

(1) Zahtjev će se smatrati potpunim uz sljedeću priloženu dokumentaciju:

– dokaz o identitetu vlasnika plovila ukoliko je vlasnik plovila fizička osoba odnosno izvadak iz Obrtnog registra ukoliko je vlasnik plovila obrt odnosno izvadak iz Sudskog registra ukoliko je vlasnik plovila pravna osoba

– dokaz o vlasništvu plovila za koji se traži povlastica (za brodice dozvola za plovidbu brodice, a za brodove upisni list broda)

– važeća isprava o plovilu (za brodice dozvola za plovidbu brodice, a za brodove upisni list broda i svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu)

– dokaz da je fizička ili pravna osoba koja će obavljati djelatnost gospodarskog ribolova (ovlaštenik povlastice) registrirana za obavljanje te djelatnosti

– dokaz o stručnoj osposobljenosti odgovorne osobe u obavljanju gospodarskog ribolova na moru i

– dokaz o identitetu odgovornih osoba u obavljanju gospodarskog ribolova na moru.

(2) U slučajevima kupoprodaje, darovanja ili nasljeđivanja plovila uz zahtjev treba priložiti i:

– ovjereni ugovor o kupoprodaji plovila s povlasticom ukoliko se radi o kupnji plovila s povlasticom u cijelosti

– pravomoćno rješenje o nasljeđivanju plovila ukoliko se radi o nasljeđivanju

– ovjereni ugovor o darovanju plovila s povlasticom u cijelosti ukoliko se radi o darovanju plovila s povlasticom bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima.

(3) U slučajevima kupoprodaje ili darovanja povlastice bez plovila uz zahtjev treba priložiti i:

– ovjereni ugovor o kupoprodaji povlastice ukoliko se radi o kupnji povlastice u cijelosti

– ovjereni ugovor o darovanju povlastice ukoliko se radi o darovanju povlastice u cijelosti bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima.

(4) Ukoliko su vlasnik plovila i ovlaštenik povlastice različite osobe zahtjev supotpisuje ovlaštenik povlastice.

Izgled obrasca povlastice

Članak 5.

Obrazac povlastice je formata A5 (148×210 mm), a ispisuje se elektronički na propisanom obrascu računalnim ispisom, a potom se plastificira.

Članak 6.

(1) Obrazac povlastice sadrži sljedeće podatke:

1. OPĆI PODACI

– grb Republike Hrvatske

– naziv Ministarstva

– KLASA i URBROJ

– datum izdavanja

– naziv: POVLASTICA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

– serijski broj povlastice

– razdoblje obavljanja djelatnosti gospodarskog ribolova za sezonske obrte

– pečat i potpis ovlaštene osobe.

2. PODACI O RIBARSKOM PLOVILU:

– CFR broj plovila

– država upisa

– ime broda ili nacionalna (registarska) oznaka brodice

– luka upisa

– vanjska oznaka plovila

– IRCS broj

– snaga motora (kW), (ukoliko motor ima reduciranu snagu upisuje se reducirana snaga motora)

– tonaža (GT)

– duljina plovila preko svega.

3. PODACI O OVLAŠTENIKU POVLASTICE:

– naziv obrta te ime i prezime vlasnika obrta odnosno naziv pravne osobe i ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi ovlaštenika povlastice

– adresa sjedišta obrta odnosno adresa sjedišta pravne osobe

– OIB/MBO ovlaštenika povlastice.

4. PODACI O VLASNIKU PLOVILA:

– ime i prezime vlasnika plovila ukoliko je vlasnik fizička osoba građanin odnosno naziv obrta ukoliko je vlasnik fizička osoba obrtnik odnosno naziv pravne osobe ukoliko je vlasnik pravna osoba

– adresa fizičke osobe ukoliko je vlasnik fizička osoba građanin, odnosno adresa sjedišta obrta ukoliko je vlasnik fizička osoba obrtnik, odnosno adresa sjedišta pravne osobe ukoliko je vlasnik pravna osoba

– ime i prezime vlasnika obrta ukoliko je vlasnik fizička osoba obrtnik odnosno ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi ukoliko je vlasnik pravna osoba

– OIB/MBO vlasnika plovila.

5. PODACI O RIBOLOVNIM ALATIMA, OPREMI I RIBOLOVNIM ZONAMA:

– ribolovni alati i zone u kojima je dopuštena upotreba navedenih alata

– pomoćna plovila.

(2) Obrazac povlastice tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.).

Registar povlastica

Članak 7.

(1) Registar povlastica vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar povlastica«.

(2) U Registar povlastica upisuju se sljedeći podaci:

1. tijelo koje je izdalo povlasticu, klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, mjesto i datum te serijski broj povlastice

2. podaci o plovilu za koje je izdana povlastica

3. podaci o vlasniku plovila i ovlašteniku povlastice izdane za navedeno plovilo

4. podaci o odgovornoj osobi u obavljanju gospodarskog ribolova na moru i sve promjene koje je ovlaštenik povlastice dužan dostaviti ministarstvu telefaksom, mailom ili elektroničkim putem prije isplovljavanja plovila u ribolov

5. vrste ribolovnih alata

6. ribolovne zone u kojima se smije obavljati gospodarski ribolov

7. pomoćna plovila

8. promjene podataka upisanih u povlastici

9. ukidanje povlastice i obrazloženje ukidanja povlastice

10. poništavanje povlastice za ribolov i obrazloženje o poništavanju povlastice

11. napomene.

Prijenos povlastice u cijelosti

Članak 8.

(1) Prijenos povlastice u cijelosti dopušten je u sljedećim slučajevima:

1. prijenos povlastice na novog vlasnika radi kupoprodaje, darovanja ili nasljeđivanja plovila s povlasticom

2. prijenosa jedne ili više povlastica na novog vlasnika i na drugo plovilo radi kupoprodaje ili darovanja povlastice bez plovila

3. prijenos povlastice s jednog plovila na drugo plovilo istog vlasnika radi zamjene plovila u povlastici.

(2) Prijenos jedne ili više povlastica iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dozvoljen je samo ukoliko se odnosi na povlastice temeljem koje je obavljan ribolov najmanje 150 dana u razdoblju od prethodnih pet kalendarskih godina od godine u kojoj je podnesen zahtjev što je razvidno iz dostave podataka o ulovu. U izračun broja ribolovnih dana u prethodnih pet kalendarskih godina prije podnošenja zahtjeva ne ubraja se vrijeme tijekom kojeg je povlastica bila pohranjena te se broj potrebnih dana razmjerno umanjuje u odnosu na broj dana u pohrani.

(3) Prijenos povlastice u cijelosti u slučajevima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka izvršit će se ukidanjem povlastice izdane bivšem vlasniku plovila na njegov zahtjev i izdavanjem povlastice novom vlasniku istog plovila na njegov zahtjev, s pravima na iste ribolovne alate i ribolovne zone iz ukinute povlastice.

(4) Prijenos jedne ili više povlastica u cijelosti u slučaju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka izvršit će se ukidanjem povlastice izdane bivšem vlasniku na njegov zahtjev i izdavanjem povlastice novom vlasniku drugog plovila na njegov zahtjev, s pravima na iste ribolovne alate i ribolovne zone iz jedne ili više ukinutih povlastica.

(5) Prijenos povlastice u cijelosti u slučaju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka izvršit će se ukidanjem povlastice izdane vlasniku na staro plovilo i izdavanjem povlastice na novo plovilo istom vlasniku temeljem njegovog zahtjeva, s pravima na iste ribolovne alate i ribolovne zone iz ukinute povlastice.

(6) Prijenos povlastice sukladno stavcima 4. i 5. ovoga članka može se izvršiti isključivo ako je:

– kod prijenosa jedne ili više povlastica na novog vlasnika ukupna zbrojena veličina u GT i kW iz ukinutih povlastica veća ili jednaka kapacitetu plovila na koje se povlastice prenose izraženom u GT i kW odnosno,

– kod zamjene plovila novo plovilo iste ili manje veličine u GT i iste ili manje snage porivnog stroja u kW.

(7) Dozvoljava se upis plovila veće veličine u GT i veće snage porivnog stroja u kW u slučaju kada isti vlasnik posjeduje dva ili više plovila koja su upisana u važeće povlastice te ih želi zamijeniti jednim novim plovilom.

(8) Zamjena plovila sukladno stavku 7. ovoga članka izvršit će se ukidanjem dvije ili više povlastica vlasnika plovila u koje su upisana stara plovila i izdavanjem jedne nove povlastice istom vlasniku u koju će se upisati novo plovilo s pravima na iste ribolovne alate i ribolovne zone iz ukinutih povlastica.

(9) Zamjena plovila sukladno stavcima 7. i 8. ovoga članka dozvoljava se isključivo ako je novo plovilo iste ili manje veličine u GT od zbroja GT-a plovila koja se zamjenjuju i ako je snaga porivnog stroja novog plovila ista ili manja od zbroja snaga porivnih strojeva s plovila koja se zamjenjuju.

(10) Iznimno od odredbi stavka 6. i stavka 9. ovog članka kapacitet novog plovila na koje se izdaje povlastica izražen u GT i/ili kW može biti uvećan za iznos preuzetog pasivnog kapaciteta sukladno članku 40. stavku 8. Zakona o morskom ribarstvu, uz prilaganje ovjerene Izjave o ustupanju / preuzimanju kapaciteta.

(11) Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, u slučaju kad je povlastica važeća u periodu kraćem od pet godina, prijenos povlastice iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dozvoljen je samo ukoliko se odnosi na povlastice temeljem kojih je obavljan ribolov najmanje prosječno 30 dana godišnje, računajući sve godine prije podnošenja zahtjeva, uključujući godinu u kojoj je povlastica izdana.

(12) Prijenos povlastice sukladno stavku 11. ovog članka dozvoljen je isključivo ukoliko je povlastica važeća minimalno dvije godine i ako u tom periodu nije bila nikad pohranjena.

Zamjena porivnog stroja u plovilu na koje je izdana povlastica odnosno promjena veličine plovila u GT

Članak 9.

(1) Upis novog porivnog stroja plovila u povlasticu radi zamjene porivnog stroja odobrit će se po zahtjevu vlasnika plovila isključivo ako je novi porivni stroj iste ili manje nominalne snage od porivnog stroja koji se zamjenjuje.

(2) Upis promjene veličine plovila u GT u povlasticu odobrit će se po zahtjevu vlasnika plovila isključivo ako se radi o smanjenju GT-a osim u slučaju kad je do promjene GT-a na postojećem plovilu upisanom u povlasticu došlo na temelju novog izračuna GT-a izvršenom od strane nadležnog tijela, a bez ikakvog zahvata na plovilu što se dokazuje odgovarajućom potvrdom od nadležnog tijela.

(3) Iznimno od odredbi stavka 2. ovoga članka odobrit će se upis promjene veličine plovila u GT, odnosno povećanje GT, ukoliko vlasniku plovila bude odobren prethodno podnesen zahtjev za povećanjem tonaže plovila.

(4) Zahtjev za povećanjem tonaže plovila iz stavka 3. ovoga članka podnosi se Ministarstvu, a odobriti će se ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) plovilu nije već prethodno odobreno povećanje tonaže temeljem stavka 3. ovoga članka

b) ukupna duljina cijelog plovila iznosi 15 m ili više

c) starost plovila je najmanje 5 godina

d) povećanje tonaže rezultat je modernizacije koja će se obaviti radi poboljšanja sigurnosti na plovilu, radnih uvjeta, higijene i kakvoće proizvoda

e) modernizacija iz točke d) ovoga članka ne dovodi do povećanja volumena prostora ispod glavne palube

f) modernizacija iz točke d) ovoga članka ne dovodi do dodatnog volumena prostora za skladištenje ribe ili prostora za ribolovni alat.

(5) Zadovoljavanje uvjeta propisanih stavkom 4. točkama d), e) i f) ovoga članka dokazuje se potvrdom od strane nadležnog tijela zaduženog za baždarenje plovila i izračun veličine plovila u GT.

(6) Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovog članka odobrit će se upis promjene veličine plovila u GT, odnosno povećanje GT, a bez prethodnog zahtjeva Ministarstvu za odobrenjem navedene promjene, u slučaju da je u razdoblju od 1. srpnja 2013. godine do 19. svibnja 2016. godine došlo do rekonstrukcije plovila sa ciljem modernizacije plovila te ako su zadovoljeni uvjeti iz stavka 4. točke a), b), c), d), e) i f), što se dokazuje odgovarajućom potvrdom nadležnog tijela.

(7) Za sva plovila iz Registra ribarske flote RH koja imaju veličinu u GT između 0,0 i 1,0 smatra se da im je veličina u GT jednaka 1.

(8) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovog članka kapacitet plovila izražen u GT i/ili kW može biti uvećan za iznos preuzetog pasivnog kapaciteta sukladno članku 40. stavku 8. Zakona o morskom ribarstvu, uz predočenje ovjerene Izjave o ustupanju / preuzimanju kapaciteta.

(9) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovog članka, kapacitet plovila izražen u GT i/ili kW može biti uvećan u slučaju kada jedan vlasnik posjeduje dva ili više plovila upisanih u važeće povlastice, a na svoj zahtjev ukida jednu ili više povlastica radi povećanja kapaciteta plovila u povlastici koja se ne ukida. Povećanje kapaciteta u tom slučaju može biti jednako ili manje od ukupnog kapaciteta iz jedne ili više ukinutih povlastica.

Prijenos prava na upis pojedinačnih ribolovnih alata i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice u drugu povlasticu

Članak 10.

(1) Prijenos prava na upis pojedinačnih ribolovnih alata i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice u drugu povlasticu vrši se temeljem zahtjeva vlasnika plovila i dozvoljava se sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i izvršit će se ukidanjem tog prava iz jedne povlastice i upisom tog istog prava u drugu povlasticu.

(2) Prijenos prava upisa svih okružujućih mreža plivarica, povlačnih mreža koća, dredža i mreža potegača s pripadajućim ribolovnim zonama odobrit će se samo ukoliko se prijenos vrši na povlasticu u koju je upisano plovilo iste ili manje veličine u GT i iste ili manje snage porivnog stroja u kW od plovila koje je upisano u povlasticu s koje se to pravo prenosi.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka do 31. prosinca 2017. godine dozvoljava se prijenos prava upisa svih mreža potegača na plovila veće veličine u GT i/ili veće snage porivnog stroja u kW pod uvjetom da je plovilo na koje se vrši prijenos maksimalne duljine preko svega 12 metara, a snage porivnog stroja najviše 85 kW. Kod okružujućih mreža plivarica – palamidara, ciplarica, igličara i oližnica dozvoljava se prijenos prava upisa na veće plovilo pod uvjetom da plovilo na koje se alat prenosi nije dulje od 15 metara preko svega. Prijenos prava upisa dredža na plovila veće veličine u GT i/ili veće snage porivnog stroja u kW dozvoljava se do 31. svibnja 2018. godine, pod uvjetom da se prijenos prava upisa vrši na plovilo čija duljina preko svega je veća za najviše 20% od duljine plovila s kojeg se vrši prijenos alata.

(4) Nije dozvoljen prijenos prava upisa neaktivnih ribolovnih alata i pripadajućih ribolovnih zona, bez obzira o kojim se ribolovnim alatima radi.

(5) Iznimno od odredbi stavaka 2. i 4. ovoga članka, prijenos prava upisa plivarice tunolovke odobrava se sukladno propisu koji regulira ulov, uzgoj i promet plavoperajne tune.

(6) Pod neaktivnim ribolovnim alatima iz stavka 4. ovoga članka smatraju se oni alati kojima je ribolov obavljan manje od 150 dana u pet godina u razdoblju od 1. siječnja 2012. godine do 31. prosinca 2016., osim za mreže potegače koje se smatraju neaktivnim ako je ribolov obavljan manje od 150 dana u razdoblju od 1. siječnja 2008. godine do 31. prosinca 2012. godine.

(7) Iznimno od stavka 4. ovoga članka dozvoljava se prijenos prava upisa neaktivnih alata iz jedne povlastice u drugu povlasticu istog vlasnika plovila pod uvjetom da se ne radi o neaktivnim alatima iz stavka 2. ovog članka.

(8) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, broj dana za određivanje aktivnosti ribolovnih alata kojima je propisom ograničeno obavljanje ribolova na manje od pola godine u cijelom ribolovnom moru, razmjerno će se smanjiti prema dopustivom razdoblju ribolova.

(9) U slučaju da je u dvije povlastice istog vlasnika plovila upisan isti ribolovni alat s različitim pripadajućim ribolovnim zonama, na zahtjev vlasnika dozvoljava se za taj alat prijenos prava upisa ribolovnih zona s jedne povlastice na drugu povlasticu uz uvjet da se iz jedne od povlastica ribolovni alat briše.

Upisnik pohranjenih povlastica i uvjeti za produženje roka pohrane

Članak 11.

(1) Povlastica za ribolov pohranjuje se na zahtjev vlasnika plovila koji se podnosi u nadležnoj Ispostavi Ministarstva ili po službenoj dužnosti u Upisnik pohranjenih povlastica.

(2) Povlastica za ribolov preuzima se iz pohrane i briše iz Upisnika pohranjenih povlastica na zahtjev vlasnika plovila u nadležnoj Ispostavi Ministarstva, što vlasnik plovila potvrđuje svojim potpisom o preuzimanju povlastice.

(3) Upisnik pohranjenih povlastica vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka pod nazivom »Upisnik pohranjenih povlastica«.

(4) Ministarstvo po službenoj dužnosti upisuje u Upisnik pohranjenih povlastica sljedeće podatke:

1. o pohranjenoj povlastici: klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, te serijski broj povlastice

2. o plovilu za koje je izdana povlastica

3. o vlasniku i ovlašteniku povlastice izdane za navedeno plovilo

4. mjesto i datum pohranjivanja povlastice

5. naznaku da li je povlastica pohranjena na zahtjev vlasnika plovila ili po službenoj dužnosti

6. razlog pohranjivanja povlastice

7. napomene.

(5) Povlastica koja je pohranjena u ministarstvu na maksimalni rok od dvije godine može se iznimno pohraniti na dodatni rok od još dvije godine na zahtjev vlasnika plovila u sljedećim slučajevima:

– ukoliko je prvotni razlog pohranjivanja povlastice bio potonuće ili uništenje plovila upisanog u povlasticu višom silom, a vlasnik plovila do isteka roka pohrane nije prenio povlasticu na drugog vlasnika ili na drugo plovilo sukladno članku 8. stavku 1. točki 2. ili članku 8. stavku 1. točki 3. ovog Pravilnika

– ukoliko je vlasnik plovila upisanog u pohranjenu povlasticu započeo ili naručio izgradnju novog plovila ili ugovorio kupnju novog plovila s namjerom prijenosa povlastice na to novo plovilo najmanje godinu dana prije isteka roka pohrane, a da plovilo nije izgrađeno odnosno dostavljeno od nabavljača te da nije dobilo Upisni list broda ili Dozvolu za plovidbu brodice na ime vlasnika do dana isteka roka pohrane.

(6) Zadovoljavanje uvjeta za dodatno pohranjivanje povlastice iz stavka 5. podstavka 1 ovog članka dokazuje se potvrdom nadležnog tijela o potonuću ili uništenju plovila.

(7) Zadovoljavanje uvjeta za dodatno pohranjivanje povlastice iz stavka 5. podstavka 2 ovog članka dokazuje se Ugovorom o gradnji plovila između vlasnika plovila i brodogradilišta odnosno računom ili predračunom za nabavu plovila od dobavljača iz kojih su vidljive karakteristike plovila koje se gradi odnosno nabavlja (duljina, GT, snaga porivnog stroja).

(8) Zahtjev za dodatnim pohranjivanjem povlastice iz stavka 5. ovog članka mora se podnijeti prije isteka roka pohrane.

Članak 12.

(1) Radi osiguravanja održivog upravljanja prirodnim resursima neće se izdavati nove povlastice, osim u slučajevima prijenosa prava upisa povlastice u cijelosti propisanih odredbama članka 8. ovoga Pravilnika. Zabranjeno je u važeće povlastice upisivati nove ribolovne alate ili nove ribolovne zone, osim u slučaju prijenosa prava upisa pojedinačnog ribolovnog alata sa pripadajućim zonama iz jedne važeće povlastice u drugu važeću povlasticu, sukladno odredbama članka 10. ovog Pravilnika.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je izdavanje novih povlastica vlasnicima plovila koji grade ribarsko plovilo u sklopu poticanog programa izgradnje i modernizacije ribarske flote a sukladno uvjetima koji su im odobreni.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je izdavanje novih povlastica u slučaju dodjeljivanja prava iz državnih povlastica od strane ministarstva sukladno članku 20. Zakona o morskom ribarstvu.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, dozvoljava se upis ribolovnih zona H, I, J, K za ribolovne alate upisane u važeće povlastice.

(5) Na zahtjev vlasnika plovila, dozvoljava se zamjena ribolovnih zona za pojedini ribolovni alat po principu brisanja upisane ribolovne zone i upisa nove na način da se vrši zamjena jedne unutarnje ribolovne zone za bilo koju drugu ribolovnu zonu odnosno jedne vanjske za drugu vanjsku ribolovnu zonu.

(6) Pod unutarnjim ribolovnim zonama iz stavka 4. ovoga članka podrazumijevaju se ribolovne zone E, F i G, a pod vanjskim ribolovnim zonama podrazumijevaju se ribolovne zone A, B, C i D.

(7) Zamjena ribolovnih zona iz stavka 5. ovoga članka za ribolovne alate za koje je propisano Odobrenje za gospodarski ribolov sukladno članku 26. Zakona o morskom ribarstvu može se odobriti isključivo ako plovilo posjeduje važeće Odobrenje za obavljanje gospodarskog ribolova predmetnim ribolovnim alatom.

Završne odredbe

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica (»Narodne novine« br. 46/16., 39/17. i 61/17.).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/56

Urbroj: 525-13/1282-17-1

Zagreb, 10. studenoga 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

prednja stranica obrasca povlastica

stražnja stranica obrasca povlastice

Back to top button