Novosti

Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17. i 14/19.), a u vezi s člankom 4. stavkom 3. podstavkom 7. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 81/13., 14/14. i 30/15. i 115/18.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SLJEDIVOSTI ZA PLAVOPERAJNU TUNU
I IGLUNA

OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe sustava sljedivosti za plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus) (u daljnjem tekstu: tuna) i igluna (Xiphias gladius) (u daljnjem tekstu: iglun), označavanje tune i igluna radi osiguranja sljedivosti, uvjeti za dokaz sljedivosti, način dostave i zaprimanja podataka o sljedivosti te način registracije korisnika u lancu prodaje.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na tunu i igluna koji su ulovljeni ribarskim plovilima pod hrvatskom zastavom.

(3) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na tunu uzgojenu u Republici Hrvatskoj koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske.

(4) Tuna iz uzgoja može biti stavljena na tržište isključivo nakon što je u odobrenom objektu izvršeno vaganje.

(5) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve subjekte u poslovanju s tunom i iglunom koji obavljaju poslove ulova, izlova, iskrcaja, prijevoza i skladištenja, prerade i distribucije te trgovine tune i igluna na tržištu Republike Hrvatske.

(6) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa koji se odnose na ribolovne mogućnosti, ulov i dostavu podataka o ulovu tune i igluna, propise o prvoj prodaji, vaganju i prijevozu proizvoda ribarstva koji uključuju tunu i igluna te na odredbe posebnih propisa koji se odnose na program dokumentacije – dokument o ulovu tune (BCD) i certifikat o ponovnom izvozu za tune te statistički dokument za uvoz i izvoz te certifikat o ponovnom izvozu igluna, koji moraju pratiti tunu i igluna na tržištu.

Pojmovnik

Članak 2.

Osim pojmova određenih Zakonom o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17. i 14/19.) pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

serija ili LOT – količina proizvoda ribarstva i akvakulture određene vrste koja je bila podvrgnuta istom načinu obrade i podrijetlom je iz istog zemljopisnog područja i s istog ribarskog plovila ili skupine ribarskih plovila, ili iz iste proizvodne jedinice, odnosno lokacije uzgajališta u akvakulturi

broj serije ili LOT-a – jedinstveni broj serije ili LOT-a pojedine vrste morskog organizma određene prezentacije

prezentacija proizvoda – oblik u koji je riba obrađena na ribarskom plovilu prije iskrcaja sukladno Tablici 1. Priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (OJ L 112, 30. 4. 2011.)

prezervacija proizvoda – stanje prezentiranja proizvoda sukladno Tablici 2. Priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

bar kod – način označavanja proizvoda nizom crnih i bijelih linija kojim se može posebnim uređajima optički očitati informacija o proizvodu koja je u njemu sadržana; pod bar kodom se podrazumijeva QR kod (Quick Response odnosno brzi odziv) – dvodimenzionalni grafički kod

eBCD sustav – internetski portal na kojemu se ispunjava eBCD obrazac, međunarodni elektronički dokument o ulovu i izlovu tune kako je regulirano posebnim propisima koji uređuju ulov, uzgoj i promet tune te program dokumentacije koja prati tunu na tržištu

Portal gospodarskog ribarstva (u daljnjem tekstu: PGR) – internetski portal gospodarskog ribarstva koji je dio Geoinformacijskog sustava ribarstva te predstavlja mjesto pristupa informacijama o gospodarskom ribolovu, dostupan na internetskoj stranici http://www.ribarstvo.hr/pgr

sustav sljedivosti – poseban informacijski modul na PGR-u u koji se upisuju podaci za evidenciju sljedivosti

HRiba internetska aplikacija namijenjena krajnjim korisnicima kojoj se može pristupiti putem očitavanja bar koda i u kojoj mogu vidjeti podatke o tuni i iglunu, dostupna na stranici http://www.ribarstvo.hr/HRiba

Odobreni objekt – objekt iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Odjeljak VIII – Pro­izvodi ribarstva, kako je regulirano posebnim propisom o hrani.

Korisnici sustava sljedivosti

Članak 3.

(1) Korisnici sustava sljedivosti su:

– ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov kojima je dodijeljena ulovna kvota za ulov tune i/ili igluna sukladno posebnim propisima o ulovu tune i/ili igluna

– ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov koji tunu i/ili igluna ulove kao prilov

– nositelji dozvole za akvakulturu kojima je u dozvoli upisana vrsta tuna (u daljnjem tekstu: nositelji dozvole za akvakulturu)

– prijevoznici koji prevoze tunu ili igluna od mjesta iskrcaja do prvog kupca ili odobrenog objekta

– prvi kupci tune i/ili igluna

– odobreni objekti

– svi ostali kupci tune i/ili igluna.

(2) Korisnici sustava sljedivosti iz stavka 1. ovog članka dužni su se registrirati na PGR-u kako bi mogli unositi, zaprimati i dostavljati podatke vezane za sljedivost tune i igluna.

(3) Podaci potrebni za registraciju su:

a) naziv tvrtke društva ili obrta

b) osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB broj) tvrtke društva ili obrta

c) adresa (ulica, kućni broj, broj pošte i mjesto)

d) ime i prezime odgovorne osobe te OIB broj odgovorne osobe i

e) kontakt odgovorne osobe (adresa elektroničke pošte, broj telefona ili mobitela).

(4) Postupak registracije opisan je na PGR-u.

(5) Izuzev korisnika sustava sljedivosti iz stavka 1. ovog članka, korisnici su i krajnji potrošači na način opisan u članku 12. ovog pravilnika.

Evidencija sljedivosti

Članak 4.

(1) Tuna i iglun moraju biti sljedivi od ulova ili izlova, iskrcaja, tijekom prijevoza i skladištenja, prerade i distribucije do krajnjeg potrošača.

(2) Sljedivost tune i igluna se osigurava upisom propisanih podataka u evidenciju sljedivosti. Upisani podaci u evidenciji sljedivosti povezuju se uz određenu tunu ili igluna koji su označeni bar kodom.

(3) Podatke u evidenciju sljedivosti upisuju korisnici sustava sljedivosti.

(4) Postupak izrade i vođenja evidencije sljedivosti te opis podataka potrebnih za ispunjavanje evidencije sljedivosti opisan je uputama na PGR-u.

Obveze korisnika sustava sljedivosti – ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov

Članak 5.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov kojima je dodijeljena ulovna kvota za ulov tune i/ili igluna sukladno posebnom propisu i ovlaštenici povlastice koji tunu i/ili igluna ulove kao prilov (u daljnjem tekstu: ovlaštenik povlastice) dužni su svaku ulovljenu tunu i igluna prije iskrcaja označiti markicom koja se stavlja oko repa i na kojoj se nalazi jedinstveni bar kod.

(2) Ovlaštenik povlastice dužan je najkasnije prije transporta, vaganja i stavljanja na tržište upisati u elektronski očevidnik ili u m-očevidnik broj bar koda s markice kojom je označio pojedinu tunu ili igluna oko repa.

(3) Upisivanjem bar koda s markice u elektronski očevidnik ili m-očevidnik za ulovljenu tunu ili igluna, u evidenciju sljedivosti se automatski upisuju sljedeći podaci:

a) naziv ovlaštenika povlastice

b) vanjski identifikacijski broj i naziv ribarskog plovila;

c) kategorija ribolovnog alata;

d) odgovarajuće zemljopisno područje na kojem je ostvaren ulov (FAO zona i zona/podzona ribolova);

e) FAO-va troslovna šifra za pojedinu vrstu uz trgovački i znanstveni naziv svake vrste

f) procijenjena količina svake pojedinačne tune ili igluna u kg

g) način proizvodnje

h) prezentacija.

(4) Ovlaštenik povlastice može upisati i sljedeće informacije:

a) fotografiju ovlaštenika povlastice

b) kratki tekst o ovlašteniku povlastice

c) fotografiju plovila

d) ostalo.

(5) Ministarstvo provodi autorizaciju unesenog teksta i fotografija iz stavka 4. ovog članka.

Obveze i uvjeti korisnika sustava sljedivosti – prvih kupaca

Članak 6.

(1) Registrirani prvi kupci tune i igluna mogu biti samo odobreni objekti.

(2) Prva prodaja tune i igluna može se obavljati samo na teritoriju Republike Hrvatske.

(3) Registrirani prvi kupac dužan je nakon preuzimanja ili kupovine tune ili igluna ispuniti evidenciju vaganja i unijeti broj bar kod s markice kojom je označena tuna ili iglun oko repa.

(4) Iz evidencije vaganja u evidenciju sljedivosti automatski će se unijeti za svaku tunu ili igluna sljedeći podaci:

a) izvagana količina tune ili igluna, izražene kao masa proizvoda u kilogramima po komadu

b) prezentacija

c) namjena

d) broj LOT-a.

(5) Registrirani prvi kupac dužan je nakon evidencije vaganja ispuniti prodajni list ili potvrdu o preuzimanju, te za svaku tunu ili igluna unijeti bar kod, a sustav sljedivosti će automatski iz u evidenciju sljedivosti upisati sljedeće podatke:

a) naziv, OIB, adresa i mjesto prvog kupca

b) eBCD broj u slučaju ulova tune.

c) prezervacija

d) datum prve prodaje ili preuzimanja tune i igluna

(6) Registrirani prvi kupac dužan je nakon ispunjavanja prodajnog lista u kojem je evidentirana tuna ili iglun unijeti u sustav sljedivosti na PGR-u sljedeće podatke:

a) datum do kojeg je najbolje upotrijebiti tunu ili igluna;

b) ako tunu ili igluna označenog markicom dijeli na manje komade dužan je svaki komad označiti naljepnicom s jedinstvenim bar kodom i unijeti podatke o izvaganim količinama tune ili igluna, izraženim kao masa proizvoda u kilogramima po komadu i raščlanjenim po načinu prezentiranja proizvoda;

c) podatke o sljedećem kupcu (naziv i adresa, OIB broj, zemlja odredišta).

(7) Podaci o svakom razdijeljenom komadu tune ili igluna upisuju se uz novi bar kod koji se nalazi na naljepnici u evidenciju sljedivosti, a originalnu markicu prvi kupac dužan je čuvati dvije godine

(8) U slučaju da je sljedeće odredište tune ili igluna objekt maloprodaje, prvi kupac u evidenciji sljedivosti to označava i upisuje njegov OIB broj, adresu, naziv i državu odredišta.

(9) Prvi kupac u sustavu sljedivosti na PGR-u može unijeti i logo tvrtke društva ili obrta.

(10) Izuzev registriranih prvih kupaca tune i igluna navedenih u stavku 1. ovog članka, registrirani prvi kupci tune i igluna mogu biti i registrirani prvi kupci subjekti u poslovanju s hranom – ugostiteljski objekti, isključivo ako kupuju cijelu tunu ili igluna s namjenom prodaje krajnjem potrošaču.

Obveze i uvjeti korisnika sustava sljedivosti – ostalih kupaca

Članak 7.

(1) Ostali kupci tune i igluna su svi subjekti koji sudjeluju u lancu trgovine do krajnjeg potrošača, uključujući i subjekte maloprodaje.

(2) Korisnici iz stavka 1. ovog članka dužni su nakon kupovine tune ili igluna upisati u evidenciju sljedivosti sljedeće podatke:

a) datum kupnje tune ili igluna

b) kupljenu količinu tune ili igluna, izraženu kao masu proizvoda u kilogramima po komadu i raščlanjenu po načinu prezentiranja proizvoda

c) prezervaciju

d) datum do kojeg je najbolje upotrijebiti tunu ili igluna

e) podatke o sljedećem kupcu (naziv i adresa, OIB broj, država odredišta).

(3) U slučaju da je sljedeće odredište tune ili igluna objekt maloprodaje, kupac u evidenciju sljedivosti to označava i upisuje njegov naziv, OIB broj ili drugi primjenjivi identifikacijski broj, adresu te državu odredišta.

(4) Subjekt maloprodaje dužan je unijeti u sustav sljedivosti podatke iz stavka 2. ovog članka, izuzev podatka o sljedećem kupcu.

Obveze korisnika sustava sljedivosti – nositelja dozvole za akvakulturu

Članak 8.

(1) Nositelji dozvole dužni su uzgojenu tunu označiti markicom oko repa nakon izlova, tj. prije nego što je preuzeta u odobrenom objektu ili prije prijevoza cestovnim prijevoznim sredstvom.

(2) Podaci koje nositelj dozvole za akvakulturu unosi u sustav sljedivosti za pojedini bar kod su:

a) naziv nositelja dozvole za akvakulturu

b) broj serije ili LOT-a u obliku XXXXYYZZZ/FAO, pri čemu je XXXX četveroznamenkasti broj uzgajališta, YY broj kaveza, ZZZ serijski broj izlova, a FAO FAO-va troslovna šifra

c) broj i lokacija uzgajališta

d) FAO-va troslovna šifra uz trgovački i znanstveni naziv

e) način proizvodnje

f) prezervacija

g) prezentacija

h) datum do kojeg je najbolje upotrijebiti tunu

i) eBCD broj i

j) broj odobrenog objekta koji preuzima tunu, njegovu adresu i OIB broj.

(3) Izuzev podataka navedenih u stavku 2. ovog članka, nositelj dozvole za akvakulturu može unijeti i:

a) fotografiju uzgajališta

b) kratki tekst o uzgajalištu

c) ostalo.

(4) Ministarstvo provodi autorizaciju unesenog teksta i fotografija iz stavka 3. ovog članka.

Obveze korisnika sustava sljedivosti – odobreni objekt

Članak 9.

(1) Odgovorne osobe odobrenih objekata koje nisu registrirani prvi kupci u evidenciju sljedivosti unose sljedeće podatke:

a) izvaganu količinu tune ili igluna, izraženu kao masu proizvoda u kilogramima po komadu i raščlanjenu po načinu prezentiranja proizvoda

b) datum do kojeg je najbolje upotrijebiti tunu

c) naziv, OIB broj i adresu sljedećeg subjekta u poslovanju s hranom koji kupuje tunu.

(2) U slučaju da je sljedeće odredište tune objekt maloprodaje, kupac u evidenciju sljedivosti to označava i upisuje njegov naziv, OIB broj ili drugi primjenjivi identifikacijski broj, adresu te državu odredišta.

Bar kod

Članak 10.

(1) Rok trajanja bar koda nakon upisa obveznih podataka je 15 dana, osim u slučaju kada su tuna ili iglun u određenoj fazi zamrznuti.

(2) U slučaju zamrzavanja, prvi ili sljedeći kupac ili odobreni objekt u bar kod upisuje datum zamrzavanja i datum do kada je najbolje upotrijebiti ribu što je ujedno i rok trajanja bar koda.

(3) U slučaju zamrzavanja, prvi ili sljedeći kupac ili odobreni objekt dužan je osigurati da su tuna ili iglun označeni markicom ili naljepnicom iz koje je čitljiva informacija o sljedivosti.

(4) Ukoliko korisnik nije u mogućnosti upisati ili očitati podatke iz bar koda jer je bar kod oštećen, dužan je to evidentirati u evidenciji sljedivosti te uz oštećeni bar kod nalijepiti novi u kojem se nalaze isti podaci o sljedivosti.

Izdavanje markica i naljepnica, izgled i podaci na markici i naljepnici

Članak 11.

(1) Markice i naljepnice izdaje Ministarstvo poljoprivrede korisnicima sustava sljedivosti iz članka 3. stavka 1. ovog pravilnika.

(2) Korisnici sustava sljedivosti dužni su preuzeti markice i naljepnice u područnim ispostavama Uprave ribarstva koje vode evidenciju izdanih markica i naljepnica.

(3) Markica se sastoji od plastičnog nosača i vezice kojom se tuna i iglun vežu oko repa.

(4) Na plastičnom nosaču markice te na naljepnici nalaze se sljedeći elementi:

a) jedinstveni bar kod

b) jedinstvena alfanumerička oznaka vezana uz bar kod

c) grb Republike Hrvatske i tekst Ministarstvo poljoprivrede

d) logo internetske aplikacije HRiba

e) hologramska zaštita koja onemogućuje nezakonito kopiranje.

(5) Svaka markica i naljepnica različite su boje ovisno o načinu proizvodnje, kategoriji ribolovnog alata i vrsti proizvoda ribarstva kako slijedi:

a) tuna ulovljena u gospodarskom ribolovu udičarski alatima, uključujući i plutajući parangal za koju je dodijeljena ulovna kvota – plava boja

b) tuna ulovljena kao prilov – zelena boja

c) iglun ulovljen u gospodarskom ribolovu za koju je dodijeljena ulovna kvota – crvena boja

d) iglun ulovljen kao prilov – narančasta boja

e) tuna iz uzgoja – žuta boja.

Podaci za krajnjeg potrošača

Članak 12.

(1) Krajnjem potrošaču bar kod mora biti dostupan uz tunu ili igluna.

(2) Očitavanjem bar koda krajnjem potrošaču dostupne su informacije o tuni ili iglunu na internetskoj stranici HRiba.

(3) Krajnjem potrošaču su, ovisno o tome radi li se o tuni ili iglunu iz ulova ili tuni iz uzgoja, dostupni sljedeće informacije:

a) broj bar koda

b) broj serije ili LOT-a

c) naziv ovlaštenika povlastice ili nositelja dozvole za akvakulturu

d) vanjski identifikacijski broj i naziv ribarskog plovila, ako je primjenjivo

e) naziv i lokacija uzgajališta, ako je primjenjivo

f) kategorija ribolovnog alata, ako je primjenjivo

g) odgovarajuće zemljopisno područje na kojem je ostvaren ulov (FAO zona i zona/podzona ribolova), ako je primjenjivo

h) trgovački i znanstveni naziv svake vrste

i) izvagana količina tune ili igluna, izražena kao masa proizvoda u kilogramima, po komadu

j) način proizvodnje

k) prezervacija

l) prezentacija

m) naziv i logo prvog kupca

n) naziv i adresa subjekta u poslovanju s hranom koji nudi tunu ili igluna krajnjem potrošaču

o) naziv objekta maloprodaje ako je primjenjivo

p) datum do kojeg je najbolje upotrijebiti tunu ili igluna; i

q) informaciju je li proizvod bio odmrznut.

(4) Uz podatke iz stavka 3. ovog članka, krajnjem potrošaču mogu biti dostupni i podaci iz članka 5. stavka 4. ili članka 8. stavka 3. ovog pravilnika.

(5) Informacije iz stavka 3. ovog članka ne dovode u pitanje obveze o informiranju potrošača propisane općim pravilima o informiranju potrošača.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 13.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, izuzev odredbi iz članaka 8. i 9. ovog Pravilnika koje stupaju na snagu 1. lipnja 2020. godine.

(2) Odredba iz članka 6. stavka 10. ovoga Pravilnika vrijedi do 1. listopada 2020. godine.

Klasa: 011-01/18-01/59
Urbroj: 525-13/0342-19-4
Zagreb, 23. srpnja 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

 

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_82_1707.html

Back to top button