Novosti

FLAG natječaj mjera 3.2. Ribarske manifestacije i aktivno sudjelovanje turista u pripremi hrane

Na temelju članka 24. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu („Narodne novine“ broj 27/2019) i Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. – 2020., Lokalna akcijska skupina u ribarstvu „Lostura“ objavljuje 02. veljače 2022. godine, FLAG Natječaj za provedbu aktivnosti u okviru Mjere 3.2. Ribarske manifestacije i aktivno sudjelovanje turista u pripremi hrane, verzija 2.0..

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 3.2. iznosi 770.293,71 kuna. Najniža vrijednost potpore iznosi 7.500,00 kuna dok najviša vrijednost potpore iznosi 385.000,00 kuna.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru operacije, odnosno 100% ako je podnositelj javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa ili je podnositelj zadruga, organizacija civilnog društva, udruga, ustanova u javnom vlasništvu ili komunalno poduzeće (ukoliko nije javnopravno tijelo) ili u slučaju kada postoji više partnera koji provode zajednički projekt te se time udovoljava kriteriju „zajedničkog korisnika“ za dodjeljivanje većeg intenziteta potpore.

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, komunalnim poduzećima ili ustanovama u javnom vlasništvu, organizacijama civilnog društva/udruga i zadruga sa sjedištem unutar obuhvata ribarstvenog područja LAGUR-a Lostura, što uključuje Općine Pakoštane, Pašman, Tkon i Sv. Filip i Jakov te Grad Biograd na Moru.

Kako bi operacija bila prihvatljiva mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) Aktivnosti odnosno projekt se mora provoditi na području obuhvata ribarstvenog područja FLAG-a „Lostura“

b) Manifestacije se mogu održavati samo na javnim površinama unutar ribarstvenog područja FLAG-a.

Potencijalni prijavitelji mogu postaviti pitanja do najkasnije deset (10) kalendarskih dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave na e-poštu lagur.lostura@gmail.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAGUR-a „Lostura“ www.flag-lostura.hr.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 3.2. traje od 08. veljače 2022. godine do 08. ožujka 2022. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

TEKST NATJEČAJA:

Tekst FLAG natječaja M3.2 v2

OBRASCI:

Obrazac 1.A Prijavni obrazac
Obrazac 1.B. Lista troškova
Obrazac 2. Zahtjev za odobrenje promjena
Obrazac 3.A. Zahtjev za isplatu
Obrazac 3.B. Izjava o izdacima
Obrazac 4. Izvještaj o napretku
Obrazac 5. Sažetak prikupljenih ponuda
Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti

PRILOZI:

Prilog I Kriterij odabira 3.2
Prilog II Popis-dokumentacije uz prijavu projekta
Prilog III Popis dokumentacije uz ZZI
Prilog IV Pravila i upute za provedbu nabave i prikupljanje ponuda
Prilog V Upute za čuvanje dokumentacije
Prilog VI Popis dokumentacije uz Zahtjev za odobrenje promjena
Prilog VII Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe
Prilog IX Priručnik za korisnike Operativnog-programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020_kontrola na terenu
Prilog X Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu-EKPRRiR
Prilog XI Popis proizvoda ribarstva i akvakulture

Back to top button