Novosti

FLAG natječaj M.1.1. Skraćivanje lanaca opskrbe

Na temelju članka 24. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN br. 27/2019 i 77/2020 ) i Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. – 2020., Lokalna akcijska skupina u ribarstvu „Lostura“ objavljuje 17. kolovoza 2020. godine, FLAG Natječaj za provedbu aktivnosti u okviru Mjere 1.1. Skraćivanje lanaca opskrbe.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 1.1. iznosi 808.679,83 EUR u protuvrijednosti u kunama. Najniža ukupna vrijednost projekta iznosi 10.000,00 EUR dok najviši ukupna vrijednost javne potpore iznosi 808.679,83 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, komunalnim poduzećima, ustanovama u javnom vlasništvu, zadrugama, udrugama te fizičkim i pravnim osobama u rangu mikro ili malog poduzeća sa sjedištem unutar obuhvata ribarstvenog područja LAGUR-a Lostura, što uključuje Općine Pakoštane, Pašman, Tkon i Sv. Filip i Jakov te Grad Biograd na Moru.

Prihvatljive aktivnosti su:

1. Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje objekata u svrhu maloprodaje proizvoda ribarstva i akvakulture
2. Nabava i/ili opremanje mobilnih ribarnica (vozila, prikolice i sl.)
3. Nabava i/ili opremanje montažnih ribarnica (kontejnerskog tipa, mobilne kamene kućice i sl.)
4. Nabava i/ili opremanje mobilnih objekata brze prehrane („Fast food“) proizvoda ribarstva i akvakulture
5. Izrada projektne dokumentacije (opći troškovi)

Potencijalni prijavitelji mogu postaviti pitanja do najkasnije deset (10) kalendarskih dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave na e-poštu lagur.lostura@gmail.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAGUR-a „Lostura“ www.flag-lostura.hr.

Stručna služba LAGUR-a održati će informativnu radionicu za sve potencijalne prijavitelje, koja će se održati:

19.08.2020. godine u Biogradu na Moru u prostorijama LAGUR-a Lostura (Šetalište kneza Branimira 32) s početkom u 12:00 sati.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 1.1. traje od 20. kolovoza 2020. godine do 10. listopada 2020. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

TEKST NATJEČAJA:

 Tekst FLAG natječaja M1.1.Skraćivanje lanca opskrbe

OBRASCI:

Obrazac 1.A. Prijavni obrazac
Obrazac 1.B. Lista troškova
Obrazac 2. Poslovni-plan
Obrazac 3. Zaposlenici
Obrazac 4.A. Zahtjev za isplatu
Obrazac 4.B. Izjava o izdacima
Obrazac 5. Izvještaj o napretku
Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti
Obrazac 8. Zahtjev za odobrenje promjena
Obrazac 9. Izjava-razvrstavanje poduzetnika s obzirom na veličinu
Obrazac 10. Sažetak prikupljenih ponuda
Obrazac 11 – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
 

PRILOZI:

Prilog I Kriteriji odabira za Mjeru 1.1
Prilog II Popis dokumentacije uz prijavu projekta
Prilog III Popis dokumentacije uz ZZI
Prilog IV Vodič za veličinu poduzeća
Prilog V Pravila i upute za provedbu nabave i prikupljanje ponuda
Prilog VI Uputa za čuvanje dokumentacije
Prilog VII Popis dokumentacije uz Zahtjev za odobrenje promjena operacije
Prilog VIII Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe
Prilog IX Priručnik za korisnike Operativnog-programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020_kontrola na terenu
Prilog X Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu-EKPRRiR
Prilog XI Popis proizvoda ribarstva i akvakulture
Back to top button